flib 50 jaar

Failliete boedel

Na het uitspreken van een faillissement krijgt een curator het beheer over de failliete boedel van een bedrijf of organisatie. Vanaf het moment dat een rechter het faillissement afkondigt, mag alleen de curator beslissingen voor en over een failliet nemen. Bestuurders en aandeelhouders hebben niet langer toegang tot het bedrijfsvermogen. Een curator wordt aangesteld door de rechtbank en krijgt volledige beslissingsbevoegdheid over de bedrijfsvoering en activa tijdens de afwikkeling van een faillissement. Afhankelijk van de rechtsvorm van een bedrijf kan het faillissement ook het beslag op het privévermogen van bestuurders of ondernemers betekenen.

Failliete boedel verkoop door curator

Bij een faillissement verkoopt een curator de failliete boedel van een bedrijf of organisatie. Met de opbrengst van de failliete boedel verkoop worden openstaande vorderingen van schuldeisers voldaan. Die schuldeisers hebben verschillende rangen. Een curator onderzoekt tevens mogelijkheden voor een algehele verkoop van het bedrijf. De verkoopopbrengst wordt vervolgens, nadat de kosten zijn betaald, op basis van de rangorde van schuldeisers verdeeld onder crediteuren. Gebruikelijk is dat de curator de activa zal veilen. De curator kan ook overgaan tot onderhandse verkoop van activa. Hiervoor heeft een curator toestemming nodig van de rechter-commissaris. Een onderhandse verkoop bij faillissement vindt alleen plaats mits de verkoopopbrengst minstens even hoog is of andere voordelen kent ten opzichte van een openbare verkoop, zoals behoud van arbeidsplaatsen.

Verkoop uit faillissement: bidbook

Voordat een curator over gaat tot verkoop uit faillissement worden aanwezige activa getaxeerd. Alle informatie rondom de failliete boedel van een bedrijf of organisatie wordt vaak samengevat in een biedingsmemorandum, ofwel ‘bidbook’. Deze informatie wordt voor de start van de executieverkoop gedeeld met potentiële kopers. In het ‘bidbook’ wordt de volledige failliete boedel opgenomen, evenals het biedingsprotocol en voorwaarden waaraan kopers dienen te voldoen.

Faillissement goederen en eigendomsvoorbehoud

Leveranciers van goederen kunnen zich tegen de curator beroepen op eigendomsvoorbehoud of het retentierecht. Het retentierecht biedt schuldeisers juridische gronden voor het onder zich houden van goederen na het verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten. Door een leverancier geleverde goederen aan de schuldenaar kunnen onder voorbehoud van eigendom verstrekt zijn. Dit houdt in dat de goederen eigendom blijven van de leverancier totdat de volledige factuur betaald is. Zijn openstaande vorderingen niet voldaan voorafgaand aan het faillissement, dan kan een leverancier goederen uit de failliete boedel terugvorderen. De curator kan deze eis, afhankelijk van de situatie, negeren.

Wanneer een bedrijf failliet is verklaard wordt de failliete boedel ‘verzegeld’. Dit betekent dat activa door een failliete ondernemer of bestuurder niet verkocht, verhandeld of verdeeld mag worden. De curator heeft volledige zeggenschap over de boedel en verdeelt opbrengsten uit verkoop en het innen van vorderingen onder schuldeisers.

Faillissementsfraude en paulianeus handelen

Ook onderzoekt een curator bij een faillissement of de ondernemer of bestuurder(s) in kwestie frauduleus hebben gehandeld. Bij het signaleren van faillissementsfraude, bijvoorbeeld met betrekking tot de failliete boedel, onregelmatigheden of paulianeus handelen is de curator verplicht dit te melden bij de rechter-commissaris.

Vormen van faillissementsfraude zijn:

  • Onttrekking van activa: een ondernemer of bestuurder houdt geld of goederen achter. Denk aan het wegsluizen van bedrijfsgelden en het wegnemen van activa, zonder dat de curator hier weet van heeft.
  • Verwijtbare benadeling: een bedrijf gaat opzettelijk overeenkomsten aan, zonder deze te kunnen of willen betalen. Goederen worden doorverkocht, terwijl vorderingen van leveranciers niet betaald worden.
  • Onderhandse verkoop: de verkoop van een bedrijf voor een symbolisch bedrag, waarbij de koper de onderneming failliet laat gaan. De koper betaalt een ondernemer onderhands voor de bedrijfsovername en zorgt ervoor dat alle spullen van waarde uit de onderneming verdwijnen.
  • Turboliquidatie: een snelle ontbinding van een rechtspersoon, zonder formele vereffeningsfase. Vóór het voltrekken van de liquidatie van de onderneming worden spullen van waarde aan het bedrijf onttrokken.
  • Katvanger: een ondernemer die met diens privévermogen aansprakelijk is voor schulden van een bedrijf stelt vlak voor het faillissement een katvanger aan. Vaak zijn dit personen zonder vermogen, die ingeschreven worden als bestuurder, eigenaar of aandeelhouder.

Een failliete debiteur? Weet uw mogelijkheden

Krijgt u te maken met het faillissement van een debiteur of wilt u faillissement aanvragen voor een schuldenaar? Dan wilt u natuurlijk koste wat het kost uw eigendommen of openstaande vorderingen opeisen uit de failliete boedel. De specialisten van Fruytier Lawyers in Business komen graag op voor uw belangen. Binnen het faillissementsrecht en de faillissementsprocedure verkennen we uitvoerig uw rechten en mogelijkheden. Onze advocaten worden met regelmaat als curator aangesteld en kunnen u zodoende gedegen en gericht adviseren en begeleiden. Neem direct vrijblijvend contact op.

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.