flib 50 jaar

Huurrecht

Huurrecht advocaat Amsterdam

Er zijn verschillende typen huur die het huurrecht onderscheidt, zoals de huur van middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld horecagelegenheden en winkels), overige bedrijfsruimte (kantoorpanden) en huur van woonruimte. Voor ieder type huur geldt een ander regime voor bijvoorbeeld de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst. Een advocaat huurrecht van Fruytier Lawyers in Business beschikt over alle kennis betreffende huurrecht. Op zoek naar een huurrecht advocaat in Amsterdam? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Het begrip huur uitgelegd

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt, aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik ter beschikking te stellen en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, meestal bestaande uit betaling van de huurprijs. De huurovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst, hetgeen betekent dat de huur wordt aangegaan voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.

Wat is huurrecht en wat valt hieronder?

Onder het huurrecht vallen verschillende aspecten en regels met betrekking tot het huren van een woning, een kamer, een bedrijfsruimte, zoals kantoren, winkels en fabrieken, evenals goederen en gebruiksartikelen. Het huurrecht is van toepassing op alle soorten huurovereenkomsten. De belangrijkste onderdelen van dit rechtsgebied zijn:

  1. Algemene bepalingen: het huurrecht begint met algemene bepalingen die van toepassing zijn op huurovereenkomsten, zoals de definitie van huur, de verplichtingen van de verhuurder en huurder, en de tegenprestatie die de huurder moet leveren.
  2. Huurovereenkomsten: het opstellen van een huurovereenkomst is een belangrijk onderdeel van het huurrecht. In de overeenkomst worden de rechten en plichten van de verhuurder en huurder vastgelegd, evenals de duur van de huur, huurprijs en andere voorwaarden.
  3. Huurprijs en huurverhoging: er zijn maximale percentages vastgesteld waarmee de verhuurder de huur mag verhogen, zowel voor huurwoningen, vrijesectorwoningen als bedrijfsruimtes, zoals winkels en horeca, en overige bedrijfsruimtes, zoals kantoren en fabrieken. Dit onderdeel helpt bij het vaststellen of de huurprijs redelijk is.
  4. Huurbescherming: huurders hebben recht op termijnbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huur niet zomaar kan opzeggen. Het doel van huurbescherming is het beschermen van de belangen van huurders door het bieden van een zekere mate van stabiliteit en zekerheid. Dit is zowel van toepassing op de huur van woonruimtes als de huur van (overige) bedrijfsruimtes. Voor het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte zijn specifieke regels van kracht.
  5. Geschillen en procedures: bij het huurrecht kunnen geschillen ontstaan tussen huurders en verhuurders. In Nederland is het mogelijk om huurgeschillen voor te leggen aan de kantonrechter. Er zijn procedures en regels die dienen te worden gevolgd om geschillen op te lossen.

Wat zijn de rechten van huurders?

Binnen het huurrecht hebben huurders verschillende rechten. Naast huurbescherming en huurprijsbescherming, zoals hierboven beschreven, behoort het recht op onderhoud ook tot de rechten van de huurder. Dit onderdeel bepaalt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van structureel groot onderhoud. De huurder heeft recht op een goed onderhouden en veilige woning of bedrijfsruimte. Afhankelijk van wat in het huurcontract overeen is gekomen kan de verantwoordelijkheid voor het verrichten van kleine reparaties in bepaalde gevallen bij de huurder liggen.

Daarnaast heeft de huurder recht op privacy. Verhuurders mogen een woning of pand niet zonder toestemming betreden, tenzij sprake is van een geldige reden. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud of in geval van een noodsituatie zijn. Zakelijke huurders genieten gebruiksrecht. Dit houdt in dat zij het recht hebben om het pand of de bedrijfsruimte te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten gedurende de overeengekomen huurperiode.

Wat zijn de rechten van een verhuurder?

Net als de huurrechten van een huurder, wordt ook de verhuurder beschermd door het Nederlandse huurrecht. Het spreekt voor zich dat een verhuurder onder specifieke omstandigheden het huurcontract mag beëindigen. Het beëindigen van de huurovereenkomst is toegestaan op het moment dat sprake is van wanbetaling, wangedrag of het niet naleven van contractuele verplichtingen door de huurder. Ook heeft de verhuurder in sommige gevallen recht op herziening van de huurprijs (bij langlopende huurovereenkomsten) en het recht op overdracht van de huurovereenkomst bij verkoop van het verhuurde pand. Aanvullende rechten van een verhuurder kunnen ook zijn het recht op servicekosten, het recht op indexering van de huurprijs en het recht op inspectie van een woning of pand.

Wat mag een verhuurder niet doen?

De verhuurder heeft onder het huurrecht verschillende plichten en verantwoordelijkheden. Het huurrecht schrijft voor dat een verhuurder wettelijk verplicht is zich aan de volgende voorwaarden te houden:

• De verhuurder mag de huurprijs niet willekeurig of onredelijk verhogen;
• De verhuurder mag een woning of pand niet zonder geldige reden betreden;
• De verhuurder mag een huurovereenkomst niet eenzijdig beëindigen;
• De verhuurder mag niet discrimineren op basis van geslacht, ras, religie, nationaliteit en handicap;
• De verhuurder mag geen verboden clausules of voorwaarden in de huurovereenkomst opnemen.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomsten aangaande overige bedrijfsruimtes (kantoorruimte) kennen een vergaande contractsvrijheid. Huurders hebben weinig wettelijke huurbescherming, terwijl huurders van middenstandsbedrijfsruimte over het algemeen veel beter worden beschermd. Als huurrecht advocaat treden wij op voor zowel commerciële als particuliere huurders en verhuurders en procederen wij over alle aspecten van het huurrecht. Tevens adviseren wij regelmatig op het gebied van Airbnb, huurbedingen in hypotheekaktes of geschillen in de VvE, evenals het beantwoorden van vragen over het huurrecht als ondernemingsvermogen.

Wat doet een huurrecht advocaat?

Het huurrecht is een belangrijk en bewogen rechtsgebied, dat continu in ontwikkeling is. Een advocaat huurrecht is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en volgt veranderingen in wet- en regelgeving op de voet. Een huurrecht jurist staat partijen bij in het opstellen en beoordelen van huurcontracten en kan juridisch advies geven over de inhoud van contracten conform het geldende huurrecht. Een huurrecht advocaat bemiddelt bij (huur)geschillen en tracht tot een minnelijke schikking te komen. Vinden partijen geen oplossing, dan kan een advocaat huurrecht juridische stappen nemen om het belang van de cliënt te behartigen.

Advocaat huurrecht in Amsterdam

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in Amsterdam? Een advocaat huurrecht van Fruytier Lawyers in Business geeft u graag deskundig juridisch advies en staat u bij in alle denkbare huurgerelateerde kwesties. Wij dienen de belangen van zowel huurders als verhuurders van woningen en bedrijfsruimtes. Neem voor meer informatie over huurrecht in Amsterdam contact op met één van onze specialisten. Heeft u problemen met uw huurder? Download dan het e-book huurrecht.

Huurrecht specialisten

Gerelateerde artikelen: huurrecht

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.