De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 17 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid

Is uw onderneming al klaar voor de arbeidsrechtelijke wijzigingen? De Wet Werk en Zekerheid is namelijk inmiddels een feit! Op 10 juni jongstleden stemde de overgrote meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel, dat de grootste hervorming van het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog behelst. Het wetsvoorstel is eerst –onder politieke druk- met grote snelheid door de Tweede Kamer behandeld. Tijdens het hele traject is het wetsvoorstel herhaaldelijk inhoudelijk gewijzigd. Beoogd werd dat de verschillende wijzigingen op de meest kort mogelijk termijn door te voeren. Op het laatste moment, tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft minister Asscher echter besloten dat een aantal flexmaatregelen (waaronder de nieuwe regels rondom de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegverplichting) pas per 1 januari 2015 zullen ingaan. Met de eerder beoogde ingangsdatum van 1 juli 2014 zouden werkgevers zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de wijzigingen en de daarmee gepaard gaande verplichtingen. Zoals al aangegeven zijn er in de loop van het traject nog diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder:

 • een lagere transitievergoeding (de nieuwe vergoeding bij ontslag) voor kleine MKB-werkgevers die wegens een slechte financiële positie werknemers moeten ontslaan;
 • het opnemen van een expliciete verplichting voor werkgevers om werknemers te scholen;
 • het uitstellen van de nieuwe ketenregeling (na twee jaar van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tussenpoos van 6 maanden mogelijk) tot 1 juli 2015;
 • De vrijheid van de ex-werknemer waaraan de transitievergoeding wordt besteed (in een eerder stadium zou de werknemer de vergoeding uitsluitend aan scholing mogen besteden).De doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid zijn:
 • De wijzigingen in het ontslagrecht (waaronder: ontslagreden bepaalt ontslagroute, hoger beroep wordt mogelijk, transitievergoeding) treden per 1 juli 2015 in werking.
 • Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid (“Van werk naar werk”);
 • Vast moet minder vast en flexibel moet minder flexibel;
 • Het uitgangspunt van vasthouden aan bestaand dienstverband/werkgever/sector moet worden verlaten;
 • Actief omscholingsbeleid en begeleiding naar ander werk;
 • Regelen van het ontslag in overleg in plaats van procederen.Ook valt te betwijfelen of “flexibel minder flexibel” zal worden. Ligt het niet meer in de rede dat alle contracten die voorheen voor 3 jaar werden aangegaan, nu eenvoudigweg voor maximaal 2 jaar worden aangegaan? Het actieve (omscholings)beleid en begeleiding naar ander werk is een mooi streven, maar wie betaalt dat? De ex-werkgever? De zojuist ontslagen werknemer? Door het invoeren van de mogelijkheid van hoger beroep tegen ontbindingsbeschikkingen, kunnen er nu jarenlange procedures gevoerd worden over het ontslag. Daar wordt denk ik niemand gelukkig van. Het leidt juist tot grote rechtsonzekerheid in plaats van de beoogde zekerheid. Gevolg is wel dat de laatste doelstelling, het bevorderen dat partijen het ontslag zelf regelen, waarschijnlijk wél wordt gerealiseerd.
 • Het is sterk de vraag of deze doelstellingen ook echt worden gerealiseerd. Hoewel werkgevers werknemers “goedkoper” zullen kunnen ontslaan, is daarmee niet gezegd dat deze personeelsleden ook snel een nieuwe baan vinden (“van werk naar werk…?”).
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.