flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 januari 2021

Vennootschap geschillen oplossen en voorkomen

Veel ondernemers en ondernemingen starten met de gedachte dat een (zakelijk of persoonlijk) geschil van inzicht hen niet zo snel zal overkomen. Wij als advocaten ondernemingsrecht maken dit aan de lopende band mee. Hoe goed de intenties van de ondernemers ook zijn. Er kan altijd iets gebeuren binnen de onderneming waardoor de verhoudingen veranderen. Voor het voorkomen van eventuele geschillen, is het belangrijk om als ondernemers goede afspraken te maken. Omdat wij denken in oplossingen richten wij ons niet op de vraag waar het geschil vandaan komt, maar op hoe u het geschil binnen de onderneming kunt oplossen en nog beter, hoe u dit geschil kunt voorkomen in de toekomst.

Aandeelhoudersovereenkomst

Een goede aandeelhoudersovereenkomst advocaat biedt een grotere mate van zekerheid, omdat hierin concrete afspraken worden vastgelegd omtrent de oplossing en het voorkomen van eventuele geschillen. Een aantal voorbeelden van afspraken die vaak in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen worden zijn:

  • Afspraken omtrent financiering;
  • Afspraken omtrent informatievoorziening;
  • Afspraken omtrent in- en uitkoop van aandelen;
  • Afspraken omtrent de verbintenis met derden;
  • Afspraken omtrent de algemene vergadering en stemrecht; en
  • Omtrent eventuele interne regelingen zoals een afkoelperiode.

Zoals gezegd denken startende ondernemers niet direct aan de scheiding van hun mede ondernemers: het is verstandig om door middel van een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen hoe zaken worden geregeld in geval van scheiding van aandeelhouders. In veel gevallen kan hierdoor een onenigheid worden beperkt of worden opgelost.

Aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk

Met alleen het gebruiken van een aandeelhoudersovereenkomst bent u er nog niet. Er bestaan namelijk honderden modelovereenkomsten, echter dient de aandeelhoudersovereenkomst op maat gemaakt te worden. Zo moeten bijvoorbeeld de overeengekomen afspraken en wensen op correcte wijze worden opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst, maar dit moet ook worden afgestemd/verwerkt in de statuten van de onderneming. Indien er managementovereenkomsten van toepassing zijn in uw onderneming, dan geldt hiervoor hetzelfde: de overeengekomen afspraken en wensen dienen hierop te worden afgestemd/aangepast.

Om een dergelijk conflict te voorkomen of om deze te genezen hebben wij een aantal mogelijkheden voor u uitgewerkt:

I. Een minnelijke regeling

Een minnelijke regeling is vaak de beste (en meest voorkomende) oplossing. Dit houdt in dat u om tafel gaat met de andere partij(en) om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit scheelt veel tijd en geld. Wel is het van belang om het geschil permanent te verhelpen en niet slechts voor een tijdelijke periode. Het is daarom verstandig om de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen.

II. Overeengekomen oplossing volgen

Indien er een aandeelhoudersovereenkomst geldt tussen partijen dan dient er te worden gekeken of daar een methode is afgesproken om het geschil te beslechten. Het is verstandig hier van te voren over na te denken. Vooral om te voorkomen dat partijen ongewenst met elkaar in een onderneming blijven zitten. Wij adviseren vrijwel altijd om ook afspraken te maken over hoe partijen uiteindelijk weer uit elkaar gaan. Hierbij is het van belang een methode overeen te komen die partijen gelijke kansen geeft en die onder andere direct duidelijkheid geeft over de prijs die de één dient te betalen om de ander uit te kopen.

III. Mediation

Mediation is het verlengde van de minnelijke regeling, alleen dan met tussenkomst van een onpartijdige gespreksleider (een mediator). Ook in geval van mediation is het van belang om het geschil voor eens en altijd te verhelpen en om gemaakte afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

IV. Een geschillenregeling

Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden is er de mogelijkheid om naar de rechter te stappen voor geschillenbeslechting. Dit kan betekenen dat één van de partijen de onderneming dient te verlaten. Er zijn twee varianten: uitstoting en uittreding.

  • Bij uitstoting is het vereist dat een (mede)aandeelhouder met zijn of haar gedrag de onderneming en haar belang(en) schaadt en er van de onderneming redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd om het partnerschap voort te zetten. Voor het opstarten van deze procedure dient u wel over ten minste 1/3 van de aandelen te bezitten.
  • Bij uittreding zijn de rollen omgedraaid: een (mede)aandeelhouder treedt uit wegens de gedragingen van andere aandeelhouders en er kan van de uittredende aandeelhouder redelijkerwijs niet langer worden verlangd om het partnerschap voort te zetten.

V. Een enquêteprocedure

U kunt in plaats van naar de rechtbank ook naar de Ondernemingskamer (“OK”) stappen om een enquêteprocedure aanhangig te maken. In een enquêteprocedure wordt er onderzoek gedaan (en indien nodig ingegrepen) omtrent het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming. Tevens is de OK bevoegd tot het treffen van voorlopige voorzieningen zoals tijdelijke schorsing van het stemrecht van één of meerdere aandeelhouders. Er zijn echter wel gegronde redenen vereist alvorens men een dergelijke procedure kan starten.

VI. Splitsing

Wanneer de bovenstaande pogingen niet mochten baten resteert nog de mogelijkheid tot splitsing. Dit houdt in dat de onderneming wordt opgesplitst in separate ondernemingen, waarbij de partijen waartussen het conflict standhoudt ieder een eigen onderneming krijgen. Het is wel van belang dat er afspraken worden gemaakt over klanten, eventueel personeel, het bedrijfspand, bedrijfsmaterialen en overige zaken. Ook in dit geval is het raadzaam om de afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. De notaris zal de splitsing zowel fiscaal als juridisch faciliteren en bekrachtigen.

Contact

Het bovenstaande is een aantal opties zeer kort omschreven. Uw conflict zal wellicht anders of gecompliceerder zijn. Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met onze ondernemingsrecht specialisten.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.