flib 50 jaar

Garanties en vrijwaringen bij overnames en fusies

Garanties en vrijwaringen zijn een gebruikelijk en essentieel onderdeel bij onderhandelingen over bedrijfsovername. Deze vrijwaring wordt door de koper opgenomen in de koopovereenkomst en is vooral bedoeld om de risico’s bij bedrijfsovername op correcte wijze te verdelen tussen de kopende en verkopende partij. Welke garanties komen hierin aan bod en welke risico’s worden middels een vrijwaring beschermd? En wat gebeurt er op het moment dat de vrijwaring geschonden wordt? Onze advocaten ondernemingsrecht hebben hier veel ervaring mee en geven u hierbij alvast wat informatie.

Risico’s voor koper en verkoper

Bij een bedrijfsovername zijn er vele risico’s voor zowel de koper als de verkoper. Bij een overname wordt geprobeerd deze risico’s vooraf in kaart te brengen door het doen van een due diligence. Uit dit boekenonderzoek komen risico’s naar boven en deze kunnen zo beoordeeld worden. Dit is van belang voor de contractonderhandelingen waarbij de prijs bepaald wordt, maar ook welke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. De verkoper wil na de verkoop geen gedoe meer en een zo hoog mogelijke verkoopprijs afdwingen. De koper wil beschermd zijn tegen verliezen en aansprakelijkheden na de koop. De partijen kunnen deze risico’s uitwerken in garanties en vrijwaringen.

Wat is een garantie bij overname bedrijf?

Een garantie bij overname van een bedrijf is een verklaring van de verkopende partij over de staat van de onderneming op het moment dat deze wordt verkocht of op een bepaalde vastgestelde datum.

Voorbeelden van garanties die worden opgenomen in de garanties en vrijwaringen in het overnamecontract zijn bijvoorbeeld:

• Dat de balans correct is opgemaakt
• Dat er geen onbekende (juridische) vorderingen zijn
• Dat de gegevens over het personeel kloppen
• Dat de eigendommen van de onderneming zijn en niet verpand of beslagen zijn
• Dat alle verstrekte informatie juist is

Contractbreuk en aansprakelijkheid

Mocht blijken dat een of meerdere garanties niet juist zijn, dan is de verkoper in gebreke. Daardoor is sprake van contractbreuk en moet de verkoper de daaruit voortvloeiende schade vergoeden. Vaak worden bij het vastleggen van garanties en vrijwaringen afspraken gemaakt over de hoogte van de aansprakelijkheid van de verkoper. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de minimale omvang van claims of een maximale periode waarin de kopende partij een vordering in kan dienen. Het doel van schade onder een garantiebreuk is de onschuldige partij in de positie te brengen waarin deze zich zou hebben bevonden als de garantie waar was geweest.

Wat is een vrijwaring bij overname van een bedrijf?

Een vrijwaring is een contractuele verbintenis van een partij om eventuele aansprakelijkheid te dekken en een door een andere partij geleden verlies te vergoeden. In de context van fusies en overnames worden vrijwaringen vaak gebruikt om specifieke kwesties te dekken die tijdens het due diligence-onderzoek van de koper zijn vastgesteld. Deze kwesties vormen een bekend risico of probleem, welke meestal voor rekening van de verkopende partij komt.

Voorbeelden van vrijwaringen die onderdeel kunnen zijn van garanties en vrijwaringen bij de overname van een bedrijf zijn bijvoorbeeld:

• Een lopende procedure van een schuldeiser
• Een geschil met de belastingdienst
• Een gebrek aan een product
• Bodemverontreiniging waarmee de verkopende partij reeds bekend is

Verklaring van vrijwaring

Hoewel het risico of de hoogte van schade nog niet bekend is, kunnen betrokken partijen binnen de garanties en vrijwaringen in het overnamecontract afspraken maken over wat er gebeurt als het probleem zich verwezenlijkt of indien de hoogte van de schade bekend is geworden. Dat gebeurt met een verklaring van vrijwaring. Partijen spreken af dat de verkoper dit specifieke risico voor rekening neemt en de gevolgen daarvan aan de verkopende partij of aan de onderneming zelf vergoedt. Ook vrijwaringen zijn een verdeling van risico. In tegenstelling tot garanties gaat het bij vrijwaringen echter over risico’s welke reeds bekend zijn bij partijen.

Het verschil tussen garanties en vrijwaringen

Garanties en vrijwaringen lijken erg op elkaar, maar als het gaat om contractuele regelingen en het verhalen van kosten is er wel degelijk een verschil. Vrijwaringen geven een risicoverdeling van een risico dat reeds bekend is of er een voorzienbaar risico is (op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid). Er hoeft dus niet eerst een inbreuk of een wanprestatie te worden bewezen. Er blijkt – in principe – direct uit het overnamecontract voor wiens rekening deze kosten zijn. Bij een garantie bij overname van een bedrijf moet eerst nog worden vastgesteld (door de koper in beginsel te stellen en te bewijzen) dat er een inbreuk op garanties is. Vervolgens moet de koper de schadevergoeding vorderen. Welke schade de koper kan vorderen, en op welke wijze, is meestal gedetailleerd geregeld in de overnameovereenkomst.

Schending garanties en vrijwaringen bedrijfsovername

In het geval van een bedrijfsovername is het cruciaal om te begrijpen wanneer sprake is van schending van garanties en vrijwaringen – en belangrijker: wat de consequenties hiervan zijn. Er is sprake van het schenden van garanties en vrijwaringen wanneer door de verkopende partij verstrekte informatie of verklaringen met betrekking tot het over te nemen bedrijf onjuist of onvolledig blijken te zijn. Dit kan variëren van informatie over financiële cijfers en winstgevendheid tot de staat van activa en passiva, het verzwijgen van een schuldenlast, onjuiste informatie over vergunningen en zelfs juridische kwesties. Ook beloftes of toezeggingen die zijn gedaan over de onderneming die na de overname niet correct blijken te zijn staan te boek als schending van garanties en voorwaarden.

Een vrijwaringsclausule opstellen

Om dergelijke situaties te beheersen is het opnemen van een volledige vrijwaringsclausule in het overnamecontract een essentieel onderdeel van de bedrijfsovername. Deze clausule beschermt de koper tegen financiële verliezen als gevolg van schendingen van garanties en vrijwaringen door de verkoper, of in juridische termen: het vrijwaren van aansprakelijkheid. Het opstellen van een model vrijwaring aansprakelijkheid is een gangbare praktijk om de aansprakelijkheid te beperken en te specificeren welke schadeclaims onder de vrijwaring vallen. Het begrijpen en effectief beheren van schendingen van garanties en vrijwaringen is van groot belang om een bedrijfsovername soepel te laten verlopen en financiële risico’s te minimaliseren.

Garanties en vrijwaringen voorbeelden

Garanties en vrijwaringen bij een bedrijfsovername verwijzen naar specifieke juridische en financiële afspraken die gemaakt zijn tussen koper en verkoper als onderdeel van het overnameproces. Deze worden doorgaans opgenomen in de vrijwaringsclausule. Een voorbeeld van een vrijwaring in een vrijwaringsovereenkomst is bijvoorbeeld een vrijwaring tegen verborgen schulden. Om een compleet beeld te schetsen, zetten we een aantal algemene en veelvoorkomende voorbeelden van garanties en vrijwaringen op een rij.

Voorbeelden van garanties kunnen onder meer zijn:

• Financiële garanties: verkoper garandeert dat de financiële overzichten van het bedrijf waarheidsgetrouw en volledig zijn weergegeven, zonder verborgen schulden of onregelmatigheden.
• Garanties van activa en passiva: verkoper garandeert dat alle activa vermeld in de overnameovereenkomst inderdaad eigendom zijn van het bedrijf en er geen onbekende passiva zijn, zoals verborgen schulden of niet-gepubliceerde juridische verplichtingen.
• Garantie van contracten: verkoper garandeert dat alle lopende contracten van het bedrijf geldig en bindend zijn en er geen overtredingen of geschillen zijn die contracten kunnen beïnvloeden.
• Garantie van belastingen: verkoper garandeert dat alle belastingaangiften correct zijn ingediend en er geen openstaande belastingvorderingen zijn, zoals onbetaalde belastingen of boetes.
• Garantie van eigendom: verkoper garandeert dat het bedrijf vrij is van claims op intellectuele eigendom en er geen inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Voorbeelden van vrijwaringen kunnen onder meer zijn:

• Vrijwaring tegen verborgen schulden: als na de overname verborgen schulden naar voren komen, kan de verkoper verplicht zijn om de koper te vrijwaren voor de financiële gevolgen van deze schulden.
• Vrijwaring tegen juridische geschillen: als er lopende of toekomstige rechtszaken zijn die betrekking hebben op een bepaalde gebeurtenis of bepaalde gebeurtenissen vóór de overname, kan de verkoper verplicht zijn de koper te vrijwaren tegen verlies in deze zaken.
• Vrijwaring tegen belastingclaims: als zich na de overname onverwachte belastingclaims voordoen, kan de verkoper verplicht zijn de koper te vrijwaren tegen de financiële gevolgen van deze claims.
• Vrijwaring tegen contractbreuk: als na de overname contractbreuk optreedt in verband met lopende contracten, kan de verkoper verplicht zijn de koper te vrijwaren voor eventuele schade.

Veelgestelde vragen over garanties en vrijwaringen

We ontvangen regelmatig vragen met betrekking tot garanties en vrijwaringen omtrent bedrijfsovernames, evenals rond het opstellen van een vrijwaringsovereenkomst of vrijwaringsclausule. Een aantal van deze vragen beantwoorden we graag.

Wat zijn garanties en vrijwaringen? 

Garanties zijn toezeggingen over de eigenschappen of kwaliteit van een product of dienst. Vrijwaringen zijn verklaringen dat een partij niet aansprakelijk is voor bepaalde risico’s of schade. Bij een bedrijfsovername zijn garanties toezeggingen over de onderneming die worden gedaan door de verkoper. Vrijwaringen zijn verklaringen dat de verkoper niet aansprakelijk is voor bepaalde risico’s of schade.

Wat is het verschil tussen aansprakelijkheid en vrijwaring?

Aansprakelijkheid is de verplichting om schade te vergoeden. Vrijwaring is een verklaring dat een partij niet aansprakelijk is voor bepaalde risico’s of schade. Het verschil tussen aansprakelijkheid en vrijwaring is dat bij aansprakelijkheid de verkoper de schade moet vergoeden, terwijl bij vrijwaring de verkoper niet aansprakelijk is voor de schade.

Wat is een garantie bij een bedrijfsovername?

Een garantie bij een bedrijfsovername is een niet-vastomlijnd juridisch begrip dat in de overnameovereenkomst wordt opgenomen. Het vertegenwoordigt een specifieke verklaring of belofte van de verkoper aan de koper over de huidige staat of omstandigheden van het over te nemen bedrijf. Bij schending van deze garanties kan de koper in sommige gevallen aanspraak maken op schadevergoeding van de verkoper.

Wat is een garantie M&A transacties?

Een garantie in een M&A transactie is een toezegging van de verkoper aan de koper over de eigenschappen of kwaliteit van de onderneming die wordt overgenomen. Een garantie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de financiële situatie van de onderneming, de kwaliteit van de producten of diensten, de toestand van de activa of de juridische status van de onderneming.

Hoe werkt een vrijwaring?

Een vrijwaring bij een bedrijfsovername is een verklaring van de verkoper dat hij niet aansprakelijk is voor bepaalde risico’s of schade. Als de verkoper een vrijwaring heeft gegeven en de koper lijdt schade als gevolg van een risico of schade die onder de vrijwaring valt, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de schade. Een voorbeeld van een vrijwaring is een vrijwaring voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie in de jaarrekening.

Wat betekent vrijwaring van?

Vrijwaring van betekent dat iemand zich niet aansprakelijk stelt voor bepaalde risico’s of schade die zich kunnen voordoen na de overname.

Wat is de Haviltex-norm?

De Haviltex-norm is een juridisch principe dat bij de interpretatie van contracten wordt toegepast. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de letterlijke bewoordingen van het contract, maar ook naar de bedoeling van de contracterende partijen. Dit houdt in dat de rechter, bij het beoordelen van een contract, aanzien redelijkerwijs moet houden met betrekking tot wat de partijen bedoelden toen ze het contract opstelden.

Onze advocaten helpen bij garanties en vrijwaringen

Het is zonder kennis van het soort overname en bekende feiten of onbekende risico’s niet van tevoren te zeggen welke garanties en vrijwaringen u in het bedrijfsovernamecontract moet opnemen. Deze contractuele bepalingen zijn van juridische aard en zijn maatwerk. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben brede kennis en assisteren u graag bij een fusie of overname. Onze specialisten staan u bij van oriëntatiefase en het financieren van de bedrijfsovername tot het opstellen van een non-disclosure agreement en advies omtrent het overnemen van het klantenbestand.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in het begeleiden van fusies en bedrijfsovernames en het opstellen van vrijwaringscontracten. Met de juiste juridische expertise ondersteunen wij zowel koper als verkoper bij het beschermen van zakelijke belangen en het beheersen van risico’s. Neem voor meer informatie over garanties en vrijwaringen of het opstellen en toetsen van een vrijwaringsclausule vrijblijvend contact met ons op.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.