flib 50 jaar
Home » Expertise » Ondernemingsrecht » Aandeelhoudersgeschil » Oud-vennoot aansprakelijk voor nieuwe schulden

Oud-vennoot aansprakelijk voor nieuwe schulden

Een oud-vennoot kan nog lang aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf waar hij als vennoot is uitgetreden, zo bleek pas nog uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch.

Onlangs schreven we over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten van een vennootschap onder firma (vof) voor oude schulden. Daaruit bleek dat de toetredende vennoten ook aansprakelijk zijn voor schulden die vóór hun toetreding zijn ontstaan. Een goed boekenonderzoek en goede afspraken over aansprakelijkheid met de bestaande vennoten van de vof, kan de pijn wat verzachten.

Nu vaststaat dat een nieuwe vennoot aansprakelijk is voor een oude schuld, is de vraag of het omgekeerde ook geldt: kan een uitgetreden vennoot aansprakelijk worden gehouden voor een nieuwe schuld van de vof? In sommige gevallen is het antwoord daarop ja.

Deze aansprakelijkheid is natuurlijk niet prettig, maar kan daarnaast ook conflicten veroorzaken. Ook bij een N.V. en B.V. komt dit soms voor en dit loopt dan uit op een aandeelhoudersgeschil. Wij adviseren in elk geval op tijd, voordat problemen zich al voordoen, advies van een advocaat in te winnen (bijvoorbeeld door het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Wat een aandeelhoudersovereenkomst is leest u hier). Daarmee kunnen de juridische opties inzichtelijk worden gemaakt en worden afgewogen tegen andere oplossingen voor een aandeelhoudersconflict.

Duurovereenkomst: de voortdurende prestatie

Het Gerechtshof in Den Bosch bevestigde dat een reeds uitgetreden vennoot aansprakelijk bleef voor een later ontstane schuld uit een duurovereenkomst. De vraag is dan wat een duurovereenkomst is? Een duurovereenkomst is een afspraak waarbij partijen zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode. Het zijn dus over het algemeen overeenkomsten die voor langere tijd lopen en die zijn aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd.

Duurovereenkomst is aangegaan voor uittreding vennoot

In de zaak die zich afspeelde voor het Gerechtshof Den Bosch was de vof in januari 2009 een duurovereenkomst aangegaan met een uitgever. Op grond van die duurovereenkomst leverde de uitgever diensten waarvoor de vof maandelijks betaalde. Per augustus 2009 zegde een van de vennoten de samenwerking op, trad uit en de andere vennoot zette de onderneming zelfstandig voort. Diezelfde maand werd een en ander omgezet in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Vordering na uittreden ontstaan

In 2010 betaalde de onderneming een tiental facturen van de uitgever niet. Daardoor kreeg de uitgever een vordering op de onderneming voor het niet nakomen van verplichtingen uit de duurovereenkomst. De uitgever vorderde betaling van de openstaande facturen bij de uitgetreden vennoot. De uitgetreden vennoot verweerde zich door te stellen dat hij niet aansprakelijk was omdat de vorderingen waren ontstaan ná zijn uittreden.

Uittredende vennoot blijft aansprakelijk

Het Hof Den Bosch oordeelde dat een vennoot na zijn uittreden aansprakelijk blijft voor verbintenissen die voor zijn uittreden zijn aangegaan. Dit geldt ook voor de bedragen die na uittreden verschuldigd zijn geworden op grond van een eerder gesloten duurovereenkomst, aldus het Hof. Het Hof vond het daarbij van belang dat de oud vennoot de uitgever niet op de hoogte had gesteld van diens vertrek bij de onderneming. Van de uitgever kon niet worden verwacht regelmatig het handelsregister te raadplegen om te of er wijzigingen optraden bij hun contractspartijen. Het Hof hechtte er in het vonnis waarde aan dat de uitgever er bij het sluiten van de duurovereenkomst op heeft vertrouwd de mogelijkheid te hebben om verhaal te hebben op meerdere privévermogens. Deze zekerheid van de uitgever kon niet zomaar worden ontnomen door het uittreden van een van de vennoten, aldus het Hof.

Dit betekent dus dat vennoten in beginsel aansprakelijk zijn voor later ontstane schulden uit eerder gesloten duurovereenkomsten.

Breng overeenkomsten in kaart voor beëindiging samenwerking

Mocht u overwegen de samenwerking binnen een vof of cv te beëindigen, dan is het niet alleen zaak hierover goede afspraken met de overige vennoten te maken maar ook om de lopende (duur)overeenkomsten in kaart te brengen en deze contractspartijen actief te informeren over de wijzigingen binnen de onderneming.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en risico’s rondom het toetreden tot of uitreden bij een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv)? Neem dan contact op met ons op via onderstaand formulier of bel direct naar 020-5210130. Onze advocaten ondernemingsrecht helpen u graag!

« Terug naar aandeelhoudersgeschil
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.