flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 17 januari 2017

Beslag op bestuurdersaansprakelijkheidspolis in kort geding succesvol aangevochten

De gevolgen van een schadeclaim bij bestuurdersaansprakelijkheid kunnen enorm zijn. Een bestuurder kan zich indekken door vrijwaring van de vennootschap of met een verzekering. Maar wat zijn de gevolgen als er beslag bij de verzekeraar wordt gelegd en valt dat aan te pakken?

Ook dekking voor kosten advocaat

Naast het bedrag van de eventueel te betalen schadevergoeding, zijn ook de proceskosten gedekt onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit laatste is niet onbelangrijk; de kosten die een bestuurder moet maken om zich te verdedigen tegen claims kunnen hoog oplopen. En ook tegen ongefundeerde claims zal de bestuurder zich moeten verweren met alle kosten van dien.

Beslag doorkruist belang van verzekering

Een beslag doorkruist dit belang. Immers, de bestuurder kan als gevolg van het beslag zijn advocaat niet meer betalen met verzekeringsgeld en moet dan daarvoor eigen middelen aanwenden. De bestuurder beschikt lang niet altijd over (voldoende) eigen middelen. Geen verweer voeren brengt evenwel de dekking onder de verzekering in gevaar. Dat is dus erg onverstandig.

Beslag soms ook nadelig voor beslaglegger

De beslagsituatie levert vaak alleen maar verliezers op, want de beslaglegger (veelal een curator in een faillissement) kan de vordering op de bestuurder tot hoge bedragen en ook snel betaald krijgen met verzekeringsgeld. Het is moeilijker en tijdrovend om verhaal te plegen op de bestuurder die vaak veel minder vermogen heeft dan het maximum dat de verzekering uitkeert onder de polis.

Beslag wel mogelijk, maar kan gedeeltelijk worden opgeheven

Als gevolg hiervan zou een beslag op een bestuurdersaansprakelijkheidspolis niet mogelijk moeten zijn. De bijzondere kenmerken van een deze polis en het doel waarvoor deze is afgesloten rechtvaardigen dat. De praktijk is anders: een beslag kan wel maar kan in kort geding ook weer (gedeeltelijk) worden opgeheven als de bestuurder aannemelijk weet te maken dat zonder opheffing het verweer tegen zijn aansprakelijkheidstelling in gedrang komt.

Recent kort geding over beslag op verzekering bestuurder

In een recente zaak bij de Voorzieningenrechter in Den Bosch werd de gedeeltelijke opheffing verzocht van een conservatoir beslag op een Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidspolis (kortweg “BCA-polis”). In deze zaak ging het om een BCA-polis met een limiet van € 750.000. De (indirect) bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap die op 15 oktober 2013 failliet ging werd door de curator op grond van bestuurdersaansprakelijkheid aangesproken. Nog voordat de curator de procedure tegen de bestuurder begint, legt hij conservatoir beslag op enkele vermogensbestanddelen van de bestuurder, waaronder de BCA-polis. De andere beslagen troffen nauwelijks doel.

Bestuurder wil financiële middelen voor deugdelijk verweer

De bestuurder vordert in kort geding dat het beslag op de BCA-Polis gedeeltelijk wordt opgeheven zodat een ruim bedrag vrijkomt om daarmee de verwachte kosten van rechtsbijstand te kunnen betalen. Kort samengevat zou volgens de bestuurder een belangenafweging dat noodzakelijk maken, onder meer omdat er geen andere financiële middelen beschikbaar zouden zijn. Ook zou het belang van de curator (en de crediteuren) gediend zijn met een deugdelijk verweer omdat anders de dekking in gevaar komt: de BCA-polis bepaalt namelijk dat als verzekerde nalaat maatregelen te nemen schade af te wenden, aan de verzekering geen rechten kunnen worden ontleend.

Beslissing kort geding rechter; gedeeltelijke opheffing beslag

De kort geding rechter is het daar mee eens, zij het dat hij de vordering niet toewijst voor de bedragen waarom de bestuurder had gevraagd.

Ik schreef al eerder over het belang van het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Indien u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld of wordt geconfronteerd met een beslag onder uw verzekering, kunt u contact opnemen met onze specialisten. Zij helpen u graag!

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.