De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 31 oktober 2012

Het regeerakkoord: welke gevolgen heeft het voor de arbeidsmarkt?

Onverwacht snel is er – een in eerste instantie onmogelijk geacht – reageerakkoord tot stand gekomen tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. De vraag is nu welke gevolgen dit zal hebben voor de arbeidsmarkt. “Flexwerkers verdienen een betere bescherming” en “Een snellere doorstroming van baan naar baan, met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering”. Het mag duidelijk zijn dat beide partijen zowel hun sociale als liberale plannen hebben kunnen verwerken in het akkoord. De belangrijkste speerpunten zijn de hervorming van het ontslagrecht en de modernisering van de Werkloosheidswet (WW). De belangrijkste veranderingen op een rij:

De in het Kunduz-akkoord afgeschafte preventieve ontslagtoets zal niet worden afgeschaft. Deze toetst in de vorm van een verplicht advies van het UWV wordt gehandhaafd. Het ontslag via de kantonrechter, wat tot voor kort mogelijk was, komt evenwel te vervallen. Daarnaast is afgesproken dat het UWV sneller de aanvraag zal afhandelen en dat er strikte criteria van rechtmatig ontslag zullen worden vastgelegd. De termijn waar naar wordt gestreefd is teruggebracht van zes tot vier weken. Deze toetst zal niet worden gehanteerd als in de CAO is voorzien in een inhoudelijke gelijke procedure welke niet langer zal duren dan bij het UWV.
Bij uitzondering zal de gang naar de rechter nog kunnen worden gemaakt. Deze zal mogelijk zijn in twee gevallen voor de werkgever. Ten eerste als de werkgever voornemens is de werknemer te ontslaan in strijd met het opzegverbod. Ten tweede kan de werkgever naar de rechter stappen indien hij een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl het arbeidscontract dit niet mogelijk maakt.
De (ontslagen) werknemer kan ook nog naar de rechter. Uitgangspunt is daarbij dat het advies van het UWV zwaar zal wegen. Als de werkgever een negatief advies van het UWV heeft genegeerd kan de rechter het ontslag ongedaan maken. Als de rechter meent dat het ontslag onterecht is of het vooral aan de werkgever is te wijten kan hij de werknemer een vergoeding toekennen. Deze vergoeding zal maximaal 75.000 euro bedragen.
De werkgever is bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 4 maandsalarissen.
De WW uitkering wordt maximaal twee jaar. Het eerste jaar is gerelateerd aan het laatstverdiende loon, het tweede jaar aan het wettelijk minimumloon.  De eerste tien jaar bouwt de werknemer een maand WW op per jaar, daarna een maand per twee jaar. Bestaande WW-rechten zijn onaantastbaar en zullen dus niet aan de hand van de bovengenoemde criteria worden heropgebouwd.
Iedereen boven de 55 jaar die ontslagen wordt valt in de IOW: de inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Hier zal geen vermogens- of partnertoets worden toegepast. Hiertegenover staat dat de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) komt te vervallen.
Ter versterking van de positie van flexwerkers zullen de laagste loonschalen worden opengesteld. De zwakste flexwerkers (schoonmaak/catering) zullen zo makkelijker in dienst kunnen worden genomen, menen de partijen. Een en ander zal nog worden besproken met de sociale partners.
Binnen zes jaar zullen bedrijven met meer dan vijfentwintig werknemers bedrijven minstens vijf procent van hun werknemers moeten invullen met arbeidsgehandicapten. Bij het niet voldoen aan deze vijf procent zal een boete volgen van 5.000 euro.
Uiteraard zal de komende tijd duidelijk worden hoe de bovenstaande plannen zullen worden gaan uitgewerkt. Ook kan hier nog het een en ander (ook onder invloed van gerechterlijke beslissingen) worden veranderd. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden en indien u vragen heeft zullen wij van Fruytier Lawyers in Business u graag van advies voorzien.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.