flib 50 jaar

Algemene voorwaarden 🖶

 1. De besloten vennootschap Fruytier Lawyers in Business B.V. (“Fruytier Lawyers in Business”) is een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Fruytier Lawyers in Business en een opdrachtgever waarbij Fruytier Lawyers in Business werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de cliënt. Een overeenkomst van opdracht met Fruytier Lawyers in Business komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Fruytier Lawyers in Business schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst kan Fruytier Lawyers in Business slechts en alleen vertegenwoordigd worden door aan Fruytier Lawyers in Business verbonden advocaten. Opdrachten aan Fruytier Lawyers in Business leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen.
 4. Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door Fruytier Lawyers in Business.
 5. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Fruytier Lawyers in Business aan te spreken uit hoofde van deze overeenkomst. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
 6. Fruytier Lawyers in Business dient ook de verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving rond het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en zal dientengevolge nimmer aansprakelijk zijn te houden.
 7. De cliënt verleent aan Fruytier Lawyers in Business ondubbelzinnig toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen naar gebieden buiten Nederland en daaronder ook begrepen medische of andere (privacy) gevoelige gegevens.
 8. Fruytier Lawyers in Business bewaart dossiers niet langer dan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar na afloop van de opdracht. Indien stukken eerder aan opdrachtgever zijn geretourneerd, is Fruytier Lawyers in Business van haar bewaarplicht ontheven.
 9. De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen, waarbij alle tot dan toe gewerkte uren verschuldigd zullen zijn. Fruytier Lawyers in Business of de betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen. Daarbij zal worden gestreefd om een zodanige termijn in acht te nemen waardoor de belangen van de cliënt zo min mogelijk worden geschaad.
 10. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Fruytier Lawyers in Business ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 11. Fruytier Lawyers in Business staat niet in voor de veiligheid van via telecommunicatienetwerken uitgewisselde informatie.
 12. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Fruytier Lawyers in Business is, indien is voldaan aan de polisvoorwaarden, voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een maximum bedrag van € 2.500.000,- met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. De aansprakelijkheid voor schade aan documenten en ten gevolge van administratieve betaalfouten is maximaal € 250.000,-.
 13. Fruytier Lawyers in Business is niet aansprakelijk voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen. Fruytier Lawyers in Business is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
  Cliënt zal de bij de opdracht tot stand gekomen adviezen, overeenkomsten en andere documenten enkel mogen gebruiken overeenkomstig de opdracht en met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving, van welke aard en waar dan ook ter wereld.
 14. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor in artikel 12 bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,=.
 15. Niet alleen Fruytier Lawyers in Business, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de cliënt van Fruytier Lawyers in Business een beroep doen.
 16. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden vervalt elke aanspraak op herstel, vervanging of schadevergoeding jegens Fruytier Lawyers in Business indien niet binnen twaalf maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 17. De cliënt vrijwaart Fruytier Lawyers in Business tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging zijdens Fruytier Lawyers in Business.
 18. Hetzelfde zal gelden voor directieleden en aandeelhouders, alsmede (vroegere) medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Fruytier Lawyers in Business hebben verlaten.
 19. Fruytier Lawyers in Business zal bij het inschakelen van derden, zoals, maar niet beperkt tot, deurwaarders,, deskundigen, buitenlandse advocaten etc., zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Fruytier Lawyers in Business is gemachtigd door cliënt om uitsluitingen van aansprakelijkheid van derden te accepteren ten behoeve van cliënt.
 20. Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft de inschrijving in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Fruytier Lawyers in Business eerst van kracht zijn nadat Fruytier Lawyers in Business daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 21. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. De gewerkte tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten. Een tariefsverhoging zal niet meer bedragen dan 10% per jaar. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Fruytier Lawyers in Business, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Fruytier Lawyers in Business zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden ten gevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
 22. Door Fruytier Lawyers in Business ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van derden, zullen separaat worden vermeld in de declaratie.
 23. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals portokosten, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 24. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 25. Fruytier Lawyers in Business is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op minimaal 15% van de hoofdsom).
 26. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraken. Indien de cliënt nalaat binnen de betalingstermijn schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 27. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is deze – in afwijking van het voorgaande – vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 28. Fruytier Lawyers in Business zal in het geval gelden van een cliënt op de derdenrekening zijn geplaatst en de betalingstermijn voor die cliënt is verstreken een voorstel aan de cliënt doen tot verrekening van de openstaande declaratie met het tegoed op de derdengelden rekening. Cliënt zal niet op onredelijke gronden zijn toestemming aan het voorstel kunnen onthouden. De op de bedragen op de derdenrekening gekweekte rente, zullen aan de stichting derdenrekening toekomen, tenzij anders overeengekomen. Ingeval Fruytier Lawyers in Business op haar derdengeldrekening gelden voor u ontvangt – bijv. ontvangen proceskosten of een andere betaling – dan berekenen wij alleen de negatieve rente door indien deze langer dan acht dagen op onze derdengeldenrekening blijft staan, buiten toedoen van ons. Doorberekening van positieve rente geschiedt in zoverre dit van toepassing is op de betrokken derdenrekening, die doorgaans lager is dan de marktrente.
 29. Indien en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, geldt voor die bepaling de op de voet van artikel 3:42 BW meest daarmee overeenstemmende wel geldige regeling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
 30. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de cliënt verwijst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 31. In het geval dat er verschil is tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.
 32. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fruytier Lawyers in Business is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als relatief bevoegde rechter zal de rechtbank te Amsterdam gelden.

Hier vindt u een exemplaar om te downloaden: Fruytier Lawyers in Business B.V. – Algemene voorwaarden 2023