Garanties en vrijwaringen bij bedrijfsovername

Garanties en vrijwaringen zijn een gebruikelijk en essentieel onderdeel bij onderhandelingen over bedrijfsovername. Deze vrijwaring wordt door de koper opgenomen in de koopovereenkomst en is vooral bedoeld om de risico’s bij bedrijfsovername op correcte wijze te verdelen tussen de kopende en verkopende partij. Welke garanties komen hierin aan bod en welke risico’s worden middels een vrijwaring beschermd? En wat gebeurt er op het moment dat de vrijwaring geschonden wordt? Onze advocaten ondernemingsrecht hebben hier veel ervaring mee en geven u hierbij alvast wat informatie.

Risico’s voor koper en verkoper

Bij een bedrijfsovername zijn er vele risico’s voor zowel de koper als de verkoper. Bij een overname wordt geprobeerd deze risico’s vooraf in kaart te brengen door het doen van een due diligence. Uit dit boekenonderzoek komen risico’s naar boven en deze kunnen zo beoordeeld worden. Dit is van belang voor de contractonderhandelingen waarbij de prijs bepaald wordt, maar ook welke voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn. De verkoper wil na de verkoop geen gedoe meer en een zo hoog mogelijke verkoopprijs afdwingen. De koper wil beschermd zijn tegen verliezen en aansprakelijkheden na de koop. De partijen kunnen deze risico’s uitwerken in garanties en vrijwaringen.

Wat is een garantie bij overname bedrijf?

Een garantie bij overname bedrijf is een verklaring van de verkopende partij over de staat van de onderneming op het moment dat deze wordt verkocht of op een bepaalde vastgestelde datum.

Voorbeelden van garanties die worden opgenomen in de garanties en vrijwaringen in het overnamecontract zijn bijvoorbeeld:

• Dat de balans correct is opgemaakt
• Dat er geen onbekende (juridische) vorderingen zijn
• Dat de gegevens over het personeel kloppen
• Dat de eigendommen van de onderneming zijn en niet verpand of beslagen zijn
• Dat alle verstrekte informatie juist is

Contractbreuk en aansprakelijkheid

Mocht blijken dat een of meerdere garanties niet juist zijn, dan is de verkoper in gebreke. Daardoor is sprake van contractbreuk en moet de verkoper de daaruit voortvloeiende schade vergoeden. Vaak worden bij het vastleggen van garanties en vrijwaringen afspraken gemaakt over de hoogte van de aansprakelijkheid van de verkoper. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de minimale omvang van claims of een maximale periode waarin de kopende partij een vordering in kan dienen. Het doel van schade onder een garantiebreuk is de onschuldige partij in de positie te brengen waarin deze zich zou hebben bevonden als de garantie waar was geweest.

Wat is een vrijwaring bij overname van een bedrijf?

Een vrijwaring is een contractuele verbintenis van een partij om ​​eventuele aansprakelijkheid te dekken en een door een andere partij geleden verlies te vergoeden. In de context van fusies en overnames worden vrijwaringen vaak gebruikt om specifieke kwesties te dekken die tijdens het due diligence-onderzoek van de koper zijn vastgesteld. Deze kwesties vormen een bekend risico of probleem, welke meestal voor rekening van de verkopende partij komt.

Voorbeelden van vrijwaringen die onderdeel kunnen zijn van garanties en vrijwaringen bij de overname van een bedrijf zijn bijvoorbeeld:

• Een lopende procedure van een schuldeiser
• Een geschil met de belastingdienst
• Een gebrek aan een product
• Bodemverontreiniging waarmee de verkopende partij reeds bekend is

Verklaring van vrijwaring

Hoewel het risico of de hoogte van schade nog niet bekend is, kunnen betrokken partijen binnen de garanties en vrijwaringen in het overnamecontract afspraken maken over wat er gebeurt als het probleem zich verwezenlijkt of indien de hoogte van de schade bekend is geworden. Dat gebeurt met een verklaring van vrijwaring. Partijen spreken af dat de verkoper dit specifieke risico voor rekening neemt en de gevolgen daarvan aan de verkopende partij of aan de onderneming zelf vergoedt. Ook vrijwaringen zijn een verdeling van risico. In tegenstelling tot garanties gaat het bij vrijwaringen echter over risico’s welke reeds bekend zijn bij partijen.

Het verschil tussen garanties en vrijwaringen

Garanties en vrijwaringen lijken erg op elkaar, maar als het gaat om het verhalen van kosten is er wel degelijk een verschil. Vrijwaringen geven een risicoverdeling van een risico dat reeds bekend is of voorzienbaar is. Er hoeft dus niet eerst een inbreuk of een wanprestatie te worden bewezen. Er blijkt – in principe – direct uit het overnamecontract voor wiens rekening deze kosten zijn. Bij een garantie bij overname van een bedrijf moet eerst nog worden vastgesteld (door de koper te stellen en te bewijzen) dat er een inbreuk op garanties is. Vervolgens moet de koper de schadevergoeding vorderen. Welke schade de koper kan vorderen, en op welke wijze, is meestal gedetailleerd geregeld in de overnameovereenkomst.

Grondig onderzoek en zorgvuldige formulering

Het is zonder kennis van het soort overname en bekende of niet bekende risico’s niet van tevoren te zeggen welke garanties en vrijwaringen u in het bedrijfsovernamecontract moet opnemen. Deze bepalingen zijn van juridische aard en zijn maatwerk. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben brede kennis en assisteren u graag bij een fusie of overname.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.