flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 25 januari 2021

De 1/3 regel: strengere regels omtrent genderdiversiteit

Op 6 november 2020 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer omtrent de genderdiversiteit bij in Amsterdam beursgenoteerde en grote naamloze- en besloten vennootschappen. Door het wetsvoorstel zullen er wijzigingen plaatsvinden in de regels van de ‘’Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding’’, welke de overheid op 15 april van dit jaar heeft gepubliceerd.

Ondanks dat het voorstel nog niet is aangenomen door de Tweede- en Eerste Kamer, wordt verwacht dat het wetsvoorstel in 2021 in werking zal treden. Een goed moment om vast vooruit te blikken naar de aankomende wijzigingen.

Diversiteitsquota en streefcijfers

Vanaf het moment dat het wetsvoorstel actief wordt zullen alle BV’s en NV’s – die in Amsterdam beursgenoteerd zijn – moeten voldoen aan het gestelde minimum omtrent de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Zo moet de raad van commissarissen voor minimaal éénderde uit vrouwen en voor minimaal éénderde uit mannen bestaan. Het laatste deel mag het bedrijf zelf invullen. Alle nieuwe benoemingen van commissarissen die niet in harmonie zijn met de bevordering van de balans zullen ongeldig verklaard worden en een vacature blijft dan open staan.

Ook zullen de BV’s en NV’s (die als ‘groot’ worden aangemerkt) doelstellingen moeten opstellen om de genderbalans te bevorderen binnen het senior management, de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dit geldt echter niet alleen voor bedrijven die beursgenoteerd zijn bij Euronext Amsterdam, maar ook voor bedrijven die elders genoteerd zijn of niet beursgenoteerd zijn.

Wanneer is een bedrijf ‘groot’?

De overheid heeft een drietal criteria opgesteld, ieder bedrijf dat aan tenminste twee hiervan voldoet, mag zichzelf als ‘groot’ beschouwen. De criteria zijn als volgt, in het boekjaar 2020:

  • is er een gemiddelde van 250 of meer werknemers;
  • is de omzet 40 miljoen euro of meer;
  • bedragen de activa (in de balans met toelichting) 20 miljoen euro of meer.

De veranderingen

In de voorgestelde diversiteitsquota zijn de volgende veranderingen opgenomen:

  1. In geval van een one-tier board geldt dat de éénderde-regel ook van toepassing is op niet-uitvoerende bestuurders;
  2. Een commissaris, niet-uitvoerende bestuurder of bestuurder kan worden herbenoemd zonder dat dit bijdraagt aan de éénderde-regel, mits hij/zij al eerder is benoemd binnen een tijdsbestek van acht jaar voorafgaand aan de herbenoeming;
  3. Er zijn uitzonderlijke omstandigheden waarin een nieuwe benoeming gedaan kan worden die niet bijdraagt aan de éénderde-regel. Dit kan echter alleen wanneer de benoeming de duurzaamheid en het langetermijnbelang of de gezondheid van het bedrijf verzekert. Deze benoeming kent een limiet van twee jaar;
  4. Het éénderde-quotum was voorheen een 30%-quotum, met de vervanging hoopt de overheid een duidelijker beeld te geven over de gewenste situatie.

Genderevenwicht bewerkstelligen

Zoals al eerder benoemd zijn er in het wetsvoorstel aanpassingen gedaan op het gebied van genderbalans bij de samenstelling van het bestuur en senior management. Hieronder treft u de voorgestelde wijzigingen in de doelstellingen om genderevenwicht te bewerkstelligen:

  • de streefcijfers over de genderbalans worden niet jaarlijks vastgesteld, maar een onderneming moet zich jaarlijks verantwoorden (over het behalen van haar doelstellingen) op basis van de voortgang en behaalde resultaten;
  • BV’s en NV’s die in Amsterdam genoteerd zijn en die moeten voldoen aan de éénderde-regel, zijn niet verplicht om een streefcijfer voor hun commissarissen en/of niet-uitvoerende bestuurders op te stellen;
  • groepsondernemingen die ‘groot’ aangemerkt worden zijn vrijgesteld, maar alleen als de moederonderneming aan de verplichtingen uit dit wetsvoorstel voldoet.

Wanneer gelden deze regels voor u?

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer goedgekeurd worden. De verwachting is dat dit in 2021 zal gebeuren en vervolgens snel in werking treedt. Uiteraard zullen wij u informeren zodra hier meer nieuws over is. Heeft u in de tussentijd vragen over dit wetsvoorstel en wat het meebrengt voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.