flib 50 jaar
Home » Expertise » Ondernemingsrecht » Aandeelhoudersgeschil » Nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden

Nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat ook nieuwe vennoten van een vof (of een cv, commanditaire vennootschap) aansprakelijk zijn voor schulden die zijn aangegaan voordat zij vennoot werden. Het is dus extra oppassen geblazen indien u overweegt als een vennoot toe te treden tot een vennootschap onder firma of tot een commanditaire vennootschap. U wilt bijvoorbeeld niet dat de samenwerking uitloopt op een conflict. Ook bij een N.V. en B.V. komt dit soms voor en dit loopt dan uit op een aandeelhoudersgeschil. Wij adviseren in elk geval van tevoren advies van een advocaat in te winnen. Daarmee kunnen de juridische opties inzichtelijk worden gemaakt en worden afgewogen tegen andere oplossingen voor een aandeelhoudersconflict, bijv het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst checklist.

De vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma – oftewel de vof – is een in Nederland veel gebruikte rechtsvorm. Een vof is een samenwerkingsvorm tussen meerdere partijen wat zowel natuurlijke personen kunnen zijn als rechtspersonen. De vof is een eenvoudige rechtsvorm en brengt partijen veel flexibiliteit. Daarmee is het een interessante vorm voor een samenwerking. Voor het oprichten van een VOF is enkel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Voor de oprichting hoeft dus geen notaris ingeschakeld te worden. Alhoewel het niet noodzakelijk is, verdient het wel een sterke aanbeveling om onderling een overeenkomst aan te gaan waarin de vennoten afspraken vastleggen met betrekking tot werkverdeling, winstdeling, zeggenschap, etc. Ook is het raadzaam afspraken over non-concurrentie en uittreding van te voren vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Een van de kenmerken van een vof is dat de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de vof gemaakte schulden. Daarmee wijkt de vof structuur af van de BV waar de bestuurders alleen in uitzonderlijke situaties persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden. De vof is dus geen rechtspersoon. Verbintenissen die de vof aangaat verbinden de vennoten ook in privé. Ook indien één van de vennoten de verbintenis is aangegaan, bindt dit de andere vennoten.

Aansprakelijkheid voor oude schulden

De vennoten van een vof waren dus al hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vof gemaakte schulden. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden was of een toetredende vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk was voor de schulden van de vof die vóór zijn toetreding waren ontstaan? Dus of de vennoot aansprakelijk was voor oude schulden? Het antwoord daarop is: ja.

De toetredende beherend vennoot

Uit het arrest volgt dat de toetredende vennoot persoonlijk aansprakelijk is voor álle verbintenissen die de vof is aangegaan. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor verplichtingen die de vof reeds vóór het toetreden van de vennoot tot de vof is aangegaan. Volgens de Hoge Raad dient deze brede vorm van aansprakelijkheid de rechtszekerheid. De rechtszekerheid zou er niet mee gediend zijn als de partij die verhaal zoekt eerst een onderzoek naar het ontstaansmoment van de verbintenis dient uit te voeren is hierbij de gedachte van de Hoge Raad.

Conclusie

Het is dus zaak een gedegen boekenonderzoek (een zogenaamd due diligence) te verrichten alvorens men als vennoot toetreedt tot een vof. U kunt namelijk niet slechts worden aangesproken voor schulden die ná uw toetreden ontstaan, maar ook voor reeds bestaande schulden. Daarnaast is het van belang om de afspraken tussen de vennoten op te nemen in een overeenkomst. Daarin kunnen vennoten de hoofdelijke aansprakelijkheid van nieuw toetredende vennoten weliswaar niet wegschrijven, maar er kan wel een verhaalbaarheid worden afgesproken op de oude vennoten. Daarmee zou de nieuwe vennoot – indien aangesproken voor oude schulden – zijn verlies weer kunnen verhalen op de andere vennoten. De advocaten ondernemingsrecht van Fruytier hebben hier ruimschoots ervaring mee.

Voor al uw vragen met betrekking tot de vof kunt u hieronder het formulier invullen of zoek op een andere manier contact met Fruytier Lawyers in Business. Wij luisteren graag naar uw vraag!

« Terug naar aandeelhoudersgeschil
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.