Home » Expertise » Arbeidsrecht » Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Indien sprake is van een dringende reden voor ontslag kan de werkgever de arbeidsovereenkomst per onmiddellijke ingang beëindigen; het zogenaamde ontslag op staande voet. Het ontslag dient echter wel terstond na de bekendheid met de dringende reden te worden gegeven en dient bovendien te zijn gemotiveerd. Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Het is raadzaam het ontslag en de redenen direct schriftelijk te bevestigen aan de werknemer.

Dringende reden voor ontslag

Een werknemer op staande voet ontslaan is het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, zonder het betrachten van een opzegtermijn. Voor deze dienstbeëindiging hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst eindigt per onmiddellijke ingang. Voor deze resolutie is een dringende reden vereist. Voor een dringende reden moet sprake zijn van gedragingen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

De gevolgen van het directe ontslag zijn groot voor de werknemer. Daarom schijft het ontslagrecht voor dat een ontslag op staande voet aan strikte voorwaarden moet voldoen:

• Er moet sprake zijn van een dringende reden
• Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden
• De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden

Voorbeelden van dringende redenen voor het direct beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn onder meer:

– Ernstige tekortkoming
– Onvoldoende functioneren
– Diefstal of fraude
– Werkweigering zonder goede reden
– Misdraging op het werk
– In ernstige mate onbekwaam

Loonbetaling per direct stopgezet

Bij een geldige reden voor het op staande voet ontslaan van een werknemer, vervalt de loonverplichting voor de werkgever. Het loon hoeft niet langer doorbetaald te worden. Voor werknemers geldt dat wanneer er een geldige reden voor het ontslag op staande voet is, het recht op het ontvangen van een WW-uitkering vervalt. Is de beëindiging van het contract het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer? Dan hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Vergoeding werkgever

Is het ontslag op staande voet het gevolg van opzet of (grove) schuld van de werknemer? De werknemer is in deze situatie een vergoeding schuldig aan de werkgever. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. Bij een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd welke tussentijds opgezegd kan worden is de vergoeding gelijk aan het salaris voor de duur van de geldende opzegtermijn. In geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse mogelijkheid tot opzegging is de vergoeding die de werknemer moet betalen gelijk aan de volledige duur van het contract tot de einddatum van de overeenkomst.

Rechtspraak over ontslag op staande voet

De kantonrechter neemt niet snel aan dat sprake is van een dringende reden. Een werkgever dient dat ook niet lichtzinnig over een ontslag op staande voet te denken. Indien de kantonrechter later – bij een bezwaar van de werknemer – oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag, dan is het ontslag nietig en heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon, eventueel vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente. Het is om die reden raadzaam om naast het gegeven ontslag op staande voet tevens een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Ontbindingsverzoek indienen bij kantoorrechter

Door het indienen van een (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek bij de kantonrechter wordt de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden in het geval dat het ontslag op staande voet niet terecht blijkt. De achtergrond van dit verzoek is gebaseerd op een vertrouwensbreuk. De relatie tussen de werknemer en werkgever is onherstelbaar beschadigd als gevolg van het ontslag. Mocht de kantonrechter oordelen dat het op staande voet ontslaan van de werknemer niet rechtsgeldig is, dan kan de werkgever via het ontbindingsverzoek de rechtbank verzoeken alsnog de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wet Werk en Zekerheid

Onder de Wet Werk en Zekerheid is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het op staande voet ontslaan van werknemers. Een ontslag op staande voet kan niet meer worden vernietigd middels een buitengerechtelijke verklaring, maar dient via de kantonrechter te worden vernietigd. Tevens verdwijnt de mogelijkheid de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

Opzegverbod arbeidsovereenkomst

Een ontslag op staande voet is niet in elke situatie toegestaan. Een werknemer mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden wanneer sprake is van een opzegverbod. Het opzegverbod geeft de werknemer extra ontslagbescherming.

Voorbeelden van opzegverboden voor het ontslag van een werknemer zijn:

– tijdens de eerste 2 jaar ziekte van een werknemer
– tijdens zwangerschap, zwangerschapsverlof en gedurende de eerste 6 weken na het verlof
– bij ziekte van een werknemer na het bevallingsverlof door de zwangerschap of bevalling
– lidmaatschap of kandidaatschap van de werknemer van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of Arbo-commissie (tot 2 jaar na het lidmaatschap)
– de werknemer is Arbo-deskundige
– de werknemer vervult militaire dienstplicht of vervangende dienst

Schakel een expert in ontslagrecht in

Een specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht kan u in elke fase van een ontslag op staande voet bijstaan; voor het ontslag, vlak na het ontslag of voor de procedure. De arbeidsrechtadvocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben ruime ervaring in ontslagrecht en kunnen u gericht adviseren. Door sterk juridisch advies en handelen kan een advocaat u helpen de nasleep te verkleinen en de arbeidsovereenkomst snel en correct te beëindigen. Neem voor meer informatie of vrijblijvend advies contact op met onze specialisten.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.