Home » Expertise » Arbeidsrecht voor ondernemers » Overdracht van onderneming

Overdracht van onderneming

De bestuurder en enig aandeelhouder die zijn B.V. verkoopt, moet goed nagaan welke bedoelingen de koper met de over te dragen vennootschap heeft.

Uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van begin mei blijkt dat de voormalig bestuurder van een verkochte onderneming onder omstandigheden alsnog aansprakelijk kan zijn. Dus ook na de aandelenoverdracht van zijn onderneming kan van bestuurdersaansprakelijkheid nog sprake zijn.

Verhaal onmogelijk

De aansprakelijkheid van de bestuurder doet zich voor wanneer de verkoper zijn onderneming overdraagt aan een koper en dit er vervolgens toe leidt dat de vennootschap haar bestaande verplichtingen niet langer kan nakomen. Hiervan is sprake als de bestuurder heeft toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen die voor datum overgang zijn ontstaan, niet nakomt en vorderingen van deze schuldenaren niet verhaalbaar blijken te zijn. Dat zelfde geldt voor een situatie waarbij de vordering op het moment van verkoop nog werd betwist en later alsnog toewijsbaar bleek te zijn.

Voldoende ernstig verwijt

Voor de vestiging van aansprakelijkheid moet worden bewezen dat de voormalig bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt van de niet-verhaalbaarheid van de vorderingen. Essentieel hiervoor is in dit geval of de bestuurder wist of althans behoorde te weten dat na overdracht van de onderneming deze geen verhaal meer zou bieden aan bestaande vorderingen. Volgens de rechtbank is hiervan sowieso sprake als de overdracht erop gericht is geweest verhaal van bestaande vorderingen onmogelijk te maken. Maar ook wanneer de verkoper zich onvoldoende heeft ingespannen om onderzoek te doen naar de bedoelingen van de koper met de onderneming, kan er sprake zijn van een voldoende ernstig verwijt. Dit geldt ook wanneer de verkoper het risico dat de vennootschap na overdracht haar verplichtingen niet langer zal kunnen nakomen, op de koop toe heeft genomen.

Onderzoek

Volgens de rechtbank dient de verkoper voordat hij de onderneming overdraagt op zijn minst een onderzoek in te stellen naar het verleden, de bedoelingen en de achtergrond van de betreffende koper. Een belangrijk gegeven in de onderhavige situatie was dat de koper in het verleden betrokken is geweest bij een reeks van faillissementen. Dit feit én het niet nader onderzoeken welke plannen de koper had met de onderneming, leidde ertoe dat de voormalig bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid bestuurder

Op het moment dat is komen vast te staan dat de bestuurder geen, althans onvoldoende, onderzoek heeft gedaan naar de koper en zijn bedoelingen en hij niet te goeder trouw heeft gehandeld ligt op grond van onderhavige uitspraak aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad op de loer. Zowel bij de verkoop van uw onderneming als bij dreigende aansprakelijkheid nadien, staan wij van Fruytier Lawyers in Business u graag bij.

« Terug naar arbeidsrecht voor ondernemers
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.