flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 17 februari 2023

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2023

Eind 2022 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model voor de huurovereenkomst winkelruimte gepubliceerd. Het gaat hierbij om bedrijfsruimtes als bedoeld in artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden van 7:290-bedrijfsruimtes zijn winkels, cafés, restaurants en ambachtsbedrijven. Het nieuwe model bevat een aantal veranderingen ten opzichte van het oude model uit 2012. In dit artikel benoemen we deze veranderingen en lichten we ze nader toe. Het nieuwe model is gratis te raadplegen/downloaden via de website van de ROZ.

Openingstijden

Door de Winkeltijdenwet die gewijzigd is per 1 januari 2022 kan de verhuurder de openstelling van een winkel op door verhuurder gewenste openingstijden alleen nog afdwingen wanneer de huurder daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Deze nieuwe wet voorkomt dat een ander dan de winkelier besluit over zijn openingstijden. In het oude model uit 2012 was er enkel in de algemene bepalingen aandacht geschonken aan de openingstijden van een gehuurde bedrijfsruimte. In het nieuwe model is in de huurovereenkomst zelf een bepaling opgenomen waarin de exacte openingstijden kunnen worden ingevuld. Op deze manier stemt de huurder uitdrukkelijk in met de openingstijden.

Duurzaamheid

In het oude model uit 2012 was het voldoende als “partijen het belang van duurzaamheid onderkenden.” Het nieuwe model bevat een meer uitgebreide regeling over duurzaamheid dan het oude model uit 2012. Hierbij is het uitgangspunt dat partijen voorafgaand aan de verhuur van een bedrijfsruimte afspraken maken over duurzaamheid. Deze afspraken worden als bijlage aan de huurovereenkomst gevoegd, zodat de afspraken onderdeel worden gemaakt van de huurovereenkomst. Ook zal de verhuurder aan de huurder vóór de ingangsdatum van de huur een energielabel overhandigen. De huurder mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen of toevoegingen in de gehuurde bedrijfsruimte aanbrengen waardoor de energieprestatie van de gehuurde bedrijfsruimte verslechtert.

Elektronische handtekening

Het komt steeds vaker voor dat overeenkomsten digitaal door partijen worden ondertekend. In het nieuwe model is een optioneel artikel opgenomen waarmee partijen de wijze van elektronisch paraferen en ondertekenen als rechtsgeldig kunnen beschouwen. Hiermee wordt voorkomen dat een partij een beroep doet op een niet-rechtsgeldige ondertekening.

Omgevingswet

Bij het opstellen van het nieuwe model is rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2024. In het nieuwe model is een artikel opgenomen voor het geval begrippen in de huurovereenkomst niet aansluiten op de nieuwe Omgevingswet. Het artikel voorkomt zo dat een partij een beroep doet op een niet-rechtsgeldige ondertekening.

Bijzondere bepalingen

Ten slotte zijn in het nieuwe model verschillende tekstvoorstellen opgenomen voor wanneer partijen afspraken willen maken over gegevensverstrekking, energie- en of waterverbruik en het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u vragen over het nieuwe ROZ-modelcontract voor de huurovereenkomst van winkelruimte? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.