flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 6 september 2019

Bescherming bedrijfsgeheimen

Lange tijd was de bescherming van bedrijfsgeheimen een moeizame aangelegenheid. In een contract kon men vastleggen dat er sprake was van geheimhouding of non-concurrentiebeding. Dit gold tussen de partijen van het contract. Bij een schending hiervan door een van de partijen moest een procedure worden gestart wegens onrechtmatige daad. Sinds eind 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) ingevoerd en dit geeft meer mogelijkheden.

Deze wet is een implementatie van de Richtlijn bedrijfsgeheimen 2016/943/EU die al sinds 2016 bestaat en probeert binnen EU de regels omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen te harmoniseren. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen regelt wat een bedrijfsgeheim is, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke maatregelen en procedures er gelden.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Volgens de Wbb is een bedrijfsgeheim informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de informatie is geheim in die zin dat zij, (…), niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  2. de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  3. de informatie is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

Van deze voorwaarden is die onder 3. voor dit artikel het belangrijkst, omdat die voorwaarde actie verlangt van degene die het bedrijfsgeheim rechtmatig bezit, de houder van het bedrijfsgeheim.

Want bedrijfsgeheimen bestaan in allerlei vormen, die niet meteen voor zich spreken, maar wel geheim zijn en waarde hebben voor het bedrijf. Denk dus niet alleen aan knowhow en geheime procedés of broncodes, maar ook aan interne memo’s, calculaties, offertes, klantenbestanden en strategische planning.

Aanmerken als bedrijfsgeheim

Het is dus belangrijk om eerst te inventariseren welke gegevens men absoluut geheim wil houden en die handelswaarde bezitten, om die vervolgens aan redelijke maatregelen te onderwerpen om ze geheim te houden. Denk dus niet alleen aan daadwerkelijke fysieke en ICT-beveiliging, maar ook aan het waarmerken van die gegevens met ‘bedrijfsgeheim’, zodat degene die de gegevens (al dan niet onder geheimhouding) hebben verkregen, nooit kunnen zeggen dat het voor hen niet kenbaar was dat het om een bedrijfsgeheim ging. Vergeet ook het eigen personeel hierbij niet. Een geheimhoudingsverplichting in de arbeidsovereenkomst is geen overbodige luxe.

Juridische maatregelen bij schending van bedrijfsgeheimen

Schending van bedrijfsgeheimen is dus niet meer toegestaan. Een uitzondering op de bescherming van bedrijfsgeheimen betreft inbreuken die worden begaan door onderzoeksjournalisten (vrijheid van meningsuiting en van informatie als bedoeld in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie), klokkenluiders en OR leden, waarbij moet worden afgewogen of de inbreuk wordt gerechtvaardigd door die uitzondering en proportioneel is.

Maar afgezien van deze uitzonderingen kan voortaan bij inbreuk op het bedrijfsgeheim door de houder van het bedrijfsgeheim onder andere de volgende maatregelen worden genomen:

  • de staking van of het verbod op het gebruik of op de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim kan worden gevorderd;
  • het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of om inbreukmakende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren of op te slaan kan worden ingeroepen;
  • De houder van het bedrijfsgeheim kan voorts verzoeken om beslag te mogen leggen op de vermeende inbreukmakende goederen of hij kan de afgifte van dergelijke goederen vorderen;
  • De houder van het bedrijfsgeheim kan schadevergoeding vorderen van een inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

Bedrijfsgeheim openbaar bij procedure

Bijkomende complicatie in alle zaken over schending van geheimhouding is dat aan de rechter openheid van zaken moet worden gegeven, waardoor het geheim alsnog publiek kan worden. Een houder van het bedrijfsgeheim kan de rechter verzoeken om openbaarmaking van bijlagen van de processtukken te beperken en verder gelasten dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen worden getroffen tot verspreiding van informatie over de uitspraak. De inbreukmaker loopt dus gerede kans op ‘naming and shaming’.

Volledige proceskosten vergoed

De bescherming van bedrijfsgeheimen is hiermee op gelijke hoogte gekomen van de bescherming van de klassieke intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrecht en auteursrecht. Ook de regeling omtrent de proceskosten is vergelijkbaar, waardoor de volledige schade kan worden gevorderd.

Wat kunt u doen?

Met dank aan de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan de houder van een bedrijfsgeheim zich nu rechtstreeks op de wet beroepen, en de maatregelen die daarin zijn opgenomen. Dit is dus een grote vooruitgang. Wel blijft het verstandig om geheimhoudingscontracten (of NDA’s) af te sluiten met werknemers en andere partijen. De geheimhoudingscontracten vormen een stevige basis om op te treden op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Wilt u meer weten over bescherming van bedrijfsgeheimen?  Een van onze specialisten geeft graag toelichting over uw mogelijkheden. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie.

Artikelen door Jop Fellinger

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.