Home » Expertise » Arbeidsrecht » Ontslag na 2 jaar ziekte

Ontslag na 2 jaar ziekte

Een arbeidsongeschikte werknemer kost, hoe vervelend de persoonlijke situatie ook is, een werkgever veel tijd en geld. Ontslag na arbeidsongeschiktheid is namelijk in de eerste twee jaar niet mogelijk vanwege ontslagbescherming. De werknemer mag de eerste twee jaar niet ontslagen worden wegens ziekte. De werkgever is verplicht het loon gedurende deze periode door te betalen. De loonbetaling mag na twee jaar gestaakt worden. Ook is het vanaf dit moment mogelijk over te gaan tot ontslag na twee jaar ziekte.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid

Ontslag na twee jaar ziekte of ontslag bij arbeidsongeschiktheid – eveneens na een periode van twee jaar – is wettelijk toegestaan wanneer de werknemer het werk waarvoor de persoon in kwestie is aangenomen niet meer kan uitvoeren. Daarnaast moet de werkgever getracht hebben een andere functie of andere werkzaamheden voor de betreffende werknemer te zoeken. Ook kan een werkgever zelf verzoeken de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hieraan dient de werkgever gehoor te geven.

De werkgever is verplicht de zieke of arbeidsongeschikte werknemer te helpen met re-integreren binnen de organisatie. Is er na twee jaar geen voortgang geboekt en kan de persoon in kwestie niet terugkeren op de werkvloer? Dan is de werkgever vrij de arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan. In dit geval vraagt de werkgever ontslag aan voor de werknemer bij het UWV, welke de aanvraag beoordeelt.

Loonbetalingsverplichting eindigt na twee jaar

Na de twee jaar ziekte vervalt de loonbetalingsverplichting voor de werkgever. Kiezen de werkgever of werknemer niet voor ontslag na twee jaar ziekte, dan blijft de werknemer in dienst. De bestaande arbeidsovereenkomst blijft van kracht. Op het moment dat de werknemer na twee jaar nog altijd arbeidsongeschikt is, hoeft de werkgever in principe geen salaris meer uit te keren. Blijkt uit de beoordeling van het UWV dat de werkgever onvoldoende inspanningen geleverd heeft met het oog op re-integratieverplichting, dan kan het UWV bepalen dat de werkgever het loon maximaal één jaar langer moet doorbetalen.

Ontslag na twee jaar ziekte: opzegverbod

Een werknemer mag, behoudens enkele uitzonderingen en specifieke situaties of afspraken, tijdens de eerste twee ziektejaren niet ontslagen worden. Voor deze periode geldt een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst. Het verbod vervalt na twee jaar ziekte. Ontslag na twee jaar ziekte is mogelijk wanneer beide partijen hiermee instemmen of via het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV.

Verzoekt de werknemer zelf om beëindiging van het contract? Dan is de werkgever verplicht hieraan gehoor te geven. Een uitzondering op deze verplichting is van kracht wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het voortzetten van het dienstverband. Deze bepaling is bijvoorbeeld van kracht in situaties waarin de werkgever re-integratiemogelijkheden voor de persoon in kwestie biedt of ziet.

Compensatie transitievergoeding

Bij ontslag na twee jaar ziekte heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, ondanks het doorbetalen van het salaris gedurende de afwezigheid van de werknemer. Voor werkgevers is een compensatieregeling transitievergoeding van kracht. Deze regeling van de Rijksoverheid voorkomt dat werkgevers geconfronteerd worden met een opeenstapeling van kosten na twee jaar lang loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Deze regeling, van kracht sinds oktober 2020, geldt ook voor reeds betaalde transitievergoedingen na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte.

Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

In een aantal gevallen is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte of voordat ontslag na twee jaar ziekte van toepassing is wel geoorloofd. Belangrijk daarbij is dat de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer niet ontslaat wegens de ziekte. Ontslag tijdens ziekte is toegestaan wanneer sprake is van een afspraak in de CAO, proeftijd of faillissement. Ook wanneer de werknemer niet meewerkt aan re-integratie of zich zo gedraagt dat ontslag op staande voet gepast is, is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de werknemer toegestaan.

Wanneer is een werknemer arbeidsongeschikt?

Een werknemer is arbeidsongeschikt wanneer diegene zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Het werk kan belemmerd worden door een fysieke of mentale ziekte. Het hangt van de werkzaamheden af of deze nog uit te voeren zijn. Een (bedrijfs)arts kan duidelijkheid geven over de (fysieke of geestelijke) gesteldheid van de werknemer.

Reflexwerking van opzegverbod wegens ziekte

Een werknemer is ziek of arbeidsongeschikt als op basis van objectieve criteria gesteld kan worden dat het uitvoeren van werkzaamheden niet kan of niet mag. Wil een werkgever het contract van een arbeidsongeschikte medewerker beëindigen, voordat er sprake is van ontslag na twee jaar ziekte, door op andere grond om ontbinding te vragen, dan beoordeelt de kantonrechter de ontbindingsaanvraag volgens een reflexwerking van het opzegverbod. Hierbij wordt door de rechtbank nagegaan of de ontslagaanvraag verband houdt met de omstandigheden waarop een opzegverbod tijdens ziekte betrekking heeft.

Juridisch advies bij ontslag tijdens ziekte

Twijfelt u welke actie u kunt ondernemen? Elke situatie of beëindiging van een arbeidsovereenkomst is anders en kan zeer complex zijn. Daarom raden wij u aan juridisch advies in te winnen voor ontslag na twee jaar ziekte. Onze specialisten in arbeidsrecht hebben veel ervaring met het ondernemerschap, ontslagrecht en ontslagprocedures. Neem voor vrijblijvend advies contact op met één van onze advocaten.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.