flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder van een bedrijf of vennootschap heeft een bijzondere positie. Sinds 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) van toepassing op alle rechtspersonen. De statutair directeur van een BV of NV heeft zowel een vennootschapsrechtelijke relatie als een arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap. Wat betekent dit voor het ontslag van een statutair bestuurder? Wij vatten de belangrijkste wet- en regelgeving voor een statutair bestuurder ontslaan voor u samen.

Wat is een statutair bestuurder?

Een statutair directeur is een bestuurder van een bedrijf of vennootschap welke door de aandeelhouders of Raad van Commissarissen (RvC) van de vennootschap is aangesteld. Een statutair directeur heeft zowel een arbeidsrechtelijke verhouding als een vennootschapsrechtelijke verhouding met het bedrijf. Dit betekent dat bij het ontslag van een statutair bestuurder andere regels en wetgeving van toepassing is dan bij het ontslag van een reguliere werknemer. Is een bestuurder niet officieel benoemd? Dan betreft de functie officieel de rol van titulair bestuurder.

Vennootschapsrechtelijke ontslag

Een belangrijk verschil met een ‘gewone werknemer’ is dat een statutair bestuurder op elk moment ontslagen kan worden door het orgaan binnen de vennootschap dat bevoegd is een statutair bestuurder te benoemen. We spreken in dit geval van een vennootschapsrechtelijk ontslag. Het vennootschapsrechtelijke ontslag wordt doorgaans gegevens door de RvC of middels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een statutair directeur moet voldaan worden aan de geldende wetgeving en eventuele statutaire voorwaarden. Hiertoe behoren onder meer zaken als de oproeptermijn voor de aandeelhoudersvergadering, de meerderheid die noodzakelijk is om tot het besluit te komen en of het mogelijk is om het besluit ook buiten de vergadering te kunnen nemen.

Ook kan bij het vennootschapsrechtelijke ontslag het adviesrecht of hoorrecht van de bestuurder met betrekking tot het besluit voor het voorgenomen ontslag van de bestuurder. Het is niet mogelijk een statutair bestuurder te ontslaan tijdens ziekte. Ten tijde van ziekte geldt een opzegverbod. Het is daarom van belang de bestuurder voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op te roepen, voordat deze zich ziek meldt.

Arbeidsrechtelijke ontslag statutair directeur

Het einde van de vennootschapsrechtelijke betrekking betekent over het algemeen ook het arbeidsrechtelijke ontslag van een statutair bestuurder. Bij het ontslag van een statutair directeur is het niet noodzakelijk een ontslagprocedure te starten via het UWV of de kantonrechter. Na het ontslagbesluit van het daartoe bevoegde orgaan is de statutair directeur direct alle bestuurlijke bevoegdheid kwijt.

Ontslag statutair bestuurder met contract

Heeft de statutair bestuurder een arbeidsovereenkomst? Dan geldt bij het ontslag van een statutair bestuurder het arbeidsrecht. Hoewel de bestuurder door het arbeidsrecht minder goed beschermd wordt dan reguliere werknemers, moet een bedrijf bij een ontslagsituatie zich wel aan de geldende wet- en regelgeving houden. Zo kan een bestuurder naar de rechter stappen omdat er bij het ontslaan van de bestuurder met een arbeidsovereenkomst in ogen van de bestuurder sprake is van het ontbreken van een redelijke ontslaggrond. Oordeelt de rechter in een beroepszaak dat de redelijke ontslaggrond ontbreekt, dan betekent dit dat het ontslag kennelijk onredelijk is. In deze situatie kan de rechter besluiten dat de vennootschap een billijke vergoeding aan de bestuurder moet betalen.

Bestuurder met managementovereenkomst ontslaan

Een statutair bestuurder kan ook actief zijn voor een bedrijf op basis van een managementovereenkomst. Vanuit juridisch oogpunt wordt de managementovereenkomst beoordeeld als een overeenkomst van opdracht. Deze contractuele vorm biedt een bestuurder minder rechten dan een arbeidsovereenkomst. Voor een bestuurder ontslaan is bijvoorbeeld geen redelijke ontslaggrond noodzakelijk. Tevens heeft de bestuurder geen recht op een transitievergoeding. Na het besluit om over te gaan tot ontslag moet de vennootschap de managementovereenkomst beëindigen. Wel is de vennootschap verplicht contractuele afspraken na te komen, zoals de opzegtermijn en andere overeengekomen bepalingen.

Wanneer is sprake van een onredelijk ontslag?

Op het moment dat een bestuurder zich niet kan vinden in zijn of haar ontslag, kan de bestuurder naar de rechter stappen om het ontslag aan te vechten. De rechter bepaalt aan de hand van de omstandigheden of er sprake is van een rechtsgeldig ontslagbesluit of een onredelijk ontslag. Voorbeelden van onredelijk ontslag zijn onder meer het ontbreken van redelijke grond voor het ontslag of ernstig verwijtbaar gedrag van de vennootschap, maar de rechter kan ook oordelen dat de vennootschap onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de bestuurder. Wordt de bestuurder in het gelijk gesteld? Bij een onredelijk ontslag van een statutair bestuurder kan de rechter bepalen dat de bestuurder recht heeft op een ontslagvergoeding.

Ernstig verwijtbaar gedrag van vennootschap

We spreken van ernstig verwijtbaar gedrag van een vennootschap bij het ontslag van een statutair directeur in ontslagzaken waarbij de opzegging in strijd is met de daarvoor geldende regelgeving of statutaire bepalingen. Ook nalaten van de vennootschap kan als ernstig verwijtbaar bestempeld worden door de rechter. Wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar is, bijvoorbeeld door het schenden van de herplaatsingsverplichting, kan de statutair directeur mogelijk in aanmerking komen voor een billijke vergoeding. Een vennootschap is, wanneer de rechter hiertoe oordeelt, de billijke vergoeding aan de statutair bestuurder te betalen naast de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij bestuurder ontslaan

Voor het ontslag van een statutair bestuurders bestaan verschillende ontslagroutes. Bedrijven en organisaties trachten doorgaans, vergelijkbaar in situaties waarbij het bedrijf een reguliere werknemer wil ontslaan, de samenwerking te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Door het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst sturen beide partijen middels onderling overleg aan op een ontslag met wederzijds goedvinden. De inhoud van de beëindigingsovereenkomst is grotendeels wettelijk bepaald.

In de vaststellingsovereenkomst moeten onder meer de volgende afspraken worden opgenomen:

  • De hoogte van de ontslagvergoeding
  • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
  • Afspraken rondom de vrijstelling van werk tot het einde van de arbeidsovereenkomst
  • Of er sprake is van een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsplicht
  • Vergoeding van juridisch advies of ontslagbegeleiding

WW-uitkering statutair bestuurder bij ontslag

Net als reguliere werknemers heeft een statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na een ontslag. Ook hier geldt dat het recht op een WW-uitkering vervalt wanneer de statutair bestuurder zelf besluit ontslag te nemen. Op het moment dat er sprake is van een eenzijdig ontslag van een statutair bestuurder – de bestuurder besluit zelf zijn of haar functie neer te leggen – is toestemming van de aandeelhouders niet noodzakelijk. Wel dient de statutair directeur de beslissing om ontslag te nemen schriftelijk aan het bestuur en aandeelhouders van het bedrijf te richten. Na de ontvangst van de ontslagneming is het ontslag van de bestuurder officieel.

Advies of vaststellingsovereenkomst controleren

Het ontslag van een statutair bestuurder is doorgaans een ingrijpend besluit. Bovendien is het van belang om als bedrijf goed op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving voor ontslagzaken. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben veel ervaring in het bestuursrecht en kunnen u gericht bijstaan. Wilt u meer advies rond een bestuurder ontslaan of wilt u een vaststellingsovereenkomst controleren? Neem dan contact op met één van onze juridische specialisten. Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten verdiepen zich graag in uw situatie.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.