Garanties en vrijwaringen

Het overnameproces kent een aantal vaste onderdelen. Koper en verkoper maken afspraken. Wat is het verschil tussen een garantie en een vrijwaring?

Garanties

Een garantie is een verklaring van de verkopende partij over de staat van de onderneming op het moment dat deze wordt verkocht of op een bepaalde vastgestelde datum. Een voorbeeld van een garantie is dat de balans correct is opgemaakt, dat er geen onbekende (juridische) vorderingen zijn, dat de gegevens over het personeel kloppen, dat de eigendommen van de onderneming zijn en niet verpand of beslagen zijn, dat alle verstrekte informatie juist is, etc.

Welke garanties worden overeengekomen hangt vaak af van de resultaten van het onderzoek naar de vennootschap ofwel de due diligence. Lees hier meer over het belang van een due diligence onderzoek.
Deze garanties zijn voor de kopende partij belangrijke bevestigingen. De verkopende partij moet ervoor instaan dat de garanties correct zijn. Mocht blijken dat een of meerdere garanties niet juist zijn, dan is de verkoper gelijk in gebreke en moet deze verplicht de daaruit voortvloeiende schade vergoeden. Vaak worden er afspraken gemaakt over de hoogte van de aansprakelijkheid van de verkoper. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de minimale omvang van claims of een maximale periode waarin de kopende partij een vordering in kan dienen.
Garanties zijn voornamelijk bedoeld om de risico’s van de aankoop van een onderneming te verdelen: welke risico’s komen voor rekening van de verkopende partij (alles waarvoor een garantie wordt afgegeven) en welke voor kopende partij (alles waarvoor geen garantie voor wordt gegeven). Zo kunnen bij de overname risico’s worden verdeeld die nog niet bekend zijn of waarvan het gevolg nog niet bekend is

Vrijwaring

Vrijwaringen zijn afspraken tussen partijen waarin een bekend risico of probleem voor rekening van (meestal) de verkopende partij komt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een lopende procedure van een schuldeiser, een geschil met de belastingdienst, een gebrek aan een product of bijvoorbeeld bodemverontreiniging waarmee de verkopende partij reeds bekend is. Deze risico’s komen vaak uit een due diligence onderzoek naar voren. Daarom is gedegen due diligence onderzoek belangrijk voorafgaand aan de aankoop van een onderneming.
Hoewel het risico of de hoogte van schade nog niet bekend is, kunnen betrokken partijen afspraken maken over wat er gebeurt als het probleem zich verwezenlijkt of indien de hoogte van de schade bekend is geworden. Dat gebeurt met een vrijwaring. Partijen spreken af dat de verkoper dat specifieke risico voor zijn rekening neemt en de gevolgen daarvan aan verkopende partij of aan de onderneming zelf vergoed. Ook vrijwaringen zijn een verdeling van risico. In tegenstelling tot garanties gaat het bij vrijwaringen echter over risico’s welke reeds bekend zijn bij partijen.
Onze specialisten vertellen u graag, in een vrijblijvend gesprek, meer over wat zij voor uw deal kunnen betekenen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.