flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 maart 2020

NOW – corona en noodmaatregelen arbeidsrecht

Om ondernemers te steunen introduceert het Kabinet een steunpakket: Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze maatregel vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV), die wegens de enorme groei in aanvragen is gesloten en niet langer beschikbaar. Wat houdt de nieuwe regeling in en wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Worden WTV-aanvragen nog behandeld?

Door de enorme toestroom aan WTV aanvragen, konden de aanvragen niet langer worden beoordeeld. Waar de afgelopen jaren gemiddeld 200 aanvragen per jaar werden ingediend, was dit de afgelopen weken opgelopen tot bijna 80.000 aanvragen. Reden voor het Kabinet om de regeling per direct stop te zetten en een nieuwe regeling te introduceren.

Voor degenen die reeds een vergunning voor werktijdverkorting onder de WTV hebben ontvangen, blijft deze vergunning geldig en kan er gebruik worden gemaakt van de werktijdverkorting. Indien de aanvraag onder de WTV is ingediend, maar er nog geen vergunning is verstrekt zal de aanvraag automatisch worden omgezet in een NOW-aanvraag. Er zullen dus geen WTV vergunningen meer worden afgegeven.

Wat gaat de NOW regeling inhouden?

De NOW gaat ondernemers steunen. De regeling zal ruimer worden dan de oude regeling onder de WTV. Belangrijkste verschil is dat de NOW regeling wordt gekoppeld aan omzetverlies. De vermindering van werk is dus niet langer leidend om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Dat betekent dat werkgevers de vrijheid krijgen om hun werknemers bijvoorbeeld vanaf huis te laten doorwerken terwijl er wel van de regeling gebruik gemaakt kan worden. Onder de oude WTV regeling kon dat niet. Die regeling gold alleen indien er voor de werknemers geen of sterk verminderd werk beschikbaar was. Een ander verschil is dat de NOW regeling geen effect heeft op de rechten van de werknemers. Hun WW-rechten worden bij gebruikmaking van de regeling niet aangetast, een effect dat onder de WTV wel speelde.

Ondernemers kunnen onder de NOW compensatie krijgen tot maximaal 90% van de totale loonsom voor – in eerste instantie – de duur van drie maanden. De regeling staat dus los van de vraag of er minder of geen werk is. De maatstaf wordt omzetverlies terwijl de regeling wordt gekoppeld aan de loonsom van het bedrijf.

Welke voorwaarden gelden er?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming onder de NOW, gelden (vooralsnog) de volgende voorwaarden:

  • de ondernemers die compensatie ontvangen onder NOW, mogen hun werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Behoud van banen is dus het uitgangspunt; en
  • de aanvrager voorziet een omzetverlies van ten minste 20% vanaf 1 maart 2020.

Hoelang kan ik aanspraak maken op compensatie?

De aanvraag voor compensatie ziet op een periode van 3 maanden, gerekend vanaf 1 maart 2020. De aanvraag kan daarna eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

Hoeveel compensatie kan ik krijgen?

De hoogte van de compensatie waarop aanspraak kan worden gemaakt, hangt af van het verlies aan omzet:

  • bij verlies van 25% van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de totale loonsom.
  • bij verlies van 50% van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom;
  • bij verlies van 100% van de omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de totale loonsom.

Het UWV zal na een aanvraag een voorschot van 80% van de te verwachte compensatie uitkeren. Achteraf zal worden beoordeeld welk omzetverlies er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het voorschot wordt daarna verrekend met de compensatie waarop de onderneming gerechtigd was.

Wat als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Zoals het er nu op lijkt, kan alleen aanspraak op de regeling worden gemaakt indien er daadwerkelijk sprake is van omzetverlies. Er is echter een groep ondernemers waarbij geen sprake zal zijn van omzetverlies, terwijl ze wel degelijk in de (financiële) problemen komen door het coronavirus. Te denken valt bijvoorbeeld aan startups en scale-ups.

Deze groep ondernemers hebben vaak nog geen omzet, terwijl zij wel geconfronteerd worden met (aanzienlijke) loonkosten. Startups worden in de praktijk vaak door private investeringsmaatschappijen en/of vermogende particulieren gefinancierd. Het is echter al gebleken dat het uitschrijven van nieuwe financieringsrondes weinig zinvol is. Investeerders zetten hun nieuwe investeringen even op pauze. Dat betekent dat startups geen toegang hebben tot kapitaal terwijl de kosten doorlopen.

Daarbij zijn er reeds maatregelen aangekondigd voor zzp-ers en de financiële hulp die zij kunnen aanvragen. Startups worden echter vaak vormgegeven in BV structuren waardoor zij niet als zzp-er worden gezien en daarmee geen gebruik kunnen maken van deze regelingen.

Gezien een van de speerpunten van dit Kabinet is geweest om te investeren in nieuwe technologieën en Nederland aantrekkelijk te maken voor startups om zich hier te vestigen, is de verwachting dat in de uitwerking van de NOW regeling rekening zal worden gehouden met deze categorie ondernemers. Hoe dat precies zal worden uitgewerkt, is nog onzeker.

Wanneer kan de aanvraag ingediend worden?

Omdat de regeling thans nader wordt uitgewerkt en met name de procedure wordt ingericht, kan er op dit moment nog geen aanvraag ingediend worden. De verwachting is dat de precieze inhoud en voorwaarden van de regeling uiterlijk op 31 maart 2020 bekend zullen zijn. Zodra hier meer nieuws over is, zullen de advocaten van Fruytier Lawyers in Business u hierover informeren.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.