flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 30 maart 2017

Incassokosten en de veertiendagentermijn

Consumenten hebben veertien volle dagen, gerekend vanaf de dag ná de dag waarop de “veertiendagenbrief” is ontvangen, de tijd om hun rekening te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd zijn. Dat is de belangrijkste conclusie van de uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016. Ondernemers doen er dus goed aan hun standaard veertiendagenbrief te controleren en eventueel aan te passen. Heeft u de juiste tekst in uw brief opgenomen?

Incassokosten consument

In een eerder artikel besprak ik al dat voordat aan consumenten incassokosten in rekening mogen worden gebracht, zij daarvoor eerst een aanmaning met een extra betalingstermijn van veertien dagen moeten krijgen. Een correcte tekst in een dergelijke aanmaning is bijvoorbeeld: “Betaling dient plaats te vinden binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Bij een bedrijf kunt u als ondernemer de vergoeding voor de incassokosten wel direct in rekening brengen zodra de betalingstermijn van de vordering is verstreken. In die situaties is dus niet wettelijk voorgeschreven dat er eerst een aanmaning moet worden verstuurd.

Veertien dagen, maar vanaf wanneer?

Over de interpretatie van de termijn in de wetgeving bestond veel onduidelijkheid. Gelukkig heeft de Hoge Raad in zijn arrest antwoord gegeven. De veertiendagentermijn begint dus pas te lopen nadat de brief bij de schuldenaar is bezorgd. De Hoge Raad gaat ervan uit dat brieven over het algemeen op de tweede dag na verzending zijn bezorgd. Maar zondagen, maandagen en officiële feestdagen tellen niet mee als tussenliggende- of bezorgingsdag. Dus als u de brief op vrijdag verzendt, dan kunt u ervan uitgaan dat de brief pas op dinsdag wordt ontvangen; op zondag en op maandag wordt immers geen post bezorgd. De veertiendagentermijn begint dus ook pas op woensdag te lopen.

Het noemen van een te korte en/of onzuiver geformuleerde termijn is onvoldoende. In zulke gevallen is de veertiendagentermijn niet aangevangen en is de consument geen incassokosten verschuldigd. Dus heeft u een onjuiste termijn in de brief genoemd, dan is dat niet te repareren, behalve door het sturen van een nieuwe en correcte veertiendagenbrief. U moet die termijn dan wel opnieuw afwachten.

Betaalt de schuldenaar slechts een gedeelte van uw factuur, dan zijn er wél incassokosten verschuldigd na afloop van de veertiendagentermijn. Die moeten dan worden berekend over het nog verschuldigde bedrag. Gelukkig hoeft u hiervoor niet opnieuw aan te zeggen of aan te schrijven.

Stel- en bewijsplicht

Mocht het tot een procedure komen, dan is het – kort gezegd – aan de ondernemer om te stellen en te bewijzen dat de consument de brief heeft ontvangen en wanneer. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door aan te tonen wanneer u de brief verzonden heeft. De Hoge Raad heeft overwogen dat de rechter bevoegd is om zelfstandig te onderzoeken of voldaan is aan de eisen in artikel 6:96 lid 5 tot en met 7 BW. Het belang van de consument is hiermee door de Hoge Raad centraal gesteld.

Voor al uw vragen over buitengerechtelijke incassokosten kunt u vrijblijvend contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business. Wij incasseren graag uw openstaande vorderingen voor u en doen dat tegen zeer voordelige tarieven.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.