flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 2 september 2020

Update: Kabinet verlengt steun- en herstelpakket coronacrisis

Op 28 augustus heeft het kabinet besloten om het steun- en herstelpakket te verlengen. Lees hier de kamerbrief van de Rijksoverheid.

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. De NOW wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Doel is dat ondernemers de tijd krijgen om hun bedrijf aan te passen aan de veranderde economie: niet álle werkgelegenheid kan behouden worden.

De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. In het tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage 70% en van april tot en met juni 60%. In het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. Zo richt de NOW zich beter op bedrijven die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Naarmate de crisis langer duurt, moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden, ook hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Naast de middelen voor de overgang naar werk, biedt het kabinet werkgevers daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%.

Het aanpassen van de loonkosten kan door bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door een vrijwillig loonoffer van de werknemers. De reguliere regels uit het arbeidsrecht blijven hiervoor gelden. Regel is dat de arbeidsvoorwaarden vaak niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. Onze advocaten adviseren u hier graag in.
De korting die in de NOW wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

De inspanningsverplichting voor werkgevers die NOW aanvragen gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen blijven bestaan. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Het kabinet heeft besloten om de Tozo met 9 maanden te verlengen tot 1 juli 2021. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen. Net als bij de NOW wordt de regeling gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt, waar dat nodig is, een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd.

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud.

Per 1 oktober 2020 is in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan €46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Vanwege de uitvoerbaarheid, zal, voor het hanteren van de toets op beschikbare geldmiddelen zal, bij de aanvraag gewerkt worden met een verklaring van de zelfstandige en zal de juistheid van deze verklaring achteraf steekproefsgewijs door gemeenten gecontroleerd worden. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik is immers van groot belang.

Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet waarop zelfstandig ondernemers zo nodig kunnen terugvallen, zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De TVL biedt bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ook na alle versoepelingen blijven deze sectoren in meer of mindere mate geconfronteerd met beperkingen in hun bedrijfsmodellen.

De TVL wordt met negen maanden verlengd, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het (midden)grote mkb, voor wie onder de het maximum onder de oude regeling van € 50.000 voor vier maanden te laag is om een wezenlijke bijdrage aan de vaste kosten te leveren.

Voor de eerste tranche (tot en met 31 december) wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden: bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% komen in aanmerking voor de TVL. Vanaf 1 januari wordt de TVL gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering. De voorwaarden voor de TVL worden dan aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Koen Boonekamp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.