flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 14 december 2023

De nieuwe AI Act: wat dit voor u als ondernemer betekent

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) volgen elkaar in hoog tempo op. AI-systemen kunnen nu onder andere zelf beslissingen nemen, content genereren en mensen assisteren. Dit soort ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden, maar vormen ook risico’s voor de samenleving. Zo kunnen bedrijven met behulp van AI hun productiviteit verbeteren door taken te automatiseren. Hierdoor lopen groepen of (kwetsbare) mensen alleen het risico te worden gediscrimineerd. Neem bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Daarnaast kost het trainen van AI-systemen bijvoorbeeld veel stroom en zorgt het dus voor veel CO2-uitstoot wat slecht is voor het milieu.

De ontwikkelingen en de risico’s van AI zijn dan ook de aanleiding geweest voor de Europese Commissie om begin 2021 met een voorstel voor nieuwe AI-regelgeving in Europa te komen: de AI Act. Maar wat houdt deze regeling precies in en wat betekent dit voor u als ondernemer? In dit artikel leest u meer over de AI Act.

Wat is het doel en voor wie gaat de AI Act gelden?

Het doel van de AI Act is om het gebruik en de ontwikkeling van AI-toepassingen in de EU veiliger, transparanter, traceerbaarder, niet-discriminerend en milieuvriendelijker te maken. Mensen en andere gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat AI op een veilige manier wordt gebruikt en dat grondrechten, zoals het recht op privacy, non-discriminatie en vrijheid van meningsuiting worden gewaarborgd.

Tegelijkertijd moet de AI Act bedrijven aanmoedigen om AI-systemen te blijven ontwikkelen door investeringen en innovatie in AI te vergemakkelijken. Op deze manier moet de samenleving kunnen blijven profiteren van de voordelen van AI.

Zoals u misschien al wel aanvoelt, betekent de AI Act straks wel een beperking van uw vrijheid als ondernemer. De AI Act legt namelijk verplichtingen op voor elk bedrijf dat AI-systemen ontwikkelt, verkoopt of gebruikt.

Aan welke verplichtingen moet mijn bedrijf straks voldoen?

De specifieke verplichtingen waar uw bedrijf straks aan moet voldoen, zijn afhankelijk van het risiconiveau dat het betreffende AI-systeem met zich brengt. Welke risiconiveaus zijn dit?

De risiconiveaus

De AI Act noemt 4 niveaus:

  • Onaanvaardbaar: denk hierbij aan AI-systemen van de overheid die burgers punten te geven op basis van al dan niet wenselijk gedrag. Dit soort systemen zorgen voor een dusdanig risico voor de veiligheid of inbreuk op de grondrechten dat ze worden verboden.
  • Hoog: hieronder vallen onder andere systemen die worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld bij de toekenning van uitkeringen. Systemen die onder dit risiconiveau vallen, dienen straks aan de hieronder staande verplichtingen van de AI Act te voldoen.
  • Beperkt: voorbeelden hiervan zijn chatbots. Ten aanzien van dit soort systemen gaan straks enkel een paar transparantieverplichtingen gelden. Zo moeten mensen en andere gebruikers duidelijk worden geïnformeerd over het feit dat zij te maken hebben met een AI-systeem.
  • Minimaal: dit zijn bijvoorbeeld systemen, zoals spamfilters. Voor deze systemen gaan geen aanvullende verplichtingen gelden.

Hoe weet u in welk risiconiveau uw AI-systeem valt? De AI Act kent hiervoor in artikel 5 een lijst met onaanvaardbare-risicosystemen.

Voor de hoge-risicosystemen kan u kijken naar Bijlage II en III van de AI Act. In Bijlage II worden AI-systemen opgesomd die onder specifieke EU-regelgeving vallen en daardoor in ieder geval een hoog risico kennen. Bijlage III noemt daarentegen enkel categorieën van systemen die mogelijk een hoog risico kennen. Het is aan u zelf om dit te beoordelen. Doe dit zorgvuldig. Classificeert u uw AI-systeem verkeerd? Dan loopt u straks het risico op een boete.

De verplichtingen bij een hoog risiconiveau

Ontwikkelt, verkoopt of gebruikt u een AI-systeem dat valt binnen het hoge risiconiveau? Dan gelden straks voor u in het kort de volgende verplichtingen:

  • Risicomanagement: Voordat het AI-systeem op de markt wordt gebracht en gedurende de levensduur van het systeem moeten de risico’s worden geïdentificeerd, geëvalueerd, beheerd en verminderd.
  • Gegevensbeheer: Worden voor het trainen van het AI-systeem data of datareeksen gebruikt? Dan moet de data onbevooroordeeld, kwalitatief en representatief zijn.
  • Technische documentatie: In de technische documentatie van het AI-systeem moet op zo’n wijze worden aangetoond dat het systeem voldoet aan de AI Act, zodat bevoegde autoriteiten dit kunnen controleren.
  • Transparantie: Er moet volledige openheid worden gegeven over het gebruik van AI-systemen. Zo moet er onder meer gedetailleerde informatie worden verstrekt over de werking en de soorten gegevens die het systeem verzamelt. Ook is het verplicht om transparant te zijn over de algoritmen die worden gebruikt en om uit te leggen hoe deze functioneren.
  • Menselijk toezicht: Er moet voor worden gezorgd dat er menselijk toezicht wordt gehouden bij het gebruik van het AI-systeem.
  • Conformiteitsbeoordeling: Voordat een AI-systeem op de markt wordt gebracht, moet deze door jou als aanbieder of importeur worden gekeurd. Dit betekent dat moet worden gecontroleerd of het systeem voldoet aan de hierboven genoemde verplichtingen. Let op. Wordt het systeem ingezet als veiligheidscomponent voor publieke infrastructuur of biometrische identificatie? Dan moet je de keuring door een externe partij laten uitvoeren.

Vanaf wanneer geldt de AI Act?

Naar verwachting geldt de AI Act pas vanaf 2026. De Europese landen en het Europees Parlement hebben op 8 december 2023 een voorlopig akkoord bereikt over de voorgestelde AI Act. Het akkoord moet daarom nu nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het voltallige Europese parlement en de Europese lidstaten, maar dit is doorgaans slechts een formaliteit.

Wordt de AI Act goedgekeurd? Dan moeten de onacceptabele AI-systemen al binnen 6 maanden van de markt worden gehaald. Voor de rest geldt een overgangsperiode van 2 jaar.

Wij adviseren u dan ook om alvast te inventariseren van welke AI-systemen uw onderneming gebruik maakt en welk risiconiveau daarbij hoort. Komt u er niet uit? Schakel dan een specialist in.

Vragen?

Heeft u vragen? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Britt Beumer

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.