Non-disclosure agreement

Een non-disclosure agreement, ook wel een NDA genoemd, is een bindende overeenkomst waarin twee partijen vertrouwelijke informatie uitwisselen. In de geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesproken welke informatie geheim is. Daarnaast staat beschreven wat de partij die de informatie ontvangt wel en niet met de vertrouwelijke informatie mag doen en voor welk doel deze wordt verstrekt. Een NDA is onder meer van belang bij gesprekken over een (mogelijke) bedrijfsovername.

Geheimhoudingsverklaring vertrouwelijke informatie

Voor een ondernemer of bedrijf is het van groot belang vertrouwelijke informatie of kennis en intellectueel eigendom te beschermen en ervoor te zorgen dat deze informatie geheim blijft als zakenpartners of investeerders hiervan kennis krijgen. Om ervoor te zorgen dat deze informatie alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt, kan een ondernemer met deze partijen een non-disclosure agreement sluiten.

Geheimhoudingsovereenkomst bij bedrijfsovername

Een situatie waarin gebruik wordt gemaakt van een non-disclosure agreement is bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Bij het opstellen van een bedrijfsovername contract wordt een geheimhoudingsovereenkomst opgesteld, zodat koper en verkoper openlijk kunnen praten over alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zo wil een koper inzicht in de administratie en bedrijfsvoering van de verkoper. Anderzijds wil de verkopende partij informatie inzien om een goed beeld te krijgen van de kopende partij. Deze informatie is doorgaans even waardevol als concurrentiegevoelig. Een NDA maakt het mogelijk om in de verkennende fase van een bedrijfsovername vrijuit vertrouwelijke informatie uit te wisselen.

Open en vertrouwelijk communiceren

Een vennootschap of ondernemer met een unieke uitvinding, een eigen creatief werk of een ander soort intellectueel eigendom die inzet op een samenwerking met of overname door een ander bedrijf doet er goed aan om een schriftelijk geheimhoudingscontract (NDA) aan te gaan. Dit maakt het mogelijk bedrijfs- of overnameplannen openlijk te bespreken, zonder bang te hoeven zijn dat de gesprekspartner ideeën overneemt en zonder toestemming in praktijk brengt.

Vaak wordt bij een fusie of bedrijfsovername ook een due diligence uitgevoerd, waarbij een grondig boekenonderzoek door de koper wordt gedaan en hij daarbij alle ‘inside information’ onder ogen krijgt. Doordat in het bedrijfsovername contract overeengekomen is specifieke informatie vertrouwelijk te behandelen, maakt een non-disclosure agreement open communicatie tussen partijen mogelijk.

Wat valt er onder een non-disclosure agreement?

Niet alles kan vertrouwelijk worden gehouden onder een NDA. Marketingplannen, bedrijfsplannen, financiële informatie, correspondentie tussen de partijen en informatie die door beide partijen als vertrouwelijk is aangemerkt kunnen worden beschermd. Een non-disclosure agreement beschermt echter geen informatie die publiekelijk beschikbaar wordt, vertrouwelijke informatie die een partij via juridische onafhankelijke middelen ontdekt en informatie die een partij als niet vertrouwelijk beschouwt. Ook informatie die wordt vrijgegeven als gevolg van een gerechtelijk bevel wordt niet beschermd.

Soorten geheimhoudingsverklaringen

NDA’s zijn een van de meest voorkomende soorten commerciële contracten. Ze komen in allerlei vormen voor. Naast het doel waarvoor de overeenkomsten geschreven zijn is ook een belangrijk onderscheid te maken tussen unilaterale en wederzijdse NDA’s. De eerste beschermt alleen de informatie van de partij die de overeenkomst heeft opgesteld, de tweede beschermt vertrouwelijke informatie van beide partijen.

Hetgeen dat beschermd moet worden door het non-disclosure agreement brengt ook mee dat de overeenkomst om een andere inhoud vraagt. Zo heeft een geheimhoudingsverklaring bij een bedrijfsovername een andere inhoud dan de geheimhouding rond een vaststellingsovereenkomst bij het beëindigen van een arbeidsrelatie. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld een geheimhoudingscontract voor een uitvinding, informatie met betrekking tot een zakelijke onderneming en een mediaconcept.

Kernelementen NDA

Toch komt een aantal onderwerpen in elk non-disclosure agreement terug. Allereerst moeten de partijen tussen wie de geheimhouding geldt duidelijk worden vermeld. Heel belangrijk is vervolgens een brede omschrijving te geven van wat er beschermd moet worden met geheimhouding. Vervolgens moet duidelijk gedefinieerd worden wat onder vertrouwelijke informatie valt. Vaak wordt nog wel eens vergeten de looptijd van een NDA op te nemen. Dit kan in onderling overleg bepaald worden.

Wat is de duur van een geheimhoudingscontract?

Sommige geheimhoudingen gelden voor onbepaalde tijd, terwijl andere overeenkomsten informatie bevatten die misschien in de loop der tijd openbaar wordt gemaakt en daardoor een kortere duur kennen. Als de geheimhoudingsovereenkomst een internationaal karakter heeft, vergeet dan niet te vermelden welk recht van welk land van toepassing is als partijen in een geschil terechtkomen. Deze kernelementen vormen weliswaar de basis van een non-disclosure agreement, maar elke overeenkomst is met recht maatwerk. Daarom adviseren wij u om één van de gespecialiseerde advocaten ondernemingsrecht van Fruytier Lawyers in Business te vragen om een NDA voor u op te stellen.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.