flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 april 2021

De DSA voor internet intermediairs

Eerder schreef ik een introductie artikel over het Digital Services Pakket, een pakket van twee Richtlijnen aangekondigd door de nieuwe Europese Commissie onder Ursula Von der Leyen dat het commerciële bestaan op het internet de komende jaren ingrijpend zal veranderen. Deze blog borduurt daarop voort door te focussen op de belangrijkste nieuwe verplichtingen die erbij zullen komen voor de internet intermediairs (in de terminologie van de DSA aangeduid als ‘tussenhandeldiensten’). Bent u eigenaar van, of werkt u voor een internet intermediair, een hosting bedrijf, een online platform of een zeer groot online platform dan is deze blog bijzonder interessant voor u.

Tussenhandeldiensten en hostingbedrijven

Onder internet intermediairs worden bedrijven verstaan die gegevens op het internet doorgeven. Te denken valt aan internet providers en domeinnaam registrars. Bedrijven die alleen tussenhandeldiensten aanbieden kenmerken zich doordat ze in feite slechts een doorgeefluik zijn, ze hebben doorgaans geen formele relatie met de auteur of de eigenaar van de informatie die ze doorzetten naar de internetgebruiker.
Op basis van deze geringe betrokkenheid is ervoor gekozen om de internet intermediairs het minste verplichtingen op te leggen, het vormt daarmee de eerste laag. Zoals gezegd kent de DSA een gelaagde structuur waarbij de verplichtingen voor deze eerste categorie tevens voor de drie andere categorieën.

Bevelen van bevoegde autoriteiten

Op dit moment komt het al veelvuldig voor dat gerechtelijke of administratieve autoriteiten (bijvoorbeeld politie en justitie) verzoeken doen of bevelen geven aan internet intermediairs om specifieke informatie die zij tijdelijk tot hun beschikking hebben te delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan informatie over het internetgebruik van een verdachte in een lopende strafzaak.

In de systematiek van de DSA worden deze verzoeken gereguleerd in een bepaald type van bevelen. Wanneer een bevel de verplichte elementen bevat, onder meer een sluitende motivering waarom de informatie vereist is, dat het verstrekken van de informatie evenredig is aan het doel en de mogelijkheden voor de internet intermediair om in beroep te gaan tegen het bevel, zal er verplicht gevolg op moeten worden gegeven.

Verplicht contactpunt

De internet intermediair zal alsdan de autoriteit die het desbetreffende bevel heeft gegeven onmiddellijk de ontvangst daarvan moeten bevestigen en laten weten welk gevolg zij daaraan heeft gegeven. In principe waren internet intermediairs ook al op basis van de bestaande wetgeving verplicht medewerking te verlenen aan bevelen van de autoriteiten. Wat nieuw is aan de DSA is dat er een verplichting komt om een centraal digitaal bereikbaar contactpunt aan te wijzen voor communicatie met de autoriteiten.

Als de internet intermediair geen vestiging heeft in de EU maar wel diensten hier aanbiedt dan zal ze een wettelijke vertegenwoordiger moeten aanwijzen die in hun plaats de vereiste medewerking kan verlenen aan de autoriteiten. Deze wettelijk vertegenwoordiger zal naast de internet intermediair aansprakelijk zijn in geval van niet-naleving van de verplichtingen uit de DSA.

Transparantierapport

Ook nieuw is dat de internet intermediairs jaarlijks verplicht een rapport zullen moeten publiceren over of, en zo ja op welke wijze zij aan inhoudsmoderatie hebben gedaan over het afgelopen jaar. Onder meer zal er in dit rapport moeten worden vermeld:

  • hoeveel van de voornoemde bevelen zij hebben gekregen;
  • wat de gemiddelde tijd was die zij nodig hebben gehad om aan die bevelen te voldoen;
  • of, en zo ja op welke wijze ze ook op eigen initiatief maatregelen hebben genomen die invloed hebben gehad op de beschikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van specifieke content in een overzicht ingedeeld naar reden om actie te ondernemen;

De verplichting een transparantierapport op te stellen geldt gelukkig niet voor kleine of microbedrijven, het zou voor hen een te zware administratieve verplichting opleggen.

Voorbereiden?

Wilt u zich als (medewerker van een) internet intermediair, een hosting bedrijf, of een online platforms nu al voorbereiden op wat er komen gaat? Ik kon in deze blog omwille van de lengte niet alle nieuwe plichten voor internet intermediairs opnemen. Heeft u behoefte aan een volledig overzicht? Neem dan meteen contact op via onze website met onze specialist mr. Joël de Bruijn of bel ons direct naar +31(0) 205 210 130 en één van onze advocaten helpt u graag verder!

Artikelen door Joël de Bruijn

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.