flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 8 mei 2018

Het incasseren van uw geldvordering via een incasso kort geding

Als ondernemer heeft u vast weleens te maken met onbetaald gelaten facturen. Uw debiteur blijkt niet te willen of te kunnen betalen en vervolgens zit u met de gebakken peren. Een effectieve manier om uw geldvordering op korte termijn te innen is het incasso kort geding. Deze procedure en vereisten daarvoor worden in dit artikel behandeld.

Onbetwiste vordering

Eén van de vereisten is dat u een “keiharde” vordering heeft. Er moet sprake zijn van een onbetwiste geldvordering. De incassoprocedure in kort geding leent zich dus slechts voor vorderingen op debiteuren die niet kunnen of niet willen betalen. Meent uw debiteur dat de hoogte van uw vordering onjuist is, of dat u überhaupt geen vordering heeft, dan is het incasso kort geding niet het aangewezen traject. De vordering moet voldoende aannemelijk zijn. Dat wil zeggen dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat een bodemrechter de vordering zal toewijzen. Is dat niet het geval? Dan zal de kort geding rechter uw vordering niet in de korte procedure van een kort geding kunnen beoordelen en uw verzoek daarom afwijzen.

Spoedeisend belang en restitutierisico

Daarnaast dient er ook sprake te zijn van een spoedeisend belang. Daar is bijvoorbeeld sprake van als uw onderneming als gevolg van de wanbetaling van uw debiteur in financiële moeilijkheden dreigt te geraken. Er moeten feiten en omstandigheden worden aangevoerd waaruit volgt dat onverwijlde spoed geboden is. De rechter past dan een belangenafweging toe.

Een kortgedingprocedure is in principe bedoeld om een voorlopige voorziening te krijgen. Dat wil zeggen dat de rechter slechts een voorlopig oordeel geeft. Bij het instellen van een incasso kort geding zal de rechter daarom ook kijken naar de financiële positie van uw onderneming. Het is immers denkbaar dat in een daaropvolgende bodemprocedure wordt geoordeeld dat de in het kort geding toegewezen bedragen toch onterecht blijken te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat de eerder betaalde bedragen moeten worden terugbetaald. Een rechter kijkt daarom ook naar uw financiële positie. U moet dus voorbereid zijn op een eventueel beroep van de debiteur op het risico dat hij loopt als u het niet zou kunnen terugbetalen, het zogenoemde restitutierisico. Hiervoor is nodig dat u aannemelijk kan maken dat verwezenlijking van dat risico onwaarschijnlijk is.

Het is echter wel zo dat juist die financiële noodsituatie van de eisende partij één van de omstandigheden is die het vereiste spoedeisende belang kan verschaffen. Om te anticiperen op een beroep op het restitutierisico kunt u bijvoorbeeld een bankgarantie te stellen.

Sommatiebrief en concept-dagvaarding

Alvorens het incasso kort geding plaatsheeft, dient de debiteur eerst nogmaals te worden gesommeerd om tot betaling over te gaan. Bij de sommatiebrief dient dan de concept-dagvaarding te worden bijgevoegd met daarop datum en tijd van de zitting. Daarbij dient de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste 8 dagen in acht te worden genomen. Deze sommatie vindt plaats via aangetekende brief of deurwaardersexploot, zodat u zeker weet dat de sommatie is ontvangen.

Vonnis “uitvoerbaar bij voorraad”

De uitspraak in een incasso kort geding is direct uitvoerbaar. U beschikt over een executoriale titel en kan daarmee de vordering gelijk incasseren.

Heeft u een vordering op een andere partij en denkt u daarbij een spoedeisend belang te hebben? De advocaten van Fruytier Lawyers in Business kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn om een incasso kort geding te starten.

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.