flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 september 2014

DGA betaalt soms premie werknemersverzekeringen

Een DGA die in een gezagsverhouding staat tot zijn bedrijf, mededirecteuren of aandeelhouders is net als werknemers verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Die gezagsverhouding blijkt bijvoorbeeld uit de vraag wie er over zijn ontslag gaat. Hij zelf? Dan is er geen gezagsverhouding! De aandeelhouders of mededirecteuren? Er is wel een gezagsverhouding en de DGA is verplicht verzekerd. Alle werknemers zijn verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. De premie daarvoor wordt door de werkgever en werknemer betaald. Onder sociale werknemersverzekeringen behoren de Werkloosheidwet, de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Voor werknemersverzekering geldt in principe dat alleen werknemers (verplicht) deelnemen en dat deze verplichte verzekering niet geldt voor DGA’s. Maar, dat is niet altijd zo, want voor bepaalde DGA’s geldt de verplichte werknemersverzekering ook en daarmee ook de verplichting tot het betalen van premies. Bij de vraag of de directeur-grootaandeelhouder wel of niet verplicht deelneemt in de verzekering, hangt het ervan of er sprake is van een gezagsverhouding. Als die er is, is de DGA verplicht verzekerd onder de werknemersverzekering. In principe wordt iedere bestuurder van een besloten vennootschap benoemd (en ontslagen) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De DGA is vaak houder van alle aandelen en dus 100% aandeelhouder. Van een gezagsverhouding tussen de DGA en de werkgever is in dat geval geen sprake. Daarmee geldt voor een dergelijke situatie geen sociale verzekeringsplicht. In het aanwijzingsbesluit directeur-grootaandeelhouder wordt de DGA gedefinieerd. Als een DGA onder deze definitie valt, bestaat er geen verplichte werknemersverzekering voor hem. Het aanwijzingsbesluit definieert de DGA als volgt:

  • de bestuurder (samen met diens partner), die houder is van aandelen die ten minste 50% van de stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vertegenwoordigen;
  • de bestuurder (samen met diens partner), die houder is van een zodanig aantal aandelen dat de overige aandeelhouders hem niet kunnen ontslaan;
  • de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste 2/3 deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; of
  • bestuurders die in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen.

In dit laatste geval hebben de directeuren gelijke delen in het aandelenkapitaal en is dus er feitelijk geen andere situatie dan in een vennootschap onder firma. De verschillende directeuren zijn dan eigenlijk mede-ondernemers en daarmee gelijkwaardig. Er is dan geen sprake van een gezagsverhouding en er geldt geen verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen. Alleen als de DGA zijn ontslag niet kan voorkomen, is er sprake van een gezagsverhouding. De achterliggende gedachte hierbij is dat als de DGA zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden, dit betekent dat andere aandeelhouders en/of partijen het ontslag van de DGA kunnen afdwingen. Dan ontstaat er een vorm van afhankelijkheid, oftewel een gezagsverhouding. In een dergelijk geval geldt er een verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen door de DGA. In de praktijk blijkt dat sommige DGA’s een voorkeur hebben om niet verzekerd te zijn voor werknemersverzekeringen en andere DGA’s  juist wel, omdat een dergelijke verzekering voordeliger is dan er zelf een af te sluiten. Voor beide gevallen kunnen de bewoordingen van de statuten van belang zijn. Hierin kunnen bepalingen worden opgenomen die voorkomen dat de DGA een verplichting tot deelname in de verzekering heeft, bijvoorbeeld door het opnemen van statutaire bepalingen inzake het ontslag. Andersom kan natuurlijk ook. Statutair kan ook worden bepaald dat de DGA zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden waardoor er een gezagsverhouding ontstaat. In beide gevallen is van het belang dat u als DGA weet of er een verplichting bestaat tot het betalen van de premies voor de werknemersverzekering. Wilt u meer weten de juridische mogelijkheden rondom de verplichte werknemersverzekering voor u als DGA, neem dan contact op met mvanwestendorp@flib.nl of bel 020-5210130 en vraag naar mr. Myrddin van Westendorp.

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.