Algemene voorwaarden

 1. De besloten vennootschap Fruytier Lawyers in Business B.V. (“Fruytier Lawyers in Business”) is een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fruytier Lawyers in Business, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de cliënt. Een overeenkomst van opdracht met Fruytier Lawyers in Business komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Fruytier Lawyers in Business schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst kan Fruytier Lawyers in Business slechts en alleen vertegenwoordigd worden door aan Fruytier Lawyers in Business verbonden advocaten. Opdrachten aan Fruytier Lawyers in Business leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Met Fruytier Lawyers in Business in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 3. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Fruytier Lawyers in Business verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 4. De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen. Fruytier Lawyers in Business of de betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.
 5. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Fruytier Lawyers in Business en/of de betrokken advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 6. De cliënt is zich ervan bewust dat de door Fruytier Lawyers in Business gegarandeerde geheimhoudingsplicht niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van aan of door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Fruytier Lawyers in Business is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Fruytier Lawyers in Business is niet aansprakelijk voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,= of, indien het door Fruytier Lawyers in Business in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,=. Niet alleen Fruytier Lawyers in Business, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de cliënt van Fruytier Lawyers in Business een beroep doen. Fruytier Lawyers in Business zijn gemachtigd door cliënt om uitsluitingen van aansprakelijkheid van derden te accepteren ten behoeve van cliënt. Een vorderingsrecht vervalt 12 maanden nadat de vordering redelijkerwijs bekend kan zijn en in ieder geval na 5 jaar.
 8. Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders, alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Fruytier Lawyers in Business hebben verlaten.
 9. Fruytier Lawyers in Business zal bij het inschakelen van derden, zoals deurwaarders, procureurs, deskundigen, buitenlandse advocaten etc., zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien de kosten van deze derden het bedrag van € 500,= overschrijden is Fruytier Lawyers in Business gerechtigd deze kosten buiten de maandelijkse declaratieronde te factureren. Fruytier Lawyers in Business is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Fruytier Lawyers in Business is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 10. Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft de inschrijving in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Fruytier Lawyers in Business eerst van kracht zijn nadat Fruytier Lawyers in Business daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
 11. De cliënt vrijwaart Fruytier Lawyers in Business tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van onze kant.
 12. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijkse door Fruytier Lawyers in Business vast te stellen uurtarieven. Een verhoging van het tarief mag niet meer bedragen dan 10%. Indien het belang boven de € 500.000,= komt, of er sprake is van een grote spoedeisendheid, kan het uurtarief verhoogd worden door het met maximaal factor 5 te vermenigvuldigen. Fruytier Lawyers in Business is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot kan worden verrekend met de laatste declaratie. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft  Fruytier Lawyers in Business en/of de betrokken advocaat, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Fruytier Lawyers in Business zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden ten gevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
 13. Door Fruytier Lawyers in Business ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot griffierechten, deurwaarderskosten en procureurskosten, zullen separaat worden vermeld in de declaratie.
 14. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 15. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen.
 16. Fruytier Lawyers in Business is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
 17. Reclames naar aanleiding van declaraties dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk (inhoudelijk) aan de behandelend advocaat te worden medegedeeld.
 18. Fruytier Lawyers in Business zal in het geval gelden van een cliënt op de derdenrekening zijn geplaatst en de betalingstermijn voor die cliënt is verstreken een voorstel aan de cliënt doen tot verrekening van de openstaande declaratie met het tegoed op de derdengelden rekening. Cliënt zal niet op onredelijke gronden zijn toestemming aan het voorstel kunnen onthouden.
 19. Indien en voor zover een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, geldt voor die bepaling de op de voet van artikel 3:42 BW de meest daarmee overeenstemmende wel geldige regeling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
 20. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 21. In het geval dat er verschil is tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.
 22. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fruytier Lawyers in Business is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als relatief bevoegde rechter zal de rechtbank te Amsterdam gelden.
 23. Fruytier Lawyers in Business B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33289658.