De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 28 maart 2014

Zakelijk geld lenen: Kredietunie vervangt bank voor MKB’-ers

Kredietunies zijn net als crowdfunding en MKB-obligaties nieuwe externe bronnen van financiering voor ondernemers. En die zijn hard nodig nu banken sinds het uitbreken van de financiële crisis de voorwaarden voor kredietverstrekking aanzienlijk hebben opgeschroefd. Veel ondernemers moeten sindsdien naar alternatieve financieringsvormen kijken. In februari 2014 is er een wetsvoorstel gekomen om kredietunies te reguleren. Wat is een kredietunie eigenlijk en welke regels gelden voor hen?

Zakelijk geld lenen: Kredietunie als moderne coöperatie

Eigenlijk is het concept kredietunie niet echt nieuw. De Raiffeissenbanken (nu Rabobank) zijn ooit al op vergelijkbare manier opgericht. Een kredietunie is kortgezegd een coöperatie tussen MKB-ondernemers die elkaar geld lenen. De leden van een kredietunie organiseren zich regionaal of per bedrijfstak. De leden steunen elkaar niet alleen financieel maar ook door het uitwisselen van kennis en ervaring. Als een bedrijf via een kredietunie een financiering wil krijgen, moet zij eerst lid worden van een kredietunie. Voor een financiering moet zij een kredietaanvraag indienen bij de kredietcommissie, die al dan niet (mede) samengesteld is uit externe deskundigen. Als de kredietunie het krediet verstrekt, kan zij net als een bank bijvoorbeeld pandrecht op goederen krijgen die zij financiert. Verder kan een kredietunie gebruikmaken van een borgstellingsregeling van de overheid. Zo kan 50% van de financiering verzekerd zijn. Inmiddels zijn er al verscheidene regionale kredietunies (bijv. Midden-Nederland, Zeeland) en kredietunies van verschillende bedrijfstakken (bijv. bakkerij, mobiele ondernemers) en de verwachting is dat het aantal kredietunies snel zal toenemen.

Meer ruimte voor kredietunies

De politiek steunt de kredietunies als nieuwe vorm van ondernemingsfinanciering. Met het wetsvoorstel wil zij heldere kaders scheppen voor het opereren van de kredietunies en deze meer ruimte te geven. De huidige regelgeving is niet geschikt voor kredietunies, omdat een kredietunie daarin onderworpen is aan een bankvergunning van DNB. Daarvoor gelden strenge toezichts- en kapitaalvereisten. In het wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen kredietunies met een beperkte omvang en overige kredietunies. Het voornemen hierbij is om kredietunies met een beperkte omvang (gedacht wordt aan een totaal beheerde activa tot 10 miljoen euro) vrij te stellen van het verbod om zonder een bankvergunning in Nederland te opereren. Deze kredietunies zouden gelet op hun omvang geen bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële stelsel.

Wetsvoorstel nog niet definitief

Betrokken partijen hebben tot 1 april 2014 de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. Voor de tenuitvoerlegging van het wetsvoorstel is de Nederlandse regering afhankelijk van de Europese Commissie. Deze moet de kredietunies namelijk nog wel uitsluiten van de Richtlijn Kapitaalvereisten (nr. 2013/36/EU) en Verordening Kapitaalvereisten (EU nr. 575/2013).

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.