flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 oktober 2020

NOW-3 is per 1 oktober 2020 in werking getreden

Naar aanleiding van Covid-19 heeft het kabinet de economie gesteund met twee noodpakketten. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) was één van de onderdelen van het pakket. Voor ondernemers werd het daarmee mogelijk om een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen. Het kabinet heeft onlangs een verlenging van de noodmaatregel aangekondigd, het Steun- en herstelpakket. Daarbij is bekend gemaakt dat met ingang van 1 oktober de NOW is verlengd, in drie tranches van drie maanden, tot en met 30 juni 2021: derde tranche (1 oktober – 31 december 2020), vierde tranche (1 januari – 31 maart 2021) en de vijfde tranche (1 april – 30 juni 2021).

Door middel van dit artikel informeer ik u over de precieze voorwaarden van de NOW-3.

Doel van de NOW-3

Het doel van NOW-3 is om werkgevers tijdens deze crisis te ondersteunen, maar ook de mogelijkheid te geven te herstructureren en zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Om bedrijven te stimuleren wordt het vergoedingspercentage stapsgewijs verlaagd. Ook wordt werkgevers de mogelijkheid geboden om de loonsom van werknemers enigszins te kunnen laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Op die manier hebben bedrijven en werknemers de gelegenheid zich samen voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. Niet alle werkgelegenheid kan immers behouden worden.

Hoogte van de subsidie

In de derde tranche bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% en kan de loonsom met 10% dalen. In de vierde tranche bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%. In de vijfde tranche gaat het om maximaal 60% van de loonsom, met een loonsomvrijstelling van 20%. Bij alle drie de tranches blijft de forfaitaire opslag van 40% in stand.

Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de subsidie wordt verhoogd van 20% in de derde tranche, naar 30% in de vierde en vijfde tranche.

De maximering van het in aanmerking te nemen loon wordt in de vijfde tranche gesteld op eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845,-), in plaats van op twee maal het maximum dagloon (€ 9.691). Deze bedragen zijn geïndexeerd op 1 juli 2020 en worden op 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd voor de vierde en vijfde tranche.

Voorwaarden verbonden aan de NOW

In de NOW-3 worden de kortingen geschrapt die golden binnen de NOW-1 en NOW-2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. De korting van 5% op het gehele subsidiebedrag vervalt als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden of, bij gebreke daarvan, een andere werknemersvertegenwoordiging. De regels rondom collectief ontslag blijven onverkort van kracht. Daarnaast geldt in de NOW-3 niet meer dat 100% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. De werkgever ontvangt wel subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. Ook de gewone regels van het ontslagrecht blijven onverkort van toepassing.

In de NOW-3 is een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. De maatregelen uit het flankerende beleid (Kamerstukken 2019-20, 35420, nr. 105) bieden hier veel mogelijkheden voor. In de NOW-3 is opgenomen dat bij het niet voldoen aan de inspanningsverplichting een korting van 5% op het subsidiebedrag wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Daarnaast blijft de voorwaarde bestaan dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingetrokken.

Bepaling omzetdaling en loonsom

De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW-1 en NOW-2: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Per tranche kan worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend, waarbij de startdatum altijd op de eerste van de maand moet liggen en de kalendermaand moet vallen binnen de desbetreffende tranche.

Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van 2020. Werkgevers krijgen binnen NOW-3 de mogelijkheid hun loonsom tijdens de subsidieperiode per tijdvak met 10%, 15% tot 20% te laten dalen ten opzichte van juni 2020, zonder dat dat gevolgen heeft voor de subsidie. Als de loonsom met een hoger percentage is gedaald, wordt de subsidie lager vastgesteld op het teveel gedaalde deel.

Aanvraag, voorschotverleningen vaststelling subsidie

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor de derde tranche te openen op 16 november 2020 en blijft dan open tot 13 december 2020. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche geldt dan de periode 17 mei tot en met 13 juni 2021.

De vaststelling van de subsidie voor alle drie de tranches wordt vanaf 1 september 2021 uitgevoerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Omdat de NOW gebaseerd is op een bevoorschottingssystematiek en schatting bij de aanvraag en vervolgens pas in de vaststellingsfase het omzetverlies en de loonsom over de subsidieperiode definitief kan worden bepaald, is de regeling gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit leidt ertoe dat in een aantal gevallen bedragen (gedeeltelijk) onverschuldigd betaald kunnen zijn en teruggevorderd moeten worden.

Het advies aan de ondernemer is dan ook rekening te houden met een mogelijke (gedeeltelijke) terugbetaling om zich voor eventuele maatregelen te behoeden.

Andere consequenties en mogelijkheden

Voor veel ondernemers zijn de financiële gevolgen van de crisis groot. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business ervaren dat er desondanks veel mogelijkheden en kansen zijn voor ondernemers.

Meer weten over uw mogelijkheden in deze uitdagende tijd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten ondernemingsrecht.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.