flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 12 maart 2019

Werkgevers kunnen betaalde transitievergoeding voor zieke werknemers terugvorderen

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 de transitievergoeding die zij een langdurige zieke werknemer betalen terugvorderen bij het UWV. Dit moet de werkgever doen binnen 6 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor het terugvorderen van de transitievergoeding maakt het niet uit hoe het dienstverband is beëindigd.

Dit terugvorderen kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat alle werkgevers die een transitievergoeding na 2 jaar ziekte hebben betaald, die kunnen terugkrijgen na 1 april 2020. Ze hebben op dat moment 6 maanden (dus tot 1 oktober 2020) om dit aan te vragen.

Transitievergoeding terugvorderen

Het terugvorderen kan worden gedaan door middel van een formulier dat het UWV op haar website beschikbaar stelt.

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat transitie vergoeding is betaald;
  • hoe de berekening van de transitie vergoeding heeft plaatsgevonden; en
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Benodigde informatie

De werkgever zal hiertoe diverse gegevens moeten verstrekken, zoals de arbeidsovereenkomst, beschikkingen van het UWV, de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst, maar ook gegevens over de hoogte van het loon dat tijdens ziekte betaald werd en de berekening van de transitievergoeding en bewijs van betaling daarvan. Het is dus zeer belangrijk dat de werkgever alle documenten bewaard.

In de meeste gevallen zal gelden dat het UWV een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer het UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld wordt, evenals de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld.

Bij een incomplete aanvraag zal de werkgever in de gelegenheid worden gesteld deze aan te vullen, conform artikel 4:5, eerste lid, Awb. Het UWV zal hiervoor in de regel een termijn van 14 dagen hanteren in de structurele situatie, en een termijn van 28 dagen voor oude gevallen. Als binnen de aanvraagtermijn een incomplete aanvraag is ingediend en die aanvraag na afloop van de aanvraagtermijn, maar binnen de door UWV gestelde hersteltermijn wordt aangevuld, is sprake van een tijdig ingediende aanvraag die in behandeling zal worden genomen.

Hoe zit dat met de privacy?

De verstrekking van (gezondheids-)gegevens van een oud-werknemer door de werkgever aan het UWV dient in overeenstemming te zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de AVG bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd is indien en voor zover de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

En die verplichting voor de werkgever is er! (Artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Concreet houdt die verplichting in dat de werkgever alle gegevens aan het UWV moet verstrekken die voor het UWV noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het verzoek van de werkgever om compensatie te verstrekken.

Specifiek voor gezondheidsgegevens staat in de AVG de hoofdregel dat verwerking van die gegevens verboden is, maar hierop wordt een uitzondering gemaakt indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door werkgevers en voor zover de verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene. Daarvan is hier sprake.

Beslistermijn UWV

Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken (artikel 4:13, tweede lid, Awb). Indien het UWV niet binnen 8 weken een beschikking kan geven, stelt het UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking alsnog zal worden gegeven (artikel 4:14, derde lid, Awb).

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Als een incomplete aanvraag wordt ingediend en UWV de werkgever in de gelegenheid stelt deze aan te vullen, wordt de beslistermijn op grond van artikel 4:15, eerste lid, onderdeel a, Awb, opgeschort. De opschortingstermijn loopt vanaf de dag, na die waarop UWV de werkgever uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Al met al behoorlijk wat regelgeving. Het UWV adviseert op haar website om, indien u in aanmerking wilt komen voor compensatie, u te laten bijstaan door een rechtshulpverlener. Onze specialisten arbeidsrecht helpen u hierbij graag.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.