flib 50 jaar

Persoonlijk faillissement

Bij een faillissement van een zelfstandig ondernemer of ondernemer met een eenmanszaak spreken we van een persoonlijk faillissement. In geval van een faillissement van een natuurlijk persoon wordt van rechtswege beslag gelegd op het zakelijke vermogen van de failliet. Ondernemers met een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid, denk hierbij aan een eenmanszaak, zijn ook privé aansprakelijk voor schulden bij een faillissement. Is er onvoldoende bedrijfsvermogen voor het aflossen van schulden, dan omvat het beslag tevens het privévermogen van de failliet.

Faillissement natuurlijk persoon

Naast eenmanszaken en zzp’ers kunnen ook privépersonen failliet verklaard worden. In beide situaties spreken we hierbij over een faillissement natuurlijk persoon. De gevolgen van een persoonlijk faillissement zijn vaak groot. Bankrekeningen worden geblokkeerd. De failliet mag niet zonder toestemming betalingen doen. Een faillissement heeft ook gevolgen voor een partner, indien de failliet in gemeenschap van goederen is getrouwd. De partner is weliswaar niet failliet, maar kan niet langer beschikken over gezamenlijke eigendommen en gelden. Het inkomen van de partner valt binnen de berekening van het vrij te laten bedrag (gelden voor levensonderhoud). Alle inkomsten boven het vastgestelde (vrij te laten) bedrag vallen in het faillissement.

Gevolgen persoonlijk failliet verklaren

Kan een (zelfstandig) ondernemer schulden niet meer aflossen en is sprake van twee of meer schuldeisers? Dan kan een persoon bij de rechtbank persoonlijk faillissement aanvragen. Na het indienen van de faillissementsaanvraag stelt de rechtbank een curator aan. De curator krijgt de volledige controle en beslissingsbevoegdheid over de failliete boedel en gelden van de failliet. Met de opbrengst van de verkoop van activa en het innen van mogelijk openstaande vorderingen tracht de curator, op basis van een vastgestelde rangorde, schuldeisers te betalen. Een ander gevolg van persoonlijk failliet verklaren is dat het faillissement van de betreffende persoon wordt opgenomen in het Centraal Insolventieregister en de Staatscourant.

Persoonlijk faillissement register

Het Centraal Insolventieregister biedt een overzicht van faillissementen, surseances van betaling en schuldsanering natuurlijke personen. Deze gegevens, die worden bijgehouden in de lokale registers van rechtbanken, zijn tot zes maanden na het beëindigen van een insolventie te raadplegen. Ook een persoonlijk faillissement wordt in het insolventieregister vermeld. In het openbare register worden tevens faillissementsverslagen gepubliceerd. Deze zijn kosteloos in te zien. In een faillissementsverslag beschrijft een curator de stand van de boedel en kunnen schuldeisers de actuele situatie op de voet volgen. Faillissementsverslagen van een persoonlijk faillissement in het register zijn niet openbaar.

Faillissement en Wnsp

In het geval van een persoonlijk faillissement kan de failliet de rechtbank verzoeken het faillissement om te zetten naar de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Dit verzoek kan alleen ingediend worden als het faillissement zelf is aangevraagd en de ondernemer in kwestie voldoet aan één van twee vastgestelde eisen voor een faillissement en Wsnp:

• Kort voor het faillissement is gepoogd een minnelijke schuldregeling te treffen

• Gedurende de faillissementsprocedure heeft de curator vastgesteld dat een faillissementsakkoord niet haalbaar is

De schuldenaar kan ook de gemeente vragen een Wsnp-traject voor hem aan te vragen. De verklaring en het verzoekschrift dienen door de gemeente te worden afgegeven bij de rechtbank. Men kan niet direct zelf een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. De rechtbank beslist. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is.

Persoonlijk faillissement: vrijblijvend contact

Dreigt voor u een persoonlijk faillissement of bent u persoonlijk failliet verklaard? Onze specialisten in faillissementsrecht staan klaar om u te vertegenwoordigen. Tijdens een vrijblijvend gesprek brengen we uw situatie in kaart en pogen we een passende oplossing te vinden. Natuurlijk is een faillissement voorkomen altijd de meest gunstige uitkomst. Zorg er daarom voor dat u tijdig ingrijpt, geen onverantwoorde financiële risico’s neemt en deskundig advies inwint. Neem voor meer informatie contact op met onze ervaren insolventieadvocaten.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.