flib 50 jaar

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement

Bij een faillissement van een bedrijf, organisatie of instelling doet een curator onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement. Blijkt uit het rechtmatigheidsonderzoek dat bestuurders (of een bestuurder) zich schuldig hebben gemaakt aan paulianeus handelen, verwijtbaar handelen of onbehoorlijk bestuur, dan kan een curator het bestuur (privé) aansprakelijk stellen voor de schulden van het failliete bedrijf. In dit geval is aannemelijk dat het faillissement veroorzaakt is door wanbeleid.

Bestuurdersaansprakelijkheid: de gevolgen

Onder onbehoorlijk bestuur valt onder meer; het aangaan van verplichtingen, waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat de onderneming deze niet zou kunnen nakomen of het voeren van een onzorgvuldige administratie of het niet tijdig deponeren van jaarstukken. In deze gevallen kan de curator met de wet in de hand stellen dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak voor het faillissement vormt. Elke bestuurder heeft in deze situatie de mogelijkheid aan te tonen dat het onbehoorlijk bestuur niet aan hem of haar te wijten is. Daarnaast kan onder omstandigheden een bestuurder zich verweren door te laten zien dat hij maatregelen heeft genomen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Bestuurdersaansprakelijkheid komt niet alleen voor in geval van een faillissement. Een bestuurder kan ook aansprakelijk gesteld worden bij nalatigheid omtrent administratieplicht en publicatieplicht.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij faillissement

Bij onbehoorlijk bestuur door bestuurders van een bedrijf, organisatie, stichting of vereniging, waardoor een rechtspersoon schade heeft geleden, is sprake van collectiviteit van bestuur. Collectiviteit betekent in feite hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur bij faillissement hetgeen inhoudt dat elke bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement. Voor dit tekort kan in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement het privévermogen van vennoten of bestuurders worden aangesproken. Deze aansprakelijkheid kan ook doorwerken indien een bestuurder komt te overlijden. In dat geval kan een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid in een nalatenschap vallen.

Paulianeus handelen bij faillissement

Op het moment dat een schuldenaar weet dat een faillissement van een bedrijf of organisatie onvermijdelijk is, heeft de schuldenaar de verplichting elke schuldeiser gelijk te behandelen. Blijkt een schuldenaar voor het faillissement een schuldeiser ‘voorgetrokken’ te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van het verrichten van een betaling, overdracht van eigendom of het sluiten van een overeenkomst, kan sprake zijn van paulianeus handelen. Een paulianeuze handeling – het benadelen van schuldeisers één jaar voorafgaand aan het faillissement – kan door een curator vernietigd worden en kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement.

Aansprakelijkheid aandeelhouder bij faillissement

Onder zeer uitzonderlijke gevallen kunnen aandeelhouders worden aangesproken door een curator in geval van faillissement. Aandeelhouders kunnen in de regel niet aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap. De regels van bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement – binnen en buiten een faillissement – zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een aandeelhouder bij faillissement. Binnen een concern kan een moedervennootschap onder bijzondere omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schulden van een dochtervennootschap. Ook kan een aandeelhouder worden veroordeeld om dividenden, ontvangen in principe één jaar voorafgaand aan het faillissement, terug te betalen aan de boedel.

Bestuurdersaansprakelijkheid faillissement

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben veel ervaring in het voeren van procedures rond bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement. Onze specialisten in faillissementsrecht en insolventierecht treden met grote regelmaat op als curator, waardoor zij u gedurende een mogelijk juridisch geschil vakkundig en doorgrondig bijstaan. Met persoonlijk advies en betrokken begeleiding bieden wij ondersteuning bij het indienen van een complete faillissementsaanvraag en het bewijzen van disculpatie. Heeft u een zakelijk conflict en wilt u weten welke risico’s u als bestuurder loopt? Neem dan direct vrijblijvend contact op voor meer informatie rondom procedures.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.