De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 6 december 2013

Publicatie Playboy-foto’s via GeenStijl

Op 19 november 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in het hoger beroep in de veelbesproken procedure tussen uitgever Sanoma en GeenStijl over de Playboy-naaktfoto’s van Britt Dekker, die vroegtijdig op het internet verschenen. Het arrest is één van de uitspraken over het wel en wee van ‘de hyperlink’ en er volgen ongetwijfeld nog meer procedures over het al dan niet mogen linken naar werk van derden. Duidelijk is wel dat het doorlinken naar werken van derden niet zonder risico is. Of sprake is van inbreuk valt weliswaar te bezien, maar er lijkt snel sprake te zijn van onrechtmatig handelen vanwege strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.

Hoe zat het?

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank Amsterdam dat GeenStijl zich schuldig had gemaakt aan openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermd werk. GeenStijl had namelijk op 26 oktober 2011 een hyperlink op haar website geplaatst naar een bestand voor dataopslag, genaamd Filefactory.com, waarop de Playboy-foto’s waren geplaatst. Wie de ‘linktip’ aan GeenStijl heeft doorgegeven en wie de foto’s heeft opgeslagen is niet duidelijk geworden.

Openbaarmaking volgens rechtbank

De rechtbank vond dat de bestanden onvindbaar waren en alleen toegankelijk met het precieze URL-adres waarnaar de hyperlink van GeenStijl verwees. Door de plaatsing daarvan maakte GeenStijl de foto’s toegankelijk voor een nieuw publiek en was sprake van interventie en dus van openbaarmaking door GeenStijl. Ook oordeelde de rechtbank dat het plaatsen van gedeelten van de foto’s als teasers op de website van GeenStijl inbreuk opleverde omdat daar geen toestemming voor was.

Geen openbaarmaking volgens het Gerechtshof

In het hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat er geen sprake is van openbaarmaking. Het Hof neemt als uitgangspunt dat:

“… het internet in zijn huidige vorm een vrij, open en voor een ieder toegankelijk communicatienetwerk is. Degene die een werk op internet plaatst zodanig dat dit toegankelijk is voor het publiek (en daardoor mededeling doet aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn), is degene die dit werk ter beschikking stelt van het publiek en dus openbaart. Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet.”

Geen openbaarmaking

Volgens Sanoma gaat deze regel hier niet op omdat Filefactory een digitale kluis is, die niet te vinden is via zoekmachines en die bovendien alleen met een unieke code toegankelijk is. Volgens het Hof is echter niet vast komen te staan dat de foto’s op de Filefactory inderdaad onvindbaar en onbereikbaar zijn en dus volledig privé. Ze zijn in dit geval door een derde geopenbaard en volgens het Hof heeft GeenStijl geen nieuw toegangskanaal verschaft en is er dus ook geen sprake van openbaarmaking. Wel heeft GeenStijl de toegang tot de foto’s tot op zekere hoogte gefaciliteerd.

Inbreuk rechten fotograaf

Het plaatsen van delen van de foto’s op de website, de zogenaamde teasers, levert wel inbreuk op. Het verweer van GeenStijl dat het om een toegestaan citaat gaat, gaat niet op omdat de betreffende foto’s niet rechtmatig openbaar zijn gemaakt en ook ontbreekt de naam van de fotograaf. Het hof gaat ook in op het faciliteren van de toegang tot de foto’s. GeenStijl heeft willens en wetens mogelijk gemaakt dat sprake was van publicatie van foto’s die niet voor vroegtijdige publicatie bestemd waren. Niet alleen de manier waarop zij de hyperlink naar de foto’s heeft ontvangen speelt daarbij een rol, maar ook het feit dat Sanoma erop heeft gewezen dat de foto’s onrechtmatig waren verkregen met daarbij de sommatie om deze te verwijderen, waaraan GeenStijl niet heeft voldaan. Bovendien is GeenStijl ook na de sommaties overgegaan tot een nieuwe plaatsing van een link op haar website. Deze gang van zaken maakt volgens het Hof dat GeenStijl jegens Sanoma heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Geen pressing need

GeenStijl heeft zich nog verweerd door te stellen dat zij een persmedium is en dat het plaatsen van de hyperlinks in feite was bedoeld om een misstand aan de kaak te stellen, maar ook dat mag haar niet baten. Het Hof oordeelt hierover dat GeenStijl het lekken van de foto’s ook op een andere manier wereldkundig had kunnen maken, zonder dat er een “pressing need” bestond om de hyperlink te plaatsen om zo haar publiek toegang te verschaffen tot de foto’s. GeenStijl heeft derhalve onrechtmatig gehandeld door haar publiek te faciliteren en te enthousiasmeren om kennis te nemen van foto’s waarvan de plaatsing op het internet zowel het auteursrecht van de fotograaf als het portretrecht en de privacy van Dekker schonden.

Onrechtmatig handelen GeenStijl

Het resultaat is dat het Hof het vonnis van de rechtbank vernietigt en voor recht verklaart dat GeenStijl inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf en dat GeenStijl onrechtmatig heeft gehandeld door de hyperlinks te plaatsen. GeenStijl moet ook de schade vergoeden die Sanoma heeft geleden.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.