flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 juli 2024

Loondoorbetaling bij vakantie en ziekte

De zomer staat voor de deur en werknemers bereiden zich voor op hun vakanties. Voor werkgevers is het van belang om te begrijpen wat het vakantieloon inhoudt en hoe te handelen als een werknemer ziek wordt voor of tijdens zijn vakantie. Naar aanleiding van een artikel op de website van Advocatie, zullen voornoemde onderwerpen worden besproken en ga je als werkgever ook voorbereid de vakantieperiode in.

Doorbetaling loon tijdens vakantie

Een werknemer heeft wettelijk gezien recht op doorbetaling van zijn volledige loon tijdens zijn vakantie. Dit omvat het gebruikelijke loon dat hij zou ontvangen als hij gewerkt had. Naast het basisloon omvat dit ook vergoedingen die direct verband houden met zijn werkzaamheden, zoals bonussen, vakantiegeld en toeslagen.

De Hoge Raad oordeelde afgelopen jaar dat het recht op doorbetaling van het volledige loon tijdens vakantie geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar elke werknemer recht op heeft in Nederland. Dit betreft jaarlijks viermaal het aantal contracturen per week. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen die je boven het wettelijk minimum hebt opgebouwd of gekregen.

Vakantieloon zieke werknemer

Als een ziekgemelde werknemer met toestemming van zijn werkgever of bedrijfsarts op vakantie gaat, heeft hij recht op volledige doorbetaling van zijn loon.  Dit geldt zelfs indien hij voorafgaand aan zijn vakantie minder loon ontving vanwege ziekte. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2021 namelijk geoordeeld dat een zieke werknemer tijdens zijn vakantie een vergelijkbare financiële positie moet behouden ten opzichte van werknemers die in dezelfde periode hebben gewerkt. Daarom mag tijdens de vakantie geen rekening worden gehouden met een lager loon als gevolg van ziekte van de werknemer.

Werknemer ziek voor zijn vakantie

Een werkgever mag in beginsel geen vakantiedagen in mindering brengen op het vakantiesaldo van een werknemer die zich ziek meldt nadat zijn vakantie is aangevraagd en goedgekeurd, maar voordat hij daadwerkelijk met vakantie gaat. Recentelijk oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een geplande vakantie van een zieke werknemer niet als vakantie geldt, tenzij de werknemer expliciet heeft ingestemd met het aanmerken van die dagen als vakantie of dit voortvloeit uit een schriftelijke overeenkomst. Als de werknemer niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, behoudt de werknemer zijn vakantiedagen en kan hij deze op een later moment alsnog opnemen.

Mocht de bedrijfsarts van mening zijn dat de medische situatie van de werknemer een vakantie niet toelaat, kan de werkgever zijn toestemming voor de vakantie intrekken. In dat geval moet de werknemer thuisblijven en aan zijn herstel werken. Als de werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts, kan hij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Werknemer ziek tijdens zijn vakantie

Wanneer een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding. Deze ziektedagen mogen niet worden afgetrokken van de bovenwettelijke vakantiedagen, tenzij dit vooraf is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Werknemers zijn vaak niet op de hoogte van dit recht. De achterliggende gedachte van dit recht is dat vakantietijd bedoeld is om je weer op te laden en bij ziek zijn heeft vakantie die functie niet.

De werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, dient de ziekmelding zo snel mogelijk door te geven aan zijn werkgever en zich te laten behandelen door een arts. Bij twijfel over de ziekmelding kan de werkgever verlangen dat de werknemer een verklaring van een (buitenlandse) arts overlegt om aan te tonen dat hij ziek is geweest. Daarnaast moet de werkgever gedurende zijn ziekteperiode bereikbaar blijven voor de werkgever.

Niet naleving van deze verplichtingen kan een geldige reden zijn voor ontslag, waarbij de werknemer in bepaalde gevallen zelfs geen recht heeft op een wettelijke transitievergoeding.

Actie

Werkgevers doen er goed aan om hun werknemers vooraf te informeren over de verzuimregels, bijvoorbeeld door middel van een duidelijk uitgewerkt verzuimprotocol. Dit kan mogelijk eventuele discussies achteraf voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over doorbetaling van loon tijdens vakantie en ziekte? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

 

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.