flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 28 juni 2022

Ouderschapsverlof richtlijnen

Vanuit de Europese Unie is er een ouderschapsverlof richtlijn voorgesteld op het gebied van de ‘’work-life balance’’. Nederland heeft tegen de richtlijn gestemd, omdat de overheid van mening is dat dit soort zaken verantwoordelijkheden op nationaal niveau betreffen – en niet op Europees niveau.

Het Nederlandse alternatief: de WIEG

Per 1 juli 2020 geldt in Nederland de WIEG, ofwel: de Wet invoering extra geboorteverlof. Het doel van deze wet is de stimulering van de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar ook het creëren van een meer evenwichtige verdeling van de werk- en zorgtaken. Met de WIEG hoopt de Nederlandse overheid een goede verdeling tussen de professionele- en privé(zorg)taken te bevorderen.

‘’Vroeger was alles beter’’?

Voor de moeder gold dat zij recht had op zestien weken verlof (zijnde zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof, óf vier weken zwangerschapsverlof en twaalf weken bevallingsverlof). Voor de partner gold het recht twee dagen volledig betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. Het onbetaalde verlof moest in de eerste vier weken na de geboorte worden opgenomen. Later werd dit voor de partner vijf dagen betaald verlof, welke in de eerste vier weken na de geboorte opgenomen moesten worden.

Verandering door de WIEG

Met de inwerkingtreding van de WIEG op 1 juli 2020 is er voor de partners het volgende veranderd. Partners mochten maximaal zes weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste zes maanden na de geboorte. Als aanvulling hierop kregen partners een uitkering van het UWV. Deze uitkering betrof maximaal zeventig procent van het dagloon, met een maximaal maandsalaris van € 4.906,15. Daarnaast kreeg de partner krachtens de WIEG zesentwintig weken extra onbetaald verlof tot de achtste verjaardag van het kind.

Verandering van de WIEG

Per augustus 2022 wordt de WIEG aangepast zodat ouders meer tijd met hun kind kunnen doorbrengen en er een meer gelijke verdeling van de werk- en zorgtaken tussen de ouders mogelijk wordt. Zo wordt het ouderschapsverlof verhoogt naar negen weken waarbij het UWV de ouders voorziet van een uitkering ter hoogte van zeventig procent van het dagloon.

Regels ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof geldt per kind tot het kind acht wordt. Het is daarom mogelijk dat het ouderschapsverlof geldt voor meerdere kinderen tegelijk, dit geldt voor zowel de moeder als voor de partner. Wanneer er een tweeling wordt geboren, hebben de ouders ook twee keer recht op het ouderschapsverlof. Ook geldt het ouderschapsverlof voor adoptie-, erkend-, pleeg-, stief- en geadopteerd kind. Het recht op ouderschapsverlof ontstaat zodra de ouders een dienstverband hebben met een werkgever.
Het ouderschapsverlof speelt ook een belangrijke rol bij eventuele uitdiensttreding. Wanneer u van baan verandert en u nog niet al het ouderschapsverlof heeft opgenomen, geeft u recht op het resterende gedeelte van het ouderschapsverlof bij uw nieuwe werkgever.

Vakantieverlof

Het vakantieverlof betreft het wettelijk minimum van twintig dagen vermeerderd met de vijf bovenwettelijke dagen, totaal dus vijfentwintig dagen per jaar. Daar komen het eventuele extra vakantieverlof uit de CAO bovenop. Soms geldt in een sector of een bedrijf een aanvullend type verlof, zoals ouderen dagen, compensatiedagen of werktijdverkorting. Dit verlof komt bovenop het vakantieverlof. Verder wordt het vakantieverlof zelfs bij ziekte opgebouwd.

Vervallen van de vakantieaanspraak

Volgens die WIEG is er sprake van een zogeheten ‘’herstelfunctie’’. Dit houdt in dat de werkgever vakantiedagen toekent aan de werknemer zodat de werknemer rust kan nemen in het kader van het herstel. De wettelijke dagen moeten binnen zes maanden van het jaar worden opgenomen, anders komen deze te vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze moeten worden opgenomen binnen vijf jaar. Wanneer niet alle vakantiedagen worden gebruikt kan de werknemer deze dagen meenemen naar het volgende kalenderjaar, de oudste dagen worden als eerste afgeschreven als de werknemer verlof opneemt. De achtergrond hiervan is dat een medewerker recht heeft op 104 weken doorbetaling van het loon bij ziekte.

Heeft u vragen over de WIEG voor u en uw partner, of voor uw onderneming? De advocaten arbeidsrecht van Fruytier Lawyers in Business helpen u graag! Wij vertellen u ook graag meer over volgend artikel over ouderschapsverlof.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.