flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 7 november 2019

Voorkom dat uw vorderingen verjaren

In de wet zijn termijnen opgenomen wanneer diverse vorderingen kunnen verlopen. Dit noemt men verjaring. Het kan wegens bijv. vernietigende facturen lastig zijn om na jaren een verweer tegen een vordering te voeren. Verjaring is er daarom om bescherming te bieden tegen oude vorderingen waar men niet meer op had gerekend. De termijnen die in de wet zijn opgenomen vijf jaar voor een vordering op grond van onrechtmatige daad en drie jaar voor een vordering tot vernietiging van een rechtshandeling wegens dwaling.

Stuiting van verjaring

Om zeker te stellen dat het betreffende vorderingsrecht niet verloren gaat, heeft artikel 3:317 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de mogelijkheid van stuiting van de verjaring vastgelegd. Als een partij binnen de verjaringstermijn een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling stuurt waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt, wordt de verjaringstermijn gestuit en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Stuitingsbrief moet duidelijk zijn

Geadviseerd wordt om in een dergelijke brief altijd expliciet te vermelden dat de brief als een stuitingsbrief moet worden opgevat, maar wat als een dergelijke expliciete vermelding niet is opgenomen in de brief? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 4 oktober 2019 eerdere rechtspraak hierover verder uitgelegd en geeft concrete aanknopingspunten waaraan een stuitingsbrief moet voldoen.

Uitleg Hoge Raad over verjaring

Zoals ik net schreef kan de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (art. 3:317 lid 1 BW). Deze schriftelijke mededeling moet een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhouden dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. De Hoge Raad heeft in zijn recente arrest toegelicht dat niet alleen moet worden gelet op de formulering, maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden van het geval. Bij deze beoordeling kan mede betekenis toekomen aan de verdere correspondentie tussen partijen.

In context met eerdere correspondentie

Met andere woorden, als een brief kan worden geplaatst in het kader van eerdere correspondentie tussen partijen, dan draagt die bij aan zowel de mededeling dat nakoming wordt voorbehouden, alsmede welke verbintenis het betreft.

Specificeer welke vordering het betreft

Een vermelding naar de bedoeling van de stuiting kan echter onzekerheid over de uitleg van de rechter voorkomen. Het is daarom van groot belang om in de stuitingsbrief voldoende duidelijk te maken op welke vordering de stuiting ziet, zodat later niet kan worden betwist dat er weliswaar is gewaarschuwd dat het een stuitingsbrief betreft, maar dat de bewuste vordering niet (voldoende) is beschreven in de stuitingsbrief.

Andere soorten vorderingen

Als laatste nog de waarschuwing dat in lid twee van artikel 3:317 BW staat opgenomen dat wanneer andere rechtsvorderingen dan nakoming van een verbintenis worden gestuit, er binnen zes maanden een eis moet worden ingesteld. Met name de vernietiging van een rechtshandeling, zoals door een beroep op dwaling, is een belangrijke categorie van dat soort ‘andere rechtsvorderingen dan nakoming van een verbintenis’.

Neem contact op

Mocht u meer willen weten over verjaringstermijnen en de stuiting daarvan, neem dan contact op met een van de specialisten van Fruytier Lawyers in Business.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.