flib 50 jaar
Home » Expertise » Ondernemingsrecht » Scheiden als ondernemer

Scheiden als ondernemer

Gaat u echtscheiden en bent u ondernemer? Wanneer er sprake is van een eigen onderneming, is het zeker dat de procedure anders loopt dan een reguliere echtscheiding. Bij de echtscheiding van een ondernemer spelen er namelijk extra financiële factoren voor beide partijen, aangezien er sprake is van aandelen en extra bezit.

Waarde van de onderneming en echtscheiden

De aan een ondernemer toebedeelde waarde van de aandelen moet worden afgerekend met de ex-partner. De waarde van het bedrijf moet dan dus worden vastgesteld en er vindt een verdeling van het bedrijf plaats. Echter, er is verschil tussen het getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. De ondernemer wordt overigens ook wel directeur grootaandeelhouder van een vennootschap (DGA) genoemd.

De advocaten van Fruytier zijn gespecialiseerd in het werken met ondernemers en weten dus ook alles over het ondernemerschap en gevolgen daarvan. Voor al uw vragen en voor advies kunt u contact met ons opnemen.

In gemeenschap van goederen getrouwd

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, wordt de onderneming bij echtscheiding toegewezen aan de echtgeno(o)t(e) die de onderneming drijft, de DGA dus. De rechter zal niet snel de helft van de aandelen toedelen aan de ex-partner als de ondernemende echtgeno(o)t(e) daartegen bezwaar maakt. De ex-partner ontvangt een vergoeding voor de helft van de aandelen. In principe moet dan de verkrijgende echtgenoot met de fiscus afrekenen. De verkrijgende echtgenoot krijgt 50% van de aandelen in het bedrijf en dient dan over de waarde van die aandelen 25% inkomstenbelasting te betalen. De toedeling van de aandelen aan één van de echtgenoten wordt namelijk aangemerkt als een “verkoop” van 50% van de aandelen aan de ex-echtgenoot. Er zijn nog meer zaken waarmee rekening gehouden moet worden, of zaken die uitkomst bieden.

Verrekening bij huwelijkse voorwaarden

Indien in de huwelijkse voorwaarden is geregeld dat u buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan behouden de ex-echtgenoten het recht op ieders privévermogen. Het eigen bedrijf van één van de echtgenoten behoort in dat geval geheel aan die echtgenoot toe en heeft de andere ex-echtgenoot geen recht op enige vergoeding voor het bedrijf. De echtscheiding zal geen fiscale gevolgen hebben voor wat betreft het bedrijf, omdat het bedrijf c.q. de aandelen niet van eigendom veranderen. Die zijn en blijven eigendom van de ondernemer. Bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarde zijn er wel verrekenbedingen.

Huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen

Finaal verrekenbeding
Een finaal verrekenbeding regelt dat bij het einde van het huwelijk tussen de echtgenoten verrekend wordt, alsof zij getrouwd waren in gemeenschap van goederen. Verrekenen betekent niet dat er verdeeld hoeft te worden, het geeft (enkel) een financiële claim van de ex-echtgenoot op de ondernemer. De ondernemer moet dan dus bij echtscheiding met de ex-echtgenoot afrekenen over de waarde van het bedrijf.

Jaarlijks verrekenbeding
Vaak wordt bij huwelijkse voorwaarden een jaarlijks verrekenbeding vastgelegd. De echtgenoten delen dan het bedrag dat zij aan het einde van het jaar van hun inkomen hebben overgehouden na betaling van de kosten van de huishouding. De gevolgen van het niet verrekenen kunnen ingrijpend zijn.

Alimentatie en de ondernemer

Bij het scheiden als ondernemer is het inkomen dat de ondernemer zichzelf toekent uit het bedrijf, niet altijd het inkomen waar de rechter vanuit gaat bij het bepalen van de hoogte van de te betalen alimentatie. Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie wordt onder meer gekeken naar de hoogte van het inkomen van de echtelieden. Bij een reguliere werknemer wordt gekeken naar het salaris, maar een DGA bepaalt zelf de hoogte van het eigen salaris. Hierdoor kan de DGA het salaris – binnen wettelijke grenzen – laag houden. Vanwege deze speciale positie van de DGA kijkt de rechter niet alleen naar het genoten salaris uit de eigen B.V. De rechter kijkt ook naar de winsten van de B.V. vaak over de afgelopen drie jaren. Daarbij wordt niet alleen de fiscale winst betrokken, maar ook de opgepotte winst in het bedrijf.

Pensioen in eigen beheer van de B.V.

De WVPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) bepaalt dat bij echtscheiding opgebouwde pensioenaanspraken tussen de ex-echtelieden gedeeld moeten worden. Dit geldt ook voor pensioenen opgebouwd in eigen beheer. Deze regel geldt ook als de echtgenoten getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden. Geen verevening vindt plaats als de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant dat expliciet bepalen.

Afstortingverplichting pensioenverplichting

De ex-echtgenoot kan eisen dat diens opgebouwde pensioenaanspraak afgestort wordt bij een externe pensioenverzekeraar. Dat is anders als de continuïteit van de onderneming door de afstorting in gevaar komt. De B.V. dient dan te bewijzen dat er onvoldoende liquide middelen zijn om voor de afstorting zorg te dragen én dat er ook geen andere mogelijkheden zijn om deze middelen vrij te maken, zonder dat de continuïteit van de B.V. in gevaar komt.

Overweegt u als ondernemer een echtscheiding en wilt u weten wat de consequenties voor u en uw bedrijf zijn? Aarzel dan niet om vrijblijvend informatie in te winnen bij één van onze specialisten in ondernemers en echtscheiding.

« Terug naar ondernemingsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.