flib 50 jaar

Bedrijfsovername contract opstellen

Het overnemen van een bedrijf kan eenvoudiger en efficiënter zijn dan het volledig opnieuw starten van een bedrijf. Dat is de reden waarom veel bedrijven zich richten op het sluiten van fusies en overnames, ofwel M&A (merger and acquisitions). Voor een bedrijfsovername wordt een bedrijfsovername contract tussen koper en verkoper opgesteld. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld de verkoop van aandelen van de BV vastgelegd of activa (en/of passiva) contractueel overgedragen. Een contract voor overname van een bedrijf is essentieel voor het beperken van risico’s en het zwart op wit vastleggen van wensen en bedoelingen.

Fusies en overnames: kansrijk in elke branche

M&A-deals zijn een kansrijke manier om een bedrijf te starten, uit te breiden of te diversifiëren en komen in vrijwel elke branche voor. Net als fuseren met een ander bedrijf, kan het de koper toegang geven tot nieuwe klanten, distributiekanalen, vaardigheden en kennis. Tegelijkertijd krijgt de koper meer middelen tot beschikking, denk onder meer aan personeel, extra vestigingen en intellectueel eigendom. Zo’n uitgelezen mogelijkheid is niet zonder risico’s. Stel daarom een goed bedrijfsovername contract op.

Vóór het sluiten van een contract bedrijfsovername

Bij het proces van het kopen van een bedrijf en het verwerven van aandelen of activa, doen kopers er goed aan allereerst een intentieverklaring op te stellen en vervolgens een due diligence uit te voeren op de verschillende juridische, boekhoudkundige en operationele aspecten van het gewenste bedrijf. Na deze verificatieperiode hebben kopers een beter inzicht in de risico’s van de transactie en kunnen zij met verkopers onderhandelen over manieren om deze risico’s te beperken. De volgende stap is het opstellen van een koopovereenkomst voor bedrijfsovername, ofwel een bedrijfsovername contract.

Wat wordt vastgelegd in de koopovereenkomst?

In het contract voor bedrijfsovername moeten diverse zaken goed worden vastgelegd. Dat is belangrijk om discussie achteraf te voorkomen. Wat er precies wordt overgenomen, verschilt per soort bedrijf. Ook kunnen bij elke bedrijfsovername andere afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het overnemen van klanten, winstuitkeringen voor de oude eigenaar (earn-out) en andere relevante onderdelen bij fusies en overnames. Een kant-en-klaar voorbeeld van een bedrijfsovername contract is er om die reden niet. Wel is er een aantal essentiële onderdelen welke in vrijwel elke koopovereenkomst voor bedrijfsovername worden opgenomen.

• De onderdelen van de overeenkomst
• De prijs
• De datum van de eigendomsoverdracht
• Verklaringen en waarborgen
• Een non-concurrentiebeding

Onderdelen van een bedrijfsovername contract

Het klinkt heel voor de hand liggend, maar het is belangrijk om nauwkeurig te beschrijven welke onderdelen precies worden overgenomen bij de bedrijfsovername. Om welke aandelen gaat het bijvoorbeeld? Worden personeelsleden of mogelijke schulden overgenomen door de koper? En welke klanten vallen onder de deal? Daarnaast worden in het bedrijfsovername contract verschillende garantiebepalingen en eventueel goedkeuringsbesluiten of aandeelhoudersovereenkomsten vastgelegd. Hier kunt u een aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld bekijken.

Het bedrag van de bedrijfsovername

In sommige gevallen is de prijs een vooraf vastgesteld of overeengekomen bedrag. Als de hobbel genomen is om deze vast te stellen is dit een simpel element van het bedrijfsovername contract. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de verkoopprijs bestaat uit een vast bedrag en een variabel deel. Het variabele deel vraagt om een duidelijke juridische omschrijving en onderbouwing, zodat hierover achteraf geen discussie kan ontstaan.

Datum van de eigendomsoverdracht

Hier moet goed over nagedacht worden. Welke datum is handig gezien financiële en fiscale gevolgen of voordelen? En zijn er opschortende voorwaarden die eerst moeten vervuld?

Verklaringen en waarborgen

In het bedrijfsovername contract worden diverse verklaringen van koper en verkoper opgenomen, bijvoorbeeld over de staat van de goederen en de debiteurenstand. Ook is het belangrijk vast te leggen wie waarvoor aansprakelijk is en wat de gevolgen zijn als afspraken niet worden nagekomen of nageleefd. In veel contracten voor bedrijfsovername worden garanties en vrijwaringen opgenomen.

Non-concurrentiebeding

Bij een bedrijfsovername is vaak ook sprake van overname van het klantenbestand door de koper. Als dit het geval is, dan is het verstandig een non-concurrentiebeding op te nemen in het contract voor overname van een bedrijf. Hiermee wordt afgesproken dat de verkopende partij niet gaat concurreren met het oude bedrijf, door bijvoorbeeld vergelijkbare werkzaamheden voort te zetten en met klanten in zee te gaan die verkocht zijn bij de bedrijfsovername. Vaak wordt aan een non-concurrentiebeding in een bedrijfsovername contract een termijn gehangen, waardoor deze slechts voor een bepaalde tijd geldt.

Betrokken advies en begeleiding bij fusies

De advocaten ondernemingsrecht van Fruytier Lawyers in Business beschikken over veel ervaring en alle juridische expertise in het begeleiden van fusies en overnames. Met onze kennis kunnen wij u in het voortraject goed en gericht adviseren, om mogelijke valkuilen te vermijden. Daarnaast staan wij u bij in het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen, het uitvoeren van due-diligence-onderzoek en het opstellen van het bedrijfsovername contract. Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten in fusies en overnames.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.