flib 50 jaar

Merkenrecht

Begrip en functie

Artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) beschrijft wat onder een merk wordt verstaan. Als (individueel) merk worden de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en alle andere tekens beschouwd om de waren van een bedrijf te onderscheiden. Het is belangrijk dat een teken van een merk onderscheidend vermogen bezit om de functie van het merk te kunnen vervullen.

Onderscheidend vermogen

Tekens, die elk onderscheidend vermogen missen, worden aangeduid als beschrijvende tekens en zijn om die reden ontoelaatbaar als merk. Ter illustratie: de aanduiding “bakkerij” kan niet dienen als merk voor de diensten en producten van een bakkerswinkel.

Merkregistratie

In tegenstelling tot andere rechten, zoals het handelsnaamrecht en het auteursrecht, ontstaat het merkrecht uitsluitend door registratie. Het is mogelijk om diverse soorten merken te registreren. Het gaat daarbij onder meer om woordmerken, vormmerken en gecombineerde woord-/beeldmerken.

Duur

De geldigheidsduur bedraagt vanaf het moment van inschrijving in principe 10 jaar en kan onbeperkt worden verlengd. Anders dan andere Intellectuele Eigendomsrechten kan het merkenrecht eeuwigdurend zijn. Een merk kan echter ook vervallen indien daarvan gedurende een periode van 5 jaar geen ‘normaal gebruik’ wordt gemaakt.

Exclusief recht

Een merkrecht verschaft de rechthebbende een exclusief recht op het gebruik van diens teken. De merkhouder, degene die volgens de registers eigenaar is van het ingeschreven merk, heeft het uitsluitend recht op het gebruik van het merk en kan zich verzetten tegen het gebruik van diens merk of daarmee overeenstemmende tekens.

Uitoefening recht

Indien merkhouder inbreuk op zijn rechten constateert of meent dat daarvan mogelijk sprake is, kan hij (bijvoorbeeld in kort geding of middels een ex parte beschikking) een verbod vorderen met een daaraan gekoppelde dwangsom. Daarnaast kan de merkhouder onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding en/of op winstafdracht.

Exploitatie

De merkhouder kan ervoor kiezen het merk zelf te gebruiken door zelf producten en diensten onder het merk aan te bieden. Echter, hij kan er ook voor kiezen om het gebruik van het merk aan derden over te laten of medegebruik in een bepaald gebied toe te staan. In dat geval is snel sprake van een licentieovereenkomst, waarin de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van het merk worden vastgelegd en waarin tevens afspraken worden gemaakt over de financiële vergoedingen die daarmee gemoeid zijn. Denk bijvoorbeeld aan franchiseovereenkomsten, die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op het gebruik van merken van de franchisegever.

Rol advocaat

De registratie van een merk gebeurt veelal door merkenbureaus. Het is aan te raden om een advocaat te laten meedenken, bijvoorbeeld als het gaat om strategische beslissingen en het opstellen van licentiecontracten.

Ook wat betreft de rechtshandhaving van de diverse soorten merkregistraties is van belang om vooraf kennis te nemen van de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben veel ervaring met het merkenrecht. Niet alleen bij geschillen maar ook in het adviestraject zijn onze advocaten vaak actief. Voor het registreren van merken maken wij gebruik van de diensten van enkele gerenommeerde merkenbureaus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

« Terug naar intellectueel eigendom
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.