flib 50 jaar

Procesrecht: geschillen en procedures

Het procesrecht vormt de basis voor een eerlijke, ordelijke en rechtvaardige gang van zaken in het juridische systeem. Dit recht schrijft regels en procedures voor die gevolgd moeten worden bij gerechtelijke geschillen en juridische procesvoering. Kennis van het procesrecht stelt personen en organisaties in staat om de eigen rechten te begrijpen en te verdedigen, zorgt voor het correct volgen van juridische procedures en biedt adequate bescherming van belangen tijdens juridische geschillen. Wat is procesrecht en wanneer komt de kennis en expertise van een advocaat procesrecht van pas?

Wat is procesrecht?

Het procesrecht is het recht dat de procedure voor de rechter regelt. Het recht is van toepassing op situaties waarin juridische geschillen moeten worden beslecht door de rechter. Procesrecht omvat de wetten, voorschriften, praktijken en procedures die bepalen hoe juridische zaken moeten worden aangespannen, behandeld en beslecht in een gerechtshof of rechtbank. Het recht is onder te verdelen in drie categorieën, elk voor procesvoering en litigation bij juridische geschillen tussen specifieke partijen.

 • Burgerlijk procesrecht regelt de procedure in civiele zaken, zoals geschillen tussen particulieren en bedrijven en arbeidsrechtelijke geschillen, maar ook familierechtelijke zaken, zoals echtscheidingen en voogdijzaken.

 • Bestuursprocesrecht regelt de procedure in bestuursrechtelijke zaken, zoals bestuurlijke geschillen tussen burgers en overheidsorganen. Dit recht is onderdeel van het bestuursrecht.

 • Strafprocesrecht regelt de procedure in strafzaken, waarbij de schuld van een verdachte wordt vastgesteld. De strafrechtelijke procedure loopt van aangifte tot uitspraak.

Het burgerlijk procesrecht in Nederland

Het Nederlands burgerlijk procesrecht, dat wordt afgekort tot BPR, is onderdeel van het privaatrecht. Het rechtsgebied regelt de verhoudingen tussen partijen in een civiele procedure. Het procesrecht omvat de belangrijkste wetten, regels en procedures die van toepassing zijn op civiele geschillen tussen particulieren, organisaties en overheidsinstanties. Het burgerlijk procesrecht voorziet in een duidelijke, heldere structuur en waarborgt een eerlijk en geordend verloop van de behandeling van juridische geschillen tussen partijen. Het procesrecht voor burgerlijke zaken is vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Wat zijn de uitgangspunten van procesrecht?

Procesrecht, of formeel recht, beheerst verschillende processen die te maken hebben met juridische procesvoering. Binnen het juridische systeem regelt dit recht in essentie alle stappen en procedures die te maken hebben met het aanhangig maken, behandelen en beslissen van juridische geschillen in het gerechtelijk systeem. Het doel en de uitgangspunten van het procesrecht zijn het waarborgen van een eerlijke, ordelijke en efficiënte gang van zaken in het juridische proces.

Wat valt onder procesrecht?

De belangrijkste rechtsmiddelen en procedures die tot het procesrecht behoren en door een procesrecht advocaat toegepast worden zijn:

 • Aanspannen van rechtszaken: hoe een juridische zaak wordt aangespannen, inclusief de indiening van een klacht, dagvaarding of verzoekschrift bij de rechtbank.

 • Rechtsmacht en bevoegdheid: welk gerechtshof of welke rechter bevoegd is om een bepaalde zaak te behandelen op basis van territoriale, subjectieve en objectieve criteria.

 • Pleidooi en verweer: richtlijnen voor het indienen van pleidooien en verweerschriften, waarin de feiten en rechtskwesties worden gepresenteerd en argumenten worden aangevoerd.

 • Bewijsvoering: de regels voor het presenteren en toelaten van bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen, documenten en deskundigenrapporten.

 • Getuigenverhoor: de procedure voor het ondervragen van getuigen en het presenteren van getuigenbewijs tijdens een rechtszaak.

 • Tussenkomst en interventie: regels voor derde partijen die willen interveniëren in een lopende zaak.

 • Beroepsprocedures: de regels voor het aantekenen van beroep tegen uitspraken van lagere rechtbanken, inclusief de indieningstermijnen en vereiste documenten.

 • Beslaglegging en voorlopige voorzieningen: voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van beslagleggingen, voorlopige voorzieningen en andere gerechtelijke maatregelen om belangen te beschermen tijdens een lopende zaak.

 • Arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting: het procesrecht kan ook van toepassing zijn op alternatieve geschillenbeslechting procedures, zoals arbitrage, en bevat regels voor de uitvoering van arbitrale uitspraken.

 • Executie van rechterlijke uitspraken: de procedures voor het afdwingen van gerechtelijke uitspraken, inclusief de tenuitvoerlegging van vonnissen en beslissingen.

 • Termijnen en verjaring: vaststellen van termijnen voor het indienen van juridische documenten en het aanspannen van rechtszaken, evenals regels met betrekking tot de verjaring van aanspraken.

Welke processen behandelt een kantonrechter?

Welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil hangt in Nederland van verschillende zaken af. Naast de aard van de zaak, speelt ook het financiële belang een rol in het bepalen welke rechter bevoegd is. Een kantonrechter in Nederland behandelt doorgaans civiele zaken, zoals geschillen over contracten, schadevergoedingen en andere burgerlijke zaken. Dit betreffen zaken met een relatief lage financiële waarde. De kantonrechter behandelt geschillen tot € 25.000. Geschillen met hogere geldvorderingen moeten bij de rechtbank worden ingediend.

Naast arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen met betrekking tot consumentenkoop behandelt de kantonrechter ook huurzaken, zoals huurgeschillen tussen huurders en verhuurders, ongeacht de financiële waarde van de zaak. Dit betreft bijvoorbeeld zaken rondom huurprijsverhogingen, achterstallige betalingen en het beëindigen van huurcontracten. Overige geschillen moeten bij de rechtbank worden ingediend. In tegenstelling tot een proces bij de kantonrechter is het in de arm nemen van een advocaat in dat geval verplicht.

Hoe ziet de procedure van procesrecht eruit?

Het procesrecht bestaat uit een gestandaardiseerde procedure die wordt gevolgd bij juridische geschillen. De procedure start met het indienen van een dagvaarding of verzoekschrift (of een ander juridisch document) bij een bevoegde rechtbank. In de dagvaarding staat de eis van de eiser, evenals de aanklacht(en) tegen de verweerder. De dagvaarding vormt de basis voor de zaak. Doorgaans wordt de dagvaarding opgesteld door een advocaat procesrecht. Een gerechtsdeurwaarder betekent de dagvaarding aan de gedaagde partij.

Vervolgens bepaalt de rechtbank of zij het wettelijk gezag heeft om de specifieke zaak te behandelen. Hierbij kijkt zij naar territoriale bevoegdheid (geografisch) en materiële bevoegdheid (type rechtszaak). Het indienen van de processtukken moet plaatsvinden volgens de feitelijke gang van zaken die door rechtbanken en gerechtshoven zelf is opgesteld.

Schriftelijke ronde, getuigenissen en uitspraak

Nadat de zaak in behandeling is genomen, krijgt de verweerder gelegenheid om te reageren op de aanklachten door het indienen van een verweerschrift (schriftelijke ronde). Beide partijen dienen vervolgens pleidooien in waarin zij de standpunten, argumenten en juridische grondslagen uiteenzetten. Zij kunnen claims ondersteunen door het indienen van getuigenverklaringen, documenten, expertgetuigenissen en ander relevant bewijs. Getuigen kunnen opgeroepen worden om onder ede te getuigen over de feiten in de zaak.

De rechtbank kan besluiten een mondelinge behandeling te beleggen waarin partijen, alvorens over te gaan naar het doen van een uitspraak in de zaak. Partijen hebben de mogelijkheid om na de uitspraak in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. In dat geval wordt de zaak opnieuw beoordeeld door een hogere rechter, zoals de hoge raad. Een hoger beroep moet binnen drie maanden ingesteld worden (in geval van een kort geding binnen één maand). Let op: de procedure kan per zaak verschillen op specifieke onderdelen. Zo zijn bepaalde stappen en de wijze van procederen onder meer afhankelijk van het type zaak, de jurisdictie en specifieke regels die van toepassing zijn.

Misbruik van procesrecht

Wanneer is sprake van misbruik van procesrecht? Van misbruik van procesrecht is sprake wanneer partijen in een juridische procedure op oneerlijke of ongepaste wijze gebruikmaken van rechtsmiddelen en juridische rechten. Heeft het misbruik als doel het benadelen van andere partijen, het verstoren of het vertragen van het juridische proces of het misleiden van de rechterlijke organisatie of rechterlijke macht? Dan kan dit leiden tot straffen en sancties in de vorm van boetes, het moeten betalen van de proceskosten of zelfs het verlies van procesrechten. Voorbeelden van procesrechtelijk misbruik zijn onder meer het indienen van valse claims, het onnodig starten van gerechtelijke procedures en het manipuleren van bewijsmateriaal.

Kort geding en bodemprocedure

Het procesrecht voorziet in wetgeving en regelgeving voor juridische procedures die worden gebruikt voor het oplossen van geschillen. Welke procedure gebruikt wordt om geschillen tussen partijen voor de rechter te brengen hangt af van het soort zaak.

 1. Bodemprocedure: een bodemprocedure is een reguliere gerechtelijke procedure die wordt gebruikt om diepgaande geschillen op te lossen, waarbij alle relevante feiten en juridische kwesties uitvoerig worden onderzocht en beoordeeld door de rechtbank. In een bodemprocedure worden alle partijen uitgebreid in de gelegenheid gesteld argumenten aan te dragen, bewijsmateriaal te presenteren en getuigenverklaringen te laten horen. De uitspraak in een bodemprocedure is meestal definitief en kan onderhevig zijn aan beroep.
 2. Kort geding: een kort geding is een versnelde en voorlopige procedure die wordt gebruikt wanneer er sprake is van dringende zaken die onmiddellijke juridische actie vereisen. Een kort geding is bedoeld om voorlopige maatregelen te verkrijgen, zoals een tijdelijk verbod, opheffing van beslag, of het afdwingen van een specifieke prestatie, in afwachting van een definitieve beslissing in een bodemprocedure. Kort gedingen worden doorgaans snel behandeld en kunnen leiden tot voorlopige uitspraken die later in een bodemprocedure worden geëvalueerd.

 

Veelgestelde vragen over procesrecht:

 • Wat is de betekenis van procesrecht?

Het procesrecht is de wet- en regelgeving die de gang van zaken in een gerechtelijke procedure beschrijft. De betekenis van procesrecht is het geheel van rechtsregels betreffende het instellen van rechtsvorderingen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikkingen.

 • Wat houdt procesrecht in?

Procesrecht bepaalt hoe rechtszaken worden aangespannen, behandeld en beslecht. Ook schrijft het procesrecht voor hoe procedures gevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld rondom het indienen van juridische documenten, het houden van zittingen en het presenteren van bewijs.

 • Hoe wordt het procesrecht genoemd?

Procesrecht, of formeel recht, wordt ook wel ‘juridisch procesrecht’ of ‘procedurerecht’ genoemd. Procesrecht kent drie verschillende vormen: strafprocesrecht, burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

 • Wat is privaatrechtelijk procesrecht?

Privaatrechtelijk procesrecht is het deel van het procesrecht dat zich richt op geschillen tussen particulieren, organisaties en entiteiten, waarbij privaatrechtelijke regels en normen van toepassing zijn. Het regelt de procedures en regels voor civiele zaken, zoals contractgeschillen, aansprakelijkheidskwesties en familierechtelijke zaken.

Wat kan een advocaat procesrecht voor u betekenen?

Een geschil met een klant of zakelijke relatie kan ondernemers en bedrijven flink wat kopzorgen opleveren. Doorgaans vinden partijen elkaar onderling en is de gang naar de rechtbank niet noodzakelijk. Lukt dit niet en dient een rechter het conflict te beslechten, dan kan de expertise van een procesrecht advocaat u helpen bij het bewerkstelligen van een voor u gunstige uitspraak. De procesrechtadvocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben een jarenlange ervaring met verschillende procedures en uitgebreide kennis van het civiele recht.

Bij Fruytier Lawyers in Business snappen wij dat u niet zit te wachten op een langdurige juridische procedure met dito advocaatkosten. Het klinkt misschien raar dat wij als advocaten dat zeggen, maar wij zullen niet snel naar de rechter stappen als dat niet nodig is. We snappen maar al te goed dat u verder wilt. Dus proberen we zoveel mogelijk een geschil buiten de rechtszaal op te lossen. En als het onvermijdelijk of efficiënter is om toch een rechter te laten beslissen over een geschil, heeft u aan de procesrecht advocaten van Fruytier Lawyers in Business fanatieke medestanders. Durf en creativiteit gecombineerd met een solide juridische ondergrond, maken dat wij ondernemers helpen winnen.

De beste in procederen

Goed kunnen procederen is een voorwaarde om als advocaat bij Fruytier Lawyers in Business te werken. De meest ervaren procestijgers en specialisten in procesrecht binnen het kantoor ziet u hiernaast.

Procesrecht: geschillen en procedures specialisten

Gerelateerde artikelen: procesrecht: geschillen en procedures

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.