flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 28 februari 2019

Een procedure bij de Ondernemingskamer starten, hoe doe je dat?

Een procedure bij de Ondernemingskamer (“OK”) wordt een enquêteprocedure genoemd en is een procedure gericht op het beslechten van geschillen binnen de vennootschap. Deze procedure geeft belanghebbenden de mogelijkheid om het beleid en de gang van zaken van een vennootschap tegen het licht te (laten) houden. Voor dit onderzoek wordt een onafhankelijke onderzoeker ingesteld. De procedure start doordat er een verzoekschrift wordt ingediend bij de OK.

Wie zijn er bevoegd een verzoekschrift in te dienen?

Een enquêteverzoek kan onder andere worden ingediend door de aandeelhouders (of certificaathouders), de vennootschap zelf of personen die op grond van de statuten bevoegd zijn een verzoek in te dienen. De aandeelhouders dienen te voldoen aan in de wet neergelegde vereisten, deze worden omschreven in artikel 2:346 lid 1 BW. Voor vennootschappen met een geplaatst kapitaal van maximaal € 25 miljoen geldt dat de aandeelhouders minimaal 10% van het geplaatst kapitaal of € 225.000,- nominale waarde moeten vertegenwoordigen. Indien het geplaatst meer dan € 25 miljoen nominaal is, dan geldt een kapitaalseis van 1%. Overigens ervaart ons kantoor dat veruit de meeste procedures bij de OK worden gestart door aandeelhouders van de vennootschap.

De procedure

De procedure bij de OK bestaat uit twee fasen. In de eerste fase stelt de OK vast of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. In de tweede fase oordeelt de OK of er sprake is van wanbeleid en wordt er eventueel een (onmiddellijke) voorziening getroffen.

In de eerste fase stelt de OK vast of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. Hiervoor zijn vereisten vastgelegd in de wet (artikel 2:350 BW). De OK moet daarna beslissen of het noodzakelijk is dat er een onderzoek wordt gestart. Er kunnen goede redenen zijn om in een bepaald geval een enquêteverzoek te weigeren. Het bestuur zal, in het belang van de vennootschap, een belangenafweging maken. Het kan zijn dat een belang (van een aandeelhouder) wordt geschaad, maar dat daar andere (grotere) belangen tegenover staan, waardoor er geen reden is om te twijfelen aan een juist beleid.

Wanneer een verzoek wordt toegewezen zal de OK een onderzoeker benoemen. Het staat de OK vrij om geheel zelf een onderzoeker te kiezen. De kosten die de onderzoeker maakt zullen moeten worden voldaan door de vennootschap.

De OK oordeelt in de tweede fase of er sprake is van wanbeleid binnen de vennootschap. Er is sprake van wanbeleid indien er in strijd is gehandeld met elementaire beginselen van verantwoord ondernemen. Een beleidsfout bijvoorbeeld wordt voldoende ernstig gekwalificeerd en als wanbeleid gezien.

De benoemde onderzoekers hebben vergaande bevoegdheden om hun onderzoek te verrichten. Zo hebben zij recht op inzage in de boeken en bescheiden van de vennootschap en kunnen zij desgewenst om inlichtingen vragen bij bestuurders, commissarissen en werknemers. Uit het verslag dat de onderzoekers opmaken, kan blijken van wanbeleid.

De onmiddellijke voorziening

Artikel 2:349a lid 2 BW bepaalt dat de OK in elke stand van het geding op verzoek van de indieners van het verzoek, zoals aandeelhouders in een vennootschap, een voorziening kan treffen voor ten hoogste de duur van het geding. Vaak wordt er gelijktijdig met het indienen van een enquêteverzoek een verzoek ingediend tot het treffen van een onmiddellijke voorziening.

Door het treffen van een voorlopige voorziening kan er, vaak op zeer korte termijn, grote invloed worden uitgeoefend op het beleid van de vennootschap. De OK heeft vergaande bevoegdheden als het gaat om het treffen van voorlopige voorzieningen.

De bevoegdheid tot het treffen van een onmiddellijke voorziening wordt begrensd door het tijdelijke karakter van de onmiddellijke voorziening. De onmiddellijke voorziening geldt slechts voor de duur van het geding. Een procedure neemt over het algemeen, mede vanwege het onderzoek dat dient te worden verricht, veel tijd in beslag.

Meer weten?

Regelmatig staan de advocaten van Fruytier Lawyers in Business aandeelhouders of belanghebbenden bij in procedures bij de Ondernemingskamer. Heeft u een geschil binnen uw vennootschap waarvoor u een oplossing zoekt, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.