De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 26 november 2013

Overeenkomsten in crisistijd niet zonder gevaar

Met het nog steeds toenemend aantal faillissementen, neemt ook het aantal geschillen en procedures toe waarin de handel en wandel van bestuurders centraal staat. Bestuurders doen er in deze economisch moeilijke tijden goed aan extra zorgvuldig te zijn bij het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen. Dit om te voorkomen dat zij daar later in privé op worden aangesproken. Niet alleen curatoren, maar ook contractspartijen kijken steeds vaker naar de mogelijkheid om bestuurders in privé aansprakelijk te houden voor geleden schade en niet nagekomen verplichtingen.

Bestuurder in privé aansprakelijk?

De rechtbank heeft in september van dit jaar een al wat ouder vonnis van 25 april 2012 gepubliceerd, waarin aan de orde kwam of de bestuurder van een vennootschap in privé aansprakelijk was voor de schulden van zijn inmiddels failliete onderneming. Regelmatig pakt een dergelijk geschil nadelig uit voor een bestuurder, maar uit een uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad blijkt dat dat ook anders kan.

Vennootschap failliet na overeenkomst

Content 4 You is begin 2009 een overeenkomst aangegaan met RS Media over het verstrekken van licenties voor online advertising. Op 1 juni 2010 is RS Media failliet verklaard en is een curator benoemd. Niet veel later, op 16 juli 2010 is RS Media bij verstek veroordeeld om aan Content 4 You een bedrag te betalen van ruim € 100.000,- wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen uit de licentieovereenkomst.

Bestuurder aansprakelijk gesteld

Aangezien RS Media zelf failliet is, richt Content 4 You zich op de bestuurder van destijds. Content 4 You stelt namelijk dat ‘X’ als bestuurder van RS Media onrechtmatig heeft gehandeld omdat hij bij het aangaan van de overeenkomst wist, of hoorde te begrijpen dat RS Media de overeenkomst niet na kon komen gezien de omstandigheden op dat moment. X had namelijk zijn salaris al gehalveerd en dat zou duiden op de slechte omstandigheden. Ook wordt X verweten dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door privé-onttrekkingen aan de vennootschap te laten prevaleren boven betalingen uit hoofde van de overeenkomst met RS Media.

Rol curator

X voert verweer en betwist de zienswijze van Content 4 You. Dat hij zijn salaris al in 2009 als bezuinigingsmaatregel had gehalveerd, brengt nog niet mee dat duidelijk was dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Ook de curator, die de gang van zaken rond het faillissement heeft onderzocht, bevestigt dat de overeenkomst niet is aangegaan toen al duidelijk was dat nakoming niet mogelijk zou zijn.

Onttrekkingen aan vennootschap

Wat betreft de onttrekkingen aan de vennootschap door X blijkt het te gaan om een rechtmatige onttrekking uit hoofde van een pensioenvoorziening en een verrekening in rekening-courant. Ook hierbij heeft de curator geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Onrechtmatig handelen door bestuurder

De rechtbank vat in haar vonnis eerst de criteria samen, die relevant zijn voor het bepalen of sprake is van onrechtmatig handelen en baseert zich daarbij op het arrest van 8 december 2006 van de Hoge Raad. Daarin is uitgemaakt dat een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk kan zijn in twee categorieën van gevallen, namelijk als:

de bestuurder namens de vennootschap verbintenissen is aangegaan terwijl hij wist of redelijkerwijs hoorde te weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem ter zake van de benadeling geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt (de zogenaamde Beklamelnorm) en;
wanneer een bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakomt waarbij het er op aankomt of het handelen of nalaten van de bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade, maar er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen op grond waarvan een ernstig verwijt kan worden aangenomen.

Moment van sluiten overeenkomst

De rechtbank toetst daarna de gang van zaken en let daarbij met name op de datum waarop de overeenkomst is aangegaan. Op dat moment, 1 april 2009, was er volgens de rechtbank geen directe aanleiding om de overeenkomst niet te sluiten.

Omstandigheden bij sluiten overeenkomst

Dat er op dat moment al bezuinigingsmaatregelen waren genomen, betekent niet dat sprake was van onrechtmatig handelen. Ook de toegenomen schuldenlast en het afnemende eigen vermogen voorafgaand aan april 2009 maken nog niet dat de vennootschap ‘geen overlevingskansen’ had. Wat betreft de privé-onttrekkingen oordeelt de rechtbank dat verrekening van een schuld in rekening courant uit hoofde van een pensioenvoorziening op zichzelf niet verwijtbaar is. De rechtbank laat bij haar beoordeling ook meewegen dat de curator in zijn onderzoek geen onregelmatigheden heeft aangetroffen en dat hij X steunt. In dit geval ontspringt de bestuurder in privé de dans en staat Content 4 You als schuldeiser met lege handen.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.