flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 21 januari 2021

Ontwikkelingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Per 1 januari 2021 zijn er een tal van nieuwe wetten in werking getreden. Om deze reden zullen wij in dit artikel stilstaan bij de gevolgen van de nieuwe wetten ten opzichte van het Handelsregister. De nieuwe wetten hebben namelijk niet alleen invloed op de zaken die geregistreerd dienen te worden bij het register, maar ook op de openbare informatie die te vinden is in het Handelsregister.

Handelsregisterwet, HR

Met de ingang van de Handelsregisterwet zijn overheidsinstanties per 1 januari 2021 verplicht het Handelsregister te gebruiken voor het uitvoeren van publieke taken. Er zijn echter drie uitzonderingen wanneer de overheidsinstanties geen gebruiken hoeven te maken van het Handelsregister, namelijk:

  1. Als er bij wettelijk voorschrift elders is bepaald, of gebruik van het Handelsregister niet overeenstemt met goede uitvoering van de taak;
  2. Als er in het Handelsregister een authentiek gegeven is opgenomen;
  3. Als het gaat om een terugmelding van de overheidsinstantie aan het Handelsregister.

De Kamer van Koophandel zal per 1 februari 2021 vermelden op informatieproducten wanneer een gegeven wordt onderzocht door de KVK. Een dergelijk onderzoek zal plaatsvinden door de KVK nadat een overheidsorganisatie een terugmelding doet vanwege gerede twijfel over de correctheid van de authenticiteit van het gegeven.

De KVK stelt dat er sprake is van gerede twijfel wanneer een overheidsorganisatie een terugmelding doet, omdat zij meent dat een authentiek gegeven ontbreekt of juist is en de overheidsorganisatie haar melding gefundeerd onderbouwd.

Dit houdt niet in dat de KVK naar aanleiding van iedere melding een gegeven in onderzoek neemt en openbaar maakt, dit gebeurt alleen als er sprake is van gerede twijfel. Wanneer er sprake is van gerede twijfel zal de KVK de volgende melding op het informatieproduct zetten:

“Voor deze inschrijving zijn één of meerdere authentieke gegevens in onderzoek conform Hoofdstuk 6 Handelsregisterwet.” Aan de informatieproducten Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, KVK Dataservice Inschrijving en KVK Dataservice Vestiging wordt, behalve de melding dat het authentieke gegeven in onderzoek is, een tekst toegevoegd met daarin vermeld om welk authentiek gegeven het gaat. Bij de andere informatieproducten wordt het authentieke gegeven niet vermeld maar komt de toevoeging “Raadpleeg uittreksel informatie.”
Bron:Kamer van Koophandel

Tijdens het onderzoek zal de registratie in het register niet veranderen, omdat het een bestuursrechtelijk en administratief onderzoek (omtrent de juistheid van inschrijving) betreft. Daarmee hoeft er dus geen sprake te zijn van verwijtbaar handelen van of door een bedrijf. Dit wordt bevestigd door artikel 25 Handelsregisterwet, welke stelt dat voor zolang het onderzoek voortduurt, het Handelsregister haar gangbare derden werking behoudt. De term in onderzoek betekent dat een derde niet zomaar en onvoorwaardelijk kan uitgaan van de informatie uit de registratie, omdat de derde dan niet langer te goeder trouw zou zijn; hij weet immers dat het gegeven in onderzoek is.

Afscherming woonadres

Wanneer je eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een personenvennootschap of bestuurder van een vve bent is je woonadres openbaar. Dit terwijl de woonadressen van een functionaris van een bv of nv niet openbaar zijn. De reden hiervoor is dat de eerste groep personen privé aansprakelijk zijn voor de onderneming en daarmee bereikbaar zijn.

In de praktijk blijkt dit niet de werking te hebben zoals men in gedachten had. Ondernemers worden veelal dankzij dit gegeven overspoeld met directe marketingactiviteiten, zonder dat daar toestemming voor is verleend. Daarom zullen per 1 april 2021 ook de adressen van eigenaren van een eenmanszaak, vennoten van een personenvennootschap en bestuurders van een vve worden afgeschermd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft met de wetswijziging gehoor aan de motie van de Tweede Kamer om het woonadres van natuurlijke personen af te schermen. Dit sluit eveneens aan op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP adviseerde namelijk om beter te kijken naar het verstrekken van persoonsgegevens in Handelsregister informatieproducten.

Per 1 april 2021 kunnen alleen advocaten, bestuursorganen, notarissen, deurwaarders en de organisaties in de zin van artikel 28 lid 3 Handelsregisterwet 2007 de woonadressen inzien. Hiervoor moeten zij echter wel eerst autorisatie aanvragen bij de KVK. Deze partijen krijgen in theorie de bevoegdheid tot het inzien van deze gegevens verleend, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Wanneer de ondernemer een kantoor aan huis (althans een onderneming op zijn huisadres) heeft, blijft het woonadres van de ondernemer als vestigingsadres in de boeken staan in het Handelsregister. Dat houdt in dat het (woon- en) werkadres dus openbaar blijft, omdat dit onmisbaar is voor de rechtszekerheid van derden in het handelsverkeer.

De WHOA

Per 1 januari 2021 is ook de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Met deze wet kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen ondernemingen en hun aandeelhouders en schuldeisers goedkeuren/homologeren. Door de homologatie worden de aandeelhouders en schuldeisers gehouden met de herstructurering van de schulden van de onderneming. Ook als schuldeisers en aandeelhouders niet akkoord gaan met het voorstel van de onderneming kunnen zij door de rechtbank worden verplicht akkoord te gaan, mits het voorstel aan bepaalde criteria voldoet.

De WHOA heeft als doel om ondernemingen te beschermen tegen faillissement. Het gaat hierbij om ondernemingen die nog (deels) levensvatbaar zijn, maar wel hoge schulden hebben waardoor faillissement dreigt te volgen. Door de WHOA kunnen die ondernemingen werken aan de reorganisatie van hun schulden om weer financieel gezond te worden.

Vanaf 1 januari 2021 worden openbare akkoord procedures gepubliceerd in het openbaar Insolventieregister. Naar verwachting zullen openbare akkoord procedures per 1 april 2021 in het Handelsregister worden gepubliceerd.

De producten KVK Dataservice Vestiging, KVK Dataservice Inschrijving, Uittreksel Handelsregister KVK en overige informatieproducten zullen waarschijnlijk per 1 april 2021 worden voorzien van de vermelding van de rechtstoestand. De vermelding zal luiden: Openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

Neem contact op

Heeft u nog vragen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Een onze specialisten staat u graag te woord of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.