flib 50 jaar

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is het eigendomsrecht op een deel van een onroerend goed, zoals een woning of een bedrijvengebouw, dat kan worden verkregen nadat het object is gesplitst. Het appartementsrecht omvat over het algemeen het eigendomsrecht van een afzonderlijk gedeelte van het gesplitste goed en het recht om de gemeenschappelijke delen te gebruiken.

Regeling appartementsrecht in de wet, plaatselijke verordeningen

Het appartementsrecht is opgenomen in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, als titel 9. In deze titel staan de meeste wettelijke voorschriften en regelingen die vormgeven aan, en van toepassing zijn op, het appartementsrecht, waaronder:
• wie er het recht heeft om een onroerend goed te splitsen;
• de vereisten voor een splitsing, waaronder de vorm van de splitsingsakte;
• hoe de appartementseigenaars zich tot elkaar verhouden;
• dat er een Vereniging van Eigenaars (VvE) moet worden opgericht;
• welke rechten en bevoegdheden de VvE heeft; en
• hoe de uitoefening van rechten in verband met verzekeringen van het gebouw geregeld is.
In bepaalde gemeenten is voorts het recht om een gebouw te splitsen beperkt en onder voorwaarden gesteld. Zo is het soms nodig om een splitsingsvergunning aan te vragen.

Grote steden, veel buren

In de grote steden, en vooral in Amsterdam, is het leeuwendeel van de woningen een appartement. Wat dit betekent is niet alleen dat je meer buren hebt dan in een ongesplitste woning, maar ook dat je directer met hen te maken krijgt. De eigenaren van de appartementen zijn bijvoorbeeld over het algemeen gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het casco, de fundering en de dakconstructie.
Voor dit onderhoud is (soms veel) geld nodig, welke door de eigenaren tezamen moet worden opgebracht en beheerd. In situaties van gedeelde verantwoordelijkheid en beheerd geld is het vaak nodig om goede en harde afspraken te maken.
Toch kan een conflict niet altijd worden voorkomen. Als een van de appartementseigenaars zich niet aan de afspraken houdt, niet wil mee werken aan noodzakelijk onderhoud en zich niks aantrekt van hetgeen de VvE beslist dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Dwarsligger? Benader de kantonrechter

De kantonrechter kan een machtiging verlenen op grond van artikel 5:121 BW die de toestemming of medewerking van een van de appartementseigenaren voor een te verrichten handeling kan vervangen, indien die eigenaar geen redelijke grond heeft voor zijn weigering, of hij weigert te reageren. De kantonrechter kan in dat geval ook de verhoudingen voor de bijdragen in de kosten van de handeling bepalen.
Deze in de wet verankerde mogelijkheid heeft dus een zeer reële consequentie. Als appartementseigenaar kan je worden gedwongen kosten te maken voor onderhoud. Het is dus niet mogelijk, althans niet zonder redelijke grond, een plan van een andere appartementseigenaar tegen te houden.
Om deze reden is het ook altijd zeer belangrijk om bij het kopen van een appartement goed de verhoudingen tussen de eigenaren te bestuderen. Want zelfs één rotte appel kan het woonplezier aanzienlijk verminderen.
Zoekt u meer informatie over appartementsrechten en bijvoorbeeld de rechten en verplichtingen van een vereniging van eigenaren (VvE) dan staan onze specialisten natuurlijk voor u klaar.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.