De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 24 april 2012

Aansprakelijkheid werkgever voor zzp-er

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Zo is bepaald in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever kan alleen onder deze aansprakelijkheid uitkomen wanneer hij kan aantonen dat hij:

– alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen;
– voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven of;
– de werknemer bewust roekeloos of met opzet handelde.

Aansprakelijkheid bij ingehuurde werknemers
Maar hoe zit dat dan met bijvoorbeeld zzp-ers? In het vierde lid van bovengenoemd artikel is de bepaling opgenomen dat de werkgever, die in het kader van zijn beroep of bedrijf mensen inhuurt, op dezelfde manier verantwoordelijk is voor hen als voor zijn werknemers. Dit artikellid is ontstaan om de werkgeversaansprakelijkheid uit te breiden naar uitzendkrachten.

De situatie:
Een zzp-er doet een aantal weken reparatiewerkzaamheden aan een machine bij het vezelverwerkingsbedrijf Royalspan. Hij werkt daar op basis van een overeenkomst van onderaanneming in opdracht van het bedrijf Allspan. Tijdens het werk krijgt hij een ernstig ongeluk, en zijn been wordt boven de knie geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en stelt het bedrijf Allspan, waarmee hij de overeenkomst had, aansprakelijk voor zijn schade.

De man vordert bij de kantonrechter vergoeding van alle schade die hij door het ongeval lijdt. Allspan is volgens hem aansprakelijk omdat hij als onderaannemer voor dat bedrijf werkte en omdat het bedrijf de zeggenschap had over de werkzaamheden. De aansprakelijkheid baseert de man op artikel 7:658 lid 4 BW. Daarin staat dat een bedrijf dat werkzaamheden laat uitvoeren door iemand die niet in dienst is, ook aansprakelijk is voor de schade die de persoon oploopt tijdens de werkzaamheden.

Zelfstandigen niet beschermd door wet
De kantonrechter wijst de vordering af omdat reparaties aan machines bij derden niet bij de normale bedrijfsvoering van Allspan hoorden. Het hof bekrachtigt dit vonnis en voegt daaraan toe dat een zelfstandig ondernemer geen beroep kan doen op het eerder genoemde wetsartikel. Het artikel is in de wet opgenomen om werknemers te beschermen en niet ter bescherming van zelfstandigen.

Wet als middel voor verhaal
De Hoge Raad komt tot een andere conclusie. De Raad bekijkt de geschiedenis van de wetsbepaling en concludeert dat de wetgever vooral oog had voor situaties waarin er tussen de werkende en het bedrijf geen formele arbeidsovereenkomst bestaat. Zoals bij ingeleend personeel of stagiaires. De bepaling is bedoeld om die personen toch een middel te geven voor verhaal als het bedrijf geen veilige werksituatie heeft geboden. De strekking van de wet is ook dat de werkgever ervoor kan en mag kiezen om niet werknemers maar anderen werk te laten doen. De werkgever blijft echter wel verantwoordelijk (lees: aansprakelijk) voor de veiligheid.

Normale bedrijfswerkzaamheden
Vervolgens bekijkt de Hoge Raad of het werk dat de zzp-er deed, behoorde tot de normale bedrijfswerkzaamheden. Daarover verschilden de meningen. In de wetsgeschiedenis is te lezen dat art. 7:658 lid 4 BW ook van toepassing is als iemand zonder arbeidsovereenkomst het werk verricht, en hij voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van het bedrijf waar hij die werkzaamheden verricht. Bij de beoordeling is onder meer de feitelijke verhouding tussen betrokkenen van belang, net als de aard van de verrichte werkzaamheden en  de mate waarin de ‘werkgever’ invloed heeft op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s.

Genoeg bewijs
De Hoge Raad vindt dat er voldoende concreet bewijs was voor de stelling dat de werkzaamheden tot de normale uitoefening van het bedrijf behoorden. Dat bewijs is door het hof niet goed beoordeeld en daarom vernietigt de Hoge Raad het arrest. Het gerechtshof in Den Bosch mag zich nu opnieuw over deze zaak buigen.

Deur open voor aansprakelijkheidsclaims
De conclusie die we uit deze uitspraak kunnen trekken is dat de deur is opengezet voor wat betreft de aansprakelijkheid van opdrachtgevers als zij de zorgplicht voor zzp’ers schenden. Voor een succesvol beroep zijn de ‘omstandigheden van het geval’ wel zeer doorslaggevend, zoals in juridische procedures vaak het geval is. Denk bij belangrijke ‘omstandigheden’ dan bijvoorbeeld aan zzp’ers die (nagenoeg) hetzelfde functioneren als gewone werknemers omdat ze reguliere werkzaamheden verrichten en langdurig voor dezelfde opdrachtgever werken.

Hoge Raad, 23 maart 2012, LJN BV 0616

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.