flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 juni 2023

Modernisering personenvennootschappen binnenkort dan toch werkelijkheid?

Net zoals er meerdere soorten bedrijven zijn, bestaan er ook verschillende soorten rechtsvormen om deze bedrijven mee te voeren. De bv is misschien wel de bekendste, maar lang niet de enige. Zo zijn er onder andere nog de maatschap, vennootschap onder firma (V.O.F.) en de commanditaire vennootschap (C.V.). Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. De komst van de Wet Modernisering Personenvennootschappen kan ervoor zorgen dat aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht aan het huidige stelsel. Welke gevolgen heeft dit voor uw (toekomstige) onderneming?

Rechtspersonen vs. personenvennootschappen

Rechtsvormen zijn te onderscheiden in twee soorten: de rechtspersonen en personenvennootschappen. De eerdergenoemde B.V. is bijvoorbeeld een rechtspersoon. De volledige naam van de bv “Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” laat al zien dat onderscheid wordt gemaakt tussen de rechtsvorm en betrokken personen. Deze rechtspersoonlijkheid houdt dan ook in dat bestuurders in beginsel niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor schulden gemaakt door de rechtspersoon.

De maatschap, V.O.F. en C.V. zijn geen rechtspersonen maar personenvennootschappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die tot stand komen via een overeenkomst tussen de betrokken vennoten. In tegenstelling tot rechtspersonen geldt voor deze vennootschappen dat de betrokken personen in beginsel wel met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor ontstane schulden.

Rijke historie

De bv is een nieuwkomer en bestaat sinds 1971. Personenvennootschappen gaan een stuk langer terug. Zo bestaat de V.O.F. al bijna 200 jaar. De V.O.F. en de C.V. zijn te vinden in het Wetboek van Koophandel en de maatschap in het Burgerlijk Wetboek.

Naast de invoering van de B.V. in de jaren 70 van de vorige eeuw en in het verlengde daarvan de ‘Flex-B.V.’ ontstond ook voor personenvennootschappen de behoefte aan modernisering. Dit voornamelijk vanwege de verouderde inhoud van de wetsbepalingen, aangezien ze niet alleen in het Oudnederlands zijn opgesteld, maar ook omdat ze achterlopen op de rechtspraak die de interpretatie van de bepalingen bepaalt. Daarom zijn er in de tussentijd een aantal voorstellen voor wijziging van de wetgeving omtrent personenvennootschappen gedaan. Deze hebben voor veel technisch-juridische discussie gezorgd, maar tot nu toe nog niet geleid tot aanpassing van de betrokken wetgeving.

Nu dan toch verandering?

Recentelijk is een nieuw aanpassingsvoorstel opgesteld door een werkgroep bestaande uit experts uit de juridische en fiscale praktijk. Het voorstel bevat onder meer de volgende aanpassingsvoorstellen met betrekking tot personenvennootschappen.

  • Van drie naar twee soorten

Niet langer de maatschap, V.O.F. en C.V. maar ‘de vennootschap’ en de C.V.

  • Geen onderscheid beroep en bedrijf

Waar op dit moment een onderscheid bestaat tussen het middels een V.O.F. uitoefenen van een bedrijf (bijvoorbeeld een schildersbedrijf) en het middels een maatschap uitoefenen van een beroep (bijvoorbeeld dat van advocaat), spreekt het voorstel over het afschaffen van dit onderscheid door de overkoepelende term ‘vennootschap’.

Bij de C.V. mag de geldschieter (de ‘stille vennoot’) volgens het voorstel ook in het openbaar handelingen verrichten voor de vennootschap op basis van een volmacht. De stille vennoot is dan niet medeaansprakelijk voor deze handelingen. In de huidige situatie is de stille vennoot dat wel. De verschillen tussen beherende- en stille vennoten zullen op deze manier minder strikt worden.

  • Rechtspersoonlijkheid

Waar personenvennootschappen nu juist geen rechtspersoonlijkheid bezitten, is het voorstel erop ingericht daar verandering in te brengen en de rechtspersoonlijkheid wel te verschaffen.

  • Aansprakelijkheid bij in- en uittreden

Voor wat betreft aansprakelijkheid voor vennoten in het geval van in- of uittreden is ook een verandering voorgesteld. Het plan is dat bij het uittreden als vennoot men tot 5 jaar na de uittreding aansprakelijk gesteld kan worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de vennootschap. Daarna niet meer. Op dit moment kan deze periode nog langer zijn, afhankelijk van de specifieke verplichting.

Wanneer je toetreedt als vennoot, word je direct aansprakelijk voor opeisbare vorderingen. Deze wijziging moet onder andere bijdragen aan duidelijkheid voor schuldeisers.

  • Naamsbehoud

Nu het voorstel beoogt de V.O.F. als aparte soort personenvennootschap te laten verdwijnen, zou het voeren van ‘V.O.F.’ in de bedrijfsnaam ook niet langer relevant zijn. Bij vorige aanpassingsvoorstellen werd vanuit de praktijk naar voren gebracht dat het niet meer mogen voeren van bijvoorbeeld ‘V.O.F.’ in de naam zou zorgen voor hoge kosten. Bijvoorbeeld vanwege het moeten aanpassen van logo’s en bestickering van bestelbusjes In het nieuwe voorstel is daarom gekozen om toe te staan dat bestaande V.O.F’s dit deze term mogen blijven voeren.

Invoeringsdatum

Alhoewel het aanpassingsvoorstel serieuze intenties heeft, is het voorlopig nog even de vraag of het tot een wetsvoorstel komt. Daarna zal het wetsvoorstel ter bespreking en stemming in de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld, voordat het wordt ingevoerd.

Laat u adviseren

Het is goed om in de tussentijd op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor uw bestaande of nog op te richten onderneming. Wij zullen u blijven informeren. Heeft u in de tussentijd vragen over dit onderwerp, dan staan onze specialisten voor u klaar om hierin te adviseren.

Artikelen door Floris Krijt

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.