Gepubliceerd op: 26 augustus 2014

Wijziging faillissementswet zet schuldeiser buitenspel

Schuldeisers die niet mee wensen te werken aan een akkoord, kunnen binnenkort buitenspel worden gezet. Als de voorgestelde wijziging van de Faillissementswet doorgaat, kan een schuldeisersakkoord algemeen verbindend worden verklaard en moeten halsstarrige schuldeisers wel meewerken.

Minister Opstelten heeft recent een voorstel ingediend tot wijziging van de Faillissementswet, waardoor het mogelijk is om een door de meerderheid van de schuldeisers van een onderneming ondersteund akkoord tot herstructurering van de schulden verbindend te verklaren voor alle schuldeisers en de aandeelhouders.

Buiten faillissement

De regeling biedt een nieuwe wettelijke mogelijkheid om schulden buiten een faillissement of surseance van betaling om te saneren. Nu is het zo dat een schuldeiser eigenlijk niet gedwongen kan worden om buiten een surseance of faillissement om akkoord te gaan met een door de schuldenaar aangeboden regeling. Zelfs als alle andere schuldeisers hiermee wel akkoord willen gaan. Alleen in sommige gevallen kan sprake zijn van misbruik van recht.

Hiermee kunnen schuldeisers de – vaak – beste en eenvoudigste wijze van herstructureren van de onderneming en haar schulden de pas afsnijden. Dit kan leiden tot onnodige vernietiging van kapitaal door het onnodig omvallen van ondernemingen die door één halsstarrige schuldeiser niet meer gered kunnen worden. Dit wordt door deskundigen en nu dus ook de minister als onwenselijk gezien.

Voorstel

Het voorstel geeft een uitgebreide en specifieke regeling voor het aanbieden van een schuldeisersakkoord en het algemeen verbindend verklaren van dat akkoord. De regeling geeft zelfs de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden tijdens de behandeling van een faillissementsverzoek. De behandeling zal dan worden geschorst.

Opvallende punten zijn dat er een termijn geldt van minimaal acht dagen tussen het voorleggen van het akkoord aan de schuldeisers en de stemming. Bij het voorstel moet een continuïteitsplan van de onderneming worden gehecht. Er kan een rechter-commissaris worden benoemd door de rechter die toeziet op het voorstel. Een akkoord wordt bij gewone meerderheid aangenomen, als die meerderheid minimaal twee derde vertegenwoordigt van het bedrag aan vorderingen van de aan de stemming deelnemende schuldeisers.

Algemeen verbindend

De rechtbank kan het aangenomen akkoord algemeen verbindend verklaren, behalve als de schuldeisers die het akkoord blokkeren door dit akkoord minder krijgen dan bij een faillissement. De regeling zal ertoe leiden dat schuldeisers eerder eieren voor hun geld zullen kiezen en de procedure van algemeenverbindendverklaring niet zullen afwachten.

Door dit wetsvoorstel wordt opnieuw een instrument ingevoerd om ondernemingen te herstructureren. Eerder is een wetsvoorstel gedaan om de benoeming van een stille bewindvoerder in de wet vast te leggen. Het wetsvoorstel is voor advies verzonden aan verschillende instanties. Fruytier Lawyers in Business houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.