flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Ontslag via UWV

Ontslag via UWV

Onder de huidige wetgeving heeft een werkgever geen keuzeruimte meer om te bepalen of hij zich richt tot het UWV of de kantonrechter bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een werknemer. De ontslagroute is onder de Wet Werk en Zekerheid wettelijk vastgelegd. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever zich te richten tot ontslag via UWV.

Ontbinding via UWV aanvragen

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen kan een werknemer eerst vragen vrijwillig akkoord te gaan met het ontslag. Komen beide partijen niet tot een overeenkomst, dan kan een werkgever een procedure starten voor ontslag via UWV. Ontbinding van een contract via UWV is van toepassing in de volgende twee situaties:

 1. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen
 2. Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Is één van deze oorzaken aanleiding voor het ontslag? Dan dient de werkgever voor een werknemer ontslaan toestemming aan het UWV te vragen. Het UWV verleent hiervoor een ontslagvergunning.

Ontslagaanvraag bedrijfseconomische redenen is mogelijk, als:

 1. Een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert
 2. Bij vermindering van werkzaamheden en werkgelegenheid
 3. Door organisatorische of technologische veranderingen, zoals automatisering
 4. Wegens (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 5. Als gevolg van bedrijfsverhuizing
 6. Na het vervallen van een loonkostensubsidie

Ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid is mogelijk bij:

 1. Door ziekte of handicap kan de werknemer werk niet meer uitvoeren
 2. Het herstel van de werknemer duurt langer dan 26 weken voor terugkeer op de werkvloer
 3. De werknemer kan werk niet in aangepaste vorm uitvoeren binnen 26 weken
 4. Herplaatsing of een andere functie voor de werknemer is niet mogelijk binnen 26 weken
 5. De wettelijke loondoorbetalingverplichting bij ziekte is verstreken

Aanvragen van ontslagvergunning

Op het moment dat werkgever en werknemer samen niet tot overeenstemming komen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever ontslag via UWV aanvragen. De werkgever vraagt het UWV om toestemming voor de ontbinding van het contract. In de aanvraag voor de ontslagvergunning dient de werkgever de redenen voor het ontslag te onderbouwen. Is binnen de CAO van het bedrijf of de betreffende bedrijfstak een ontslagcommissie ingesteld? Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen vraagt de werkgever het ontslag niet aan niet bij het UWV, maar bij de speciale ontslagcommissie.

Ontslag zonder ontslagvergunning

In specifieke situaties is een ontslagvergunning niet noodzakelijk voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. In onderstaande gevallen heeft een werkgever geen toestemming nodig voor een ontslag van het UWV:

 1. De werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt, het dienstverband eindigt automatisch
 2. Een faillissement is de reden voor het ontslag
 3. De werknemer zit nog in de proeftijd
 4. De werknemer krijgt ontslag op staande voet

Wordt een arbeidscontract opgezegd zonder ontslagvergunning, terwijl deze vergunning wel vereist is? Volgens de wet is het ontslag in deze situatie niet rechtsgeldig. De werknemer kan het ontslag via de kantonrechter aanvechten en ongedaan maken. Wanneer de werknemer door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld blijft de arbeidsovereenkomst van kracht.

Hoe verloopt de ontslagprocedure via UWV?

Nadat de ontslagaanvraag compleet is ingediend bij het UWV wordt de aanvraag in behandeling genomen. De behandeltermijn neemt doorgaans zo’n zes weken in beslag, uitgezonderd van situaties waarin extra hoor en wederhoor noodzakelijk is. De beslissing van het ontslag via UWV wordt per post naar de werkgever en werknemer verstuurd. Partijen kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de beslissing bij het UWV, maar kunnen naar de kantonrechter stappen.

Toestemming voor ontslag op staande voet

Het UWV kan besluiten geen toestemming te geven voor de ontslagaanvraag van een werkgever. In het geval van weigering van ontslag via UWV kan de werkgever zich tot de kantonrechter wenden om deze beslissing aan te vechten en de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek moet binnen twee maanden na de beslissing door het UWV ingediend zijn. De kantonrechter beoordeelt het verzoek aan de hand van vergelijkbare criteria als het UWV.

Werknemer stemt niet in met ontslag

Een werknemer kan het niet eens zijn met het ontslag. Om in beroep te gaan tegen het ontslag via UWV kan de werknemer binnen twee maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter vragen om het arbeidscontract te herstellen. Ook kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de werkgever te verplichten tot het betalen van een ontslagvergoeding. Dit noemen we de billijke vergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werknemer kan ook besluiten medewerking te verlenen aan een ontslag. Wil een werkgever een werknemer ontslaan en besluit de werknemer hiermee akkoord te gaan, is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden of opzegging met instemming. Door een ontslag met wederzijds goedvinden wordt de procedure voor ontslag via UWV of de gang naar de kantonrechter vermeden. Bij opzegging met instemming kan werknemer zijn recht op WW-uitkering behouden.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de wettelijke transitievergoeding niet meer verplicht voor de werkgever, maar kan de werknemer wel als voorwaarde stellen om instemming te geven voor het ontslag. Wordt een werknemer verwijtbaar werkloos, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet wegens een dringende reden? Dan krijgt de werknemer mogelijk geen WW-uitkering.

Collectief ontslag aanvragen bij UWV

Soms is een bedrijf genoodzaakt om meerdere werknemers tegelijkertijd of binnen korte tijd te ontslaan. Wanneer twintig of meer medewerkers binnen drie maanden ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen en zij werkzaam zijn binnen één werkgebied, is sprake van een collectief ontslag. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn wettelijke regels van kracht waar de werkgever zich aan moet houden. Deze zijn opgenomen in de Wet melding collectief ontslag (Wmco).

Gericht advies over werkgever en ontslag

Verkeert uw bedrijf in financiële problemen of is een werknemer langer dan twee jaar ziek? En is ontslag voor u een concrete optie? De specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht van Fruytier Lawyers in Business kunnen u gericht adviseren over de verschillende procedures, waarbij het beschermen van de rechten van uw onderneming altijd prioriteit heeft. Tevens kunnen onze advocaten u ondersteunen bij het correct opzeggen van de arbeidsovereenkomst en het aanvragen van ontslag via UWV. Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies over een werkgever en ontslag contact op met Fruytier Lawyers in Business.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.