flib 50 jaar

Faillissement aanvragen

Het is een grote angst voor veel ondernemers en bedrijven: failliet gaan. Soms wordt tegen beter weten in getracht het schip vlot te trekken, vaak met verstrekkende gevolgen. Door het uitstellen van het onontkoombare wordt het (financiële) gat dat een bedrijf of ondernemer voor zichzelf graaft alleen maar dieper. Wanneer is een faillissementsaanvraag indienen de beste – of minst slechte – oplossing en wie kan eigen een faillissement aanvragen?

Een faillissementsaanvraag indienen

Faillissement aanvragen is een grote en vaak gevoelige stap voor een ondernemer of bedrijf. Op het moment dat een bedrijf niet in staat is openstaande schulden te betalen – en de financiële en zakelijke vooruitzichten somber zijn – kan overgegaan worden tot een faillissementsaanvraag. Ook een schuldeiser kan een faillissement aanvragen, bijvoorbeeld bij wanbetaling van een schuldenaar. Wel zijn hieraan wettelijke voorwaarden verbonden.

Wanneer faillissement aanvragen?

Op het moment dat een bedrijf in zwaar weer niet langer aan betalingsverplichtingen kan voldoen en de vooruitzichten weinig hoopgevend zijn is een faillissement aanvragen bij de rechtbank een logische stap. Een faillissement is in deze situatie vaak onvermijdelijk. Een eigen ondernemer kan zelf beslissen faillissement aan te vragen. Faillissement aanvragen voor grote organisaties – zoals een bv – gaat in overleg met aandeelhouders. De directie dient aandeelhouders te informeren over de actuele situatie van het bedrijf. Pas wanneer aandeelhouders tijdens een aandeelhoudersvergadering instemmen met de faillissementsaanvraag, kan het verzoek tot faillietverklaring worden doorgezet.

Kan een schuldeiser faillissement aanvragen

Verschillende partijen kunnen faillissement aanvragen. Uiteraard kan een bedrijf of ondernemer zelf kiezen voor het starten van een faillissementsprocedure. Ook schuldeisers kunnen een aanvraag voor faillissement indienen. Als aan de voorwaarden van de faillissementsaanvraag wordt voldaan, start een gerechtelijke procedure.

Wie kan faillissement aanvragen voor een bedrijf of organisatie?

• Schuldeisers
• Het Openbaar Ministerie
• De bewindvoerder in geval van een surseance van betaling
• Aandeelhouders van een bedrijf
• Een zelfstandig ondernemer

Een bedrijf failliet laten gaan: de voordelen

Vaak kondigt een faillissement zich ruim van tevoren aan. Een bedrijf dat merkt dat de vraag naar een product of dienst afneemt of niet rendabel is, kan door tijdig te handelen erger voorkomen. Een bedrijf failliet laten gaan of zelf faillissement aanvragen is in verschillende situaties een verstandige oplossing. Voor het bedrijf, de ondernemer én voor de schuldeisers, welke vorderingen niet verder op zien lopen. Na een faillissement buigt een curator zich over het verkopen en incasseren van gelden om schuldeisers te betalen.

Nadelen van een faillissement aanvragen

Een aanvraag tot faillissement heeft ingrijpende gevolgen. Wordt een bedrijf failliet verklaard, dan verliest de eigenaar of ondernemer het zeggenschap over het eigen vermogen en het bedrijfsvermogen. In de periode nadat faillissement aangevraagd is tot de afwikkeling van de faillissementsprocedure mogen getroffen ondernemers of bedrijven niet op eigen initiatief zakelijke beslissingen nemen. Zij worden in deze fase handelingsonbekwaam verklaard.
Een curator bepaalt wat er met het vermogen en de failliete boedel gebeurt en neemt de afwikkeling van het faillissement voor rekening. De curator wordt aangesteld door de rechter commissaris. De rechter commissaris gaat na of de curator handelt in het belang van de failliete boedel en taken behoorlijk vervult volgens de eisen van de faillissementswet.

Voorwaarden eigen faillissement aanvragen

Aan een faillissement aanvragen voor een eigen bedrijf zijn verschillende voorwaarden verbonden. Als voorwaarde voor een eigen faillissement aanvragen wordt gesteld dat een ondernemer of bedrijf gestopt is met het betalen van openstaande schulden en twee of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers, althans voorzienbaar is dat die situatie gaat ontstaan. Minimaal één van deze schulden dient opeisbaar te zijn. Dit wil zeggen: de betalingstermijn van de openstaande schuld is verlopen.
Een andere voorwaarde is dat de boedel nog wel over (uitwinbare) activa moet beschikken. Indien er niets meer is anders dan schulden, dan worden eigen faillissementsverzoeken afgewezen door de rechtbank. Dit ter bescherming van de curator die zijn kosten niet op de lege boedel kan verhalen. Een liquidatie van de onderneming door de eigenaar is dan de gangbare route. Deze voorwaarden zijn expliciet van kracht wanneer een schuldeiser het faillissement van een bedrijf of organisatie wil aanvragen.

Faillissement aanvragen voor een BV

Op het moment dat een besloten vennootschap (BV) niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen en de verwachting is dat deze situatie op korte termijn niet structureel verbetert, kan de organisatie faillissement aanvragen. Bij faillissement aanvragen voor een BV dient het bedrijf verschillende stukken – of een kopie van deze stukken – te verstrekken. Denk hierbij aan statuten, het aandeelhoudersregister en de notulen van de aandeelhoudersvergadering waarin het besluit over te gaan tot de faillissementsaanvraag is genomen. Andere stukken die overhandigd moeten worden zijn bijvoorbeeld (indien van toepassing) de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en een overzicht van de actuele financiële situatie van het bedrijf.
Faillissementsaanvraag Vof en CV

Een Vof en commanditair vennootschap kunnen het eigen faillissement aanvragen, maar alleen wanneer alle vennoten mede-aangever zijn. Nadat een Vof failliet wordt verklaard zijn alle beherende vennoten failliet. Wanneer dit natuurlijke personen betreft valt ook het privévermogen in het faillissement. Bij een faillissement van het commanditaire vennootschap (CV) worden ook één of andere beherende vennoten failliet verklaard. Stille vennoten en investeerders worden niet in het faillissement betrokken. Het enige risico dat zij lopen is dat zij de investering in de CV kwijtraken.

Faillissement aanvragen voor een eenmanszaak

Faillissement aanvragen voor een eenmanszaak kan zowel op eigen verzoek, als op verzoek van schuldeisers. In het geval van een eenmanszaak wordt de ondernemer persoonlijk failliet verklaard, het faillissement betreft niet de onderneming. Het aanvragen van het eigen of persoonlijk faillissement gebeurt bij de rechtbank in de regio waar de ondernemer woont. Via de website rechtspraak.nl vult u het formulier Eigen aangifte faillissement in. In geval van een geregistreerd partnerschap, huwelijk of enige gemeenschap van goederen moet een echtgenoot of geregistreerd partner de aanvraag ook ondertekenen.
Een procedure starten bij de rechter is alleen mogelijk op het moment dat aan de voorwaarden is voldaan. Wilt u voor een eenmanszaak faillissement aanvragen? Dan is het niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Wanneer de verzoeker geen behoefte heeft om de aanvraag mondeling toe te lichten, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld tijdens de aanvraag. De rechter beslist dan zonder mondelinge behandeling op de aanvraag. De zitting vindt doorgaans binnen zes weken nadat het verzoekschrift is ingediend plaats.

Waar en hoe vraagt u faillissement aan?

Een faillissement aanvragen gebeurt bij de rechtbank in het werkgebied van het bedrijf (of waar het bedrijf statutair gevestigd is) dat het faillissementsverzoek indient. Via de website rechtspraak.nl zijn alle benodigde formulieren via download verkrijgbaar. De ingevulde formulieren en documenten dienen in tweevoud toegestuurd te worden of deze geeft de aanvrager van het faillissement af bij de centrale balie van de rechtbank. Schuldeisers die het faillissement van een organisatie aan willen vragen moeten hiervoor verplicht een advocaat inschakelen.

Hoe lang duurt het aanvragen van faillissement?

Hoe lang het aanvragen van faillissement duurt, is afhankelijk van verschillende en specifieke omstandigheden. Wie vraagt bijvoorbeeld het faillissement aan: de ondernemer zelf of een schuldeiser? Welke procedures zijn van kracht? En wat is de aanleiding van het faillissement? Elke faillissementsaanvraag heeft een eigen verhaal en achtergrond. Hoe lang een faillissement aanvragen duurt is dus in elke situatie verschillend. De duur van het proces varieert van minimaal enkele maanden tot zelfs meerdere jaren, afhankelijk van de complexiteit en schaal van de zaak.

Waarom faillissement aanvragen?

Een faillissement aanvragen voor een BV, naamloze vennootschap en het eigen faillissement aanvragen heeft een negatieve lading, maar gebeurt in veel gevallen juist om schade te beperken, zowel voor een schuldenaar als schuldeiser. Het doel van het eigen faillissement is het saneren van schulden (schuldsanering). Nadat de rechtbank een bedrijf of organisatie failliet verklaart, wordt een curator aangesteld. De rechter stelt de curator aan. Deze tracht openstaande schulden van schuldeisers zoveel mogelijk in te lossen door het innen van vorderingen en het verkopen van bezittingen uit de failliete boedel.

De schulden worden op basis van een wettelijk bepaalde rangorde van schuldeisers voldaan met de opbrengst van de inspanningen van de curator. De curator kan tevens onderzoeken of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur door een bestuurder of meerdere bestuurders.

In verzet of hoger beroep tegen faillissement

Niet elk failliet verklaard bedrijf is het eens met een faillissement. Is faillissement uitgesproken, maar gaat de failliet hier niet mee akkoord? Dan is er de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Dit kan via een verzet of door een hoger beroep. Een verzet instellen is mogelijk wanneer de schuldenaar na een faillissement aanvragen door de schuldeiser niet op de zitting aanwezig is en in afwezigheid failliet wordt verklaard.

Voor het instellen van een hoger beroep tegen een faillissement dient de failliet verklaarde partij aanwezig te zijn gedurende de zitting. Hiervoor heeft deze partij een advocaat nodig. De advocaat dient het hoger beroep binnen acht dagen na de uitspraak in te stellen. Is de failliet verklaarde partij het ook in hoger beroep niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kan de failliet binnen acht dagen in cassatie. Hiervoor doet de advocaat een cassatieverzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om de uitspraak nietig te verklaren.

Kan ik een faillissement voorkomen?

Een faillissementsaanvraag indienen of faillissement aanvragen gebeurt op het moment dat alle mogelijkheden een bedrijf te redden – of te dwingen tot het nakomen van betaalverplichtingen – zijn uitgeput. Hoe somber een situatie soms ook lijkt, er zijn diverse stappen die gezet kunnen worden voor een faillissement voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een crediteurenakkoord met schuldeisers, het aanvragen van surseance van betaling en reorganisatie of herfinanciering van een onderneming. Onze specialisten kunnen hier gericht en gedegen over adviseren.

Advies over faillissementsprocedures

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en wilt u een faillissement aanvragen of wilt u meer informatie over de faillissementsprocedure en als schuldeiser het faillissement aanvragen van een schuldenaar? De specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht van Fruytier Lawyers in Business geven u gericht advies voordat u een faillissement aanvraagt. Is een eigen faillissement de beste oplossing voor uw bedrijf? Of kunt u een faillissement voorkomen door middel van een reorganisatie of herstructurering van de organisatie? Onze betrokken advocaten onderzoeken in deze precaire situatie elke optie en alle bewijsstukken om u geheel op maat te adviseren voor de meest gunstige uitkomst. Neem contact op!

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.