Contractenrecht

Contract is een ander woord voor een overeenkomst. De wet spreekt over overeenkomsten en niet over contracten. Het contractenrecht wordt daarom ook wel overeenkomstenrecht genoemd. Overeenkomsten zijn in principe vormvrij, maar in sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de schriftelijke vorm.

Maak gemaakte afspraken bewijsbaar

Contracten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan, waarbij mondelinge afspraken in beginsel dezelfde rechtsgeldigheid genieten als schriftelijke overeenkomsten.
Het vastleggen van afspraken in een contract is aan te raden, zodat gemaakte afspraken bewijsbaar zijn. Toch is de inhoud van een contract niet altijd helemaal duidelijk, omdat er onduidelijkheden kunnen ontstaan over de gemaakte afspraken in het contract. Voor het vastleggen van afspraken kent het contractenrecht verschillende soorten overeenkomsten. Het opstellen van goede contracten draagt bij aan een prettige samenwerking en helpt bij het voorkomen van geschillen.

Soorten overeenkomsten in het contractenrecht

Elke afspraak gemaakt tussen twee of meer partijen is in principe een overeenkomst. Het contractenrecht of overeenkomstenrecht is dan ook een zeer breed rechtsgebied. Daarbij wordt opgemerkt dat naast het algemene verbintenissenrecht er ook veel specifieke regels zijn voor bijzondere overeenkomsten, zoals koopcontracten, huurcontracten, overeenkomsten van opdracht, arbeidscontracten, overeenkomsten voor de aanneming van werk en agentuurovereenkomsten.

Soorten overeenkomsten in het verbintenissenrecht zijn onder meer:
Aandeelhoudersovereenkomst
• Algemene voorwaarden
• Arbeidsovereenkomsten
• Huurovereenkomsten
• Koopovereenkomsten
• Licentieovereenkomsten
• Overnamecontracten
• Samenwerkingsovereenkomsten

Uit deze opsomming blijkt al dat een contract opstellen niet goed kan zonder kennis van het betreffende bijzondere wettelijke kader. Er zijn rechtsgebieden zoals arbeidsrecht en huurrecht, waarbij er meer dwingend recht van toepassing is dan dat partijen vrij zijn van de wet af te wijken. De consequentie is vaak dat die afspraken die zijn niet wettelijk onderbouwd zijn vastgelegd in een overeenkomst nietig zijn.

Contracten opstellen, wijzigen of beoordelen

Een contract moet voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke regels binnen het contractenrecht. Hetzelfde contract jaar na jaar hergebruiken kan dus alleen al door de veranderende wet- en regelgeving voor problemen zorgen. Dit kan meebrengen dat een overeenkomst of een deel daarvan niet rechtsgeldig is en dus niet meer van toepassing is op de huidige situatie. Bij een contract opstellen is het zeer belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de geldende wet- en regelgeving, maar ook naar het komende recht.

Contractsvrijheid

In Nederland is contractsvrijheid van kracht. Dit betekent dat men vrij is om te bepalen met wie een contract wordt afgesloten en welke afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst. De enige voorwaarde is dat beide partijen bij het afsluiten van het contract handelingsbekwaam zijn. Wel zijn aan de contractvrijheid beperkingen verbonden. De inhoud van een overeenkomst moet voldoen aan de geldende wetgeving. Een in contractenrecht gespecialiseerde advocaat kan ondersteuning bieden bij het opstellen van contracten, contracten wijzigen of contracten beoordelen.

Contractenrecht en algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden nemen binnen het contractenrecht een belangrijke plek in. De voorwaarden, vaak aangeduid als ‘de kleine lettertjes’, zijn bedingen die eenzijdig worden opgesteld door de gebruiker en dienen voornamelijk om de aansprakelijkheid van de gebruiker te beperken. Het verbintenissenrecht schrijft voor dat algemene voorwaarden niet in strijd met de wet of onredelijk bezwarend mogen zijn. Deze voorwaarden dienen dan ook nauwkeurig en met zorg opgesteld te worden en voldoende zekerheid bieden voor zowel de gebruiker als de wederpartij. Het is raadzaam algemene voorwaarden te laten beoordelen door een juridisch specialist om te voorkomen dat de voorwaarden in lijn zijn met geldende wet- en regelgeving.

Bescherming zwakkere partijen en dwingend recht

Bij het opstellen van contracten mag niet worden afgeweken van het dwingend recht. Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen en regels die binnen het contractenrecht bedoeld zijn voor het beschermen van de zwakkere partij in een overeenkomst. Bij wet zijn bijvoorbeeld huurders, werknemers en consumenten beschermd. Dwingend recht is onder meer van kracht binnen het arbeidsrecht, huurrecht en het consumentenrecht. De tegenhanger van het dwingend recht is het regelend recht. Dit betreft rechtsregels waar wel van mag worden afgeweken.

Een overeenkomst opzeggen, ontbinden of beëindigen

In contracten zijn over het algemeen geen bepalingen opgenomen omtrent het beëindigen van de verbintenis of overeenkomst. Dit brengt een groot (financieel) risico met zich mee. Wanneer een overeenkomsten door de opzeggende partij niet goed beëindigd, opgezegd of ontbonden wordt, kunnen hier flinke consequenties aan verbonden zijn. De ‘benadeelde’ partij kan bij een ontslag of beëindigen van een commerciële samenwerking naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. Blijkt tijdens de zaak dat de initiatiefnemer in strijd met de wet heeft gehandeld, dan kan de rechter de benadeelde partij een schadevergoeding toewijzen.

Een contractenrecht advocaat inschakelen

Hoe groter de belangen zijn en hoe complexer de inhoud van een verbintenis is, hoe groter de kans op onenigheid. Een contractenrecht advocaat van Fruytier Lawyers in Business heeft veel ervaring bij het opstellen, beoordelen en wijzigen van contracten en overeenkomsten. Daarnaast staan onze specialisten in verbintenissenrecht u daadkrachtig bij in het beëindigen van contracten en mogelijke juridische procedures waarbij een rechter betrokken is met betrekking tot het contractenrecht. Neem voor meer informatie over contracten en verbintenissen of vrijblijvend advies over contractuele vraagstukken contact op met één van onze advocaten.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.