flib 50 jaar

Ondernemers en bestuursrecht

Ondernemers komen regelmatig in contact met de overheid. Niet zelden ontstaat daar een dispuut tussen het bedrijfsleven en een bestuurlijk orgaan. Het bestuursrecht, ook bekend als administratief recht, regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. De belangrijkste regels van dit rechtsgebied staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een bestuursrecht advocaat staat ondernemers bij in het oplossen van geschillen of een (mogelijke) gang naar de rechter.

Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht beschrijft de regels tussen burgers, ondernemingen en de overheid. Het recht is geregeld door de Algemene Wet Bestuursrecht en draait om regels die bepalen hoe overheidsorganen handelen. De kern van het bestuursrecht betreft geschillen rond een beslissing van de overheid, over bijvoorbeeld vergunningen of handhaving. Het begrijpen van deze regels is complex en daarom is het inschakelen van een bestuursrecht advocaat in veel situaties een goede keuze. De expertise van een in bestuursrecht gespecialiseerde advocaat wordt ingezet om procedures in het bestuursrecht te doorgronden en praktische juridische oplossingen te bieden binnen de wettelijke grenzen.

Wat valt onder het bestuursrecht?

De fundamentele beginselen van het bestuursrecht reguleren hoe overheidsorganen beslissingen nemen en handelen. Het recht biedt tevens rechtsbescherming aan individuen en organisaties die worden beïnvloed door overheidsbesluiten. De beginselen van het bestuursrecht waarborgen eerlijkheid, zorgvuldigheid en gelijke behandeling. Rechtsbescherming binnen het bestuursrecht stelt belanghebbenden in staat om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten, hen te verdedigen tegen onrechtmatige handelingen en beroep aan te tekenen bij de bestuursrechter indien nodig.

De volgende onderwerpen vallen onder het bestuursrecht:

 • Belastingen, toeslagen en uitkeringen
 • Familie en relatie
 • Gezondheidszorg en zorg
 • Huis en omgeving
 • Algemene maatregelen en straffen
 • Mediation naast rechtspraak
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Vreemdelingenrecht
 • Werk en inkomen

Deze onderwerpen zijn verdeeld over verschillende rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden reguleren de verhoudingen tussen burgers en overheid op specifieke gebieden. De belangrijkste rechtsgebieden zijn:

Ø  Algemene wet bestuursrecht (Awb): de algemene principes van het bestuursrecht.

Ø  Ruimtelijk bestuursrecht: regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwvergunningen en bestemmingsplannen

Ø  Sociaal bestuursrecht: sociale voorzieningen, zoals uitkeringen en subsidies, en sociale zekerheid

Ø  Milieurecht: regelgeving met betrekking tot milieuvergunningen en milieubescherming.

Ø  Bestuursprocesrecht: de procedures die gevolgd moeten worden bij bezwaar en beroep tegen besluiten van bestuursorganen

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen. De Awb vormt het fundament van het Nederlandse bestuursrecht.

De belangrijkste punten van de Awb zijn:

 1.     Toepassingsgebied

De Awb is van toepassing op besluiten van bestuursorganen, zoals vergunningen en handhavingsbeslissingen.

 1.     Procedures en rechtsbescherming

De Awb bevat procedures voor bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten. De wet waarborgt rechtsbescherming voor belanghebbenden die door overheidsbesluiten worden beïnvloed.

 1.     Beginselen van bestuursrecht

Eerlijkheid, zorgvuldigheid, en gelijke behandeling vormen de grondbeginselen van het bestuursrecht.

Voorbeelden van bestuursrecht en besluiten

Binnen het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) worden verschillende categorieën van besluiten onderscheiden. Naast de bekende besluiten van algemene strekking en beschikkingen omvat dit ook beleidsregels, voorschriften en beslissingen. Daarnaast zijn er aanvullende categorieën zoals convenanten, subsidieregelingen en reglementen. Deze diverse besluitvormingsinstrumenten bieden bestuursorganen de mogelijkheid om flexibel om te gaan met hun bevoegdheden en regels op te stellen die passen bij uiteenlopende situaties en belangen.

Voorbeelden van besluiten zijn:

 • Besluiten van algemene strekking

Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is vaststelling van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk, maar ook ministeriële regelingen en gemeentelijke verordeningen.

 • Beschikking

Een beschikking heeft betrekking op één persoon of één bepaalde groep personen. Denk aan de verlening van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering. Samengevat is een beschikking gericht op een individuele belanghebbende.

 • Beleidsregels

Beleidsregels zijn regels die een bestuursorgaan vaststelt voor de eigen uitvoeringspraktijk. De regels geven richtlijnen over hoe het bestuursorgaan zijn bevoegdheden zal uitoefenen.

 • Voorschriften

Voorschriften zijn specifieke regels die bindend zijn voor een bepaalde groep, zoals bedrijven of burgers. Een wettelijk voorschrift wordt vaak gebruikt in sectoren zoals milieu, veiligheid en gezondheid.

 • Beslissingen

Beslissingen zijn individuele handelingen van bestuursorganen die niet vallen onder de categorie ‘Beschikking’. Deze besluiten hebben vaak betrekking op processtappen, zoals het uitnodigen voor een hoorzitting.

Wat is een bestuursrechter?

Een bestuursrechter is gespecialiseerd in het bestuursrecht en reguleert de relatie tussen burgers, ondernemers en overheden. De bestuursrechter oordeelt of genomen besluiten rechtmatig zijn en waarborgt rechtsbescherming voor individuen en organisaties die door overheidsbesluiten worden beïnvloed.

Wanneer een burger of ondernemer het niet eens is met het besluit van een bestuursorgaan en juridische stappen wil ondernemen, volgt de gang naar de bestuursrechter. Dit kan bijvoorbeeld zijn na afwijzing van een vergunningsaanvraag, een handhavingsbesluit, belastingaanslag, een bestuurlijke sanctie, een bestuurlijke boete of andere overheidsbesluiten die directe gevolgen hebben voor de betrokkene(n). Afhankelijk van het soort besluit is de gang naar de rechtbank een administratief beroep of een rechtstreeks beroep.

Bestuursrechtelijke procedure starten

Het aanvechten van een overheidsbesluit noemen we een bestuursrechtelijke procedure. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. Bestuursrechtelijke procedures verlopen vaak ongeveer op dezelfde manier.

Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kan de belanghebbende in bezwaar gaan. Het indienen van een bezwaarschrift moet uiterlijk binnen zes weken vanaf de dag ná de bekendmaking van het besluit plaatsvinden. De rechter beoordeelt of het genomen besluit rechtmatig is. De eiser kan tevens in beroep gaan tegen de uitspraak van de bestuursrechter. Afhankelijk van het onderwerp wordt het hoger beroep behandeld door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Hoger beroep uitspraak bestuursrechter

Als de eiser het oneens is met een uitspraak van de rechter, kan de belanghebbende in hoger beroep gaan binnen het bestuursrecht. Hierbij beoordeelt een hogere rechter de rechtmatigheid van de uitspraak en de bestraffende sanctie. Voor een spoedige oplossing tijdens deze procedure is een voorlopige voorziening mogelijk. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisend belang. Het vertrouwensbeginsel, bezwaar en beroep zijn essentiële onderdelen van de bestuursrechtelijke gang van zaken. Bij onrechtmatige besluiten kan schadevergoeding een overweging zijn. Professioneel advies is cruciaal in deze rechtspraak om belangen goed te behartigen. Een bestuursrecht advocaat kan zaken op doeltreffende wijze presenteren in het hoger beroep bestuursrecht.

Bestuursrecht advocaat Amsterdam

In complexe situaties binnen het bestuursrecht, zoals bezwaarprocedures, een beroepsprocedure, bestuursdwang en schadevergoedingen, kan een gespecialiseerd bestuursrecht advocaat in Amsterdam van onschatbare waarde zijn. Een ervaren bestuursrecht jurist biedt niet alleen juridisch advies, maar zorgt ook voor een op maat gemaakte benadering, waardoor uw belangen effectief worden behartigd en u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden binnen het bestuursrechtelijk kader.

Onze advocaten helpen u door de wirwar van bestuursrechtelijke zaken, waarbij ze hun expertise gebruiken om procedures te begrijpen en praktische juridische oplossingen te bieden binnen de wettelijke grenzen. Onze advocaten leggen u graag uit welke soorten besluiten er in de Awb staan en hoe een procedure verloopt. Heeft u onenigheid met de overheid en wenst u advies over uw positie? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Ondernemers en bestuursrecht specialisten

Gerelateerde artikelen: ondernemers en bestuursrecht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.