flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 22 juni 2023

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

ESG is een raamwerk dat zich richt op sociale, bestuurlijke en milieuaspecten van een organisatie. Het concept is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’: People, Planet, Profit (mensen, planeet en winst). ESG, dat staat voor Environmental, Social en Governance, wordt gebruikt om de duurzaamheid van investeringen in bedrijven te meten. In alle facetten van onze dienstverlening speelt het thema ECG een rol.

Waar staat de afkorting ESG voor?

De afkorting ESG staat voor Environmental, Social en Governance of, in goed Nederlands, Milieu, Maatschappij en Beleid. Ook wel duurzaam en verantwoord ondernemen genoemd. Ondernemen met oog voor milieu en klimaat, sociale verantwoordelijkheid en het beleid daarover. Duurzaamheid op het gebied van energie en grondstoffen, maar ook het voeren van een sociaal management vallen hieronder. Hierover adviseren wij onze cliënten met onze dienstverlening. We zetten ons in om samen met onze cliënten deze drie ESG-pijlers te optimaliseren om zo toekomstbestendige ondernemingen te bouwen.

Waarom is ESG belangrijk?

Het ESG-raamwerk helpt bij het begrijpen van hoe een organisatie omgaat met risico’s en kansen met betrekking tot milieu, sociale en bestuurlijke criteria. Hieronder vallen bijvoorbeeld risico’s en kansen die gecreëerd worden door veranderende omstandigheden, zoals verschuivingen in milieusystemen, economische systemen en sociale systemen.

ESG wordt steeds prominenter en is inmiddels een integraal onderdeel geworden van veel institutionele beleggers. Er zijn ook verschillende ESG-ratingbureaus die ESG-scores toekennen, evenals rapportagekaders die de transparantie en consistentie van ESG-informatie verbeteren. Dit wordt bepaald aan de hand van verschillende ESG-factoren.

De drie pijlers van ESG zijn:

1. Milieu

Dit verwijst naar de impact van een organisatie op het milieu en de praktijken voor risicobeheer. Het omvat zaken zoals de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de veerkracht van het bedrijf tegen fysieke klimaatrisico’s, zoals klimaatverandering, overstromingen en branden.

2. Sociaal

Deze pijler heeft betrekking op de relaties van een organisatie met belanghebbenden. Dit betreft zaken zoals het beheer van menselijk kapitaal (bijvoorbeeld eerlijke lonen en betrokkenheid van werknemers) en de impact van de organisatie op de gemeenschappen waarin zij opereert. ESG legt ook steeds meer de nadruk op sociale impactverwachtingen binnen de toeleveringsketen, met name in ontwikkelingseconomieën waar milieu- en arbeidsomstandigheden een rol spelen.

3. Governance (Bestuur)

Hoe wordt een organisatie geleid en bestuurd? ESG-analisten proberen beter te begrijpen hoe de prikkels van het leiderschap zijn afgestemd op de verwachtingen van belanghebbenden, hoe rechten van aandeelhouders worden gezien en nageleefd en welke interne controles er bestaan om transparantie en verantwoordingsplicht van het leiderschap te bevorderen.

Meer dan alleen winst maken

Zoals de ESG betekenis en de verschillende ESG-factoren al doen vermoeden, draait ondernemen om meer dan alleen winst maken. Er wordt van ondernemingen meer verwacht dan alleen zo veel mogelijk winst te behalen. Steeds meer stakeholders, maar ook klanten en relaties vragen verantwoording voor de manier waarop bedrijven ondernemen. Denk aan verantwoording over de wijze waarop de onderneming presteert op het gebied van CO2-uitstoot, afvalproductie, energieverbruik, etc.

Gemotiveerde en gezonde werknemers

Sociale doelstellingen zien toe op hoe de onderneming met mensen binnen en buiten het bedrijf wil omgaan. Denk aan beleid omtrent diversiteit, inclusiviteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, participatie, werkomstandigheden, etc. Dit levert gemotiveerde en gezonde werknemers op, wat bijdraagt aan een sterke bedrijfscultuur. Een sterke bedrijfscultuur is weer goed voor de reputatie, wat klanten en personeel aantrekt. Dit is iets wat wij als kantoor intern hoog in het vaandel hebben en hierover ook onze cliënten kunnen adviseren.

Wat is ESG-wetgeving?

Mede door het groeiende belang van ESG, zijn er op Europees niveau aanzienlijke stappen gezet met betrekking tot ESG-regelgeving. ESG-wetgeving is gericht op het bevorderen van de integratie en rapportage van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren binnen organisaties. De wetgeving heeft tot doel de duurzaamheid van bedrijven te vergroten en beleggers en belanghebbenden meer inzicht te geven in de niet-financiële prestaties van organisaties.

Op Europees niveau is vanaf 2023 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geïntroduceerd. Deze richtlijn verplicht grote bedrijven om niet-financiële prestaties te rapporteren en deze te laten controleren door onafhankelijke partijen. Het doel van de CSRD is om de transparantie en vergelijkbaarheid van ESG-rapportage te verbeteren en ervoor te zorgen dat belangrijke niet-financiële informatie beschikbaar is voor beleggers en andere belanghebbenden.

Een ander voorbeeld van een Europese initiatief op het gebied van ESG-wetgeving en -regelgeving is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze verordening heeft tot doel beleggers te voorzien van relevante informatie over de duurzaamheidskenmerken en impact van beleggingsproducten. Het beoogt groenwassen (greenwashing) te voorkomen en ervoor te zorgen dat beleggers betrouwbare informatie ontvangen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Wat is een ESG-strategie?

Organisaties die zich bewust zijn van de noodzaak, maar vooral de kansen die ESG biedt, doen er goed aan een ESG-strategie te ontwikkelen. Effectief ESG-beleid bestaat doorgaans uit het integreren van de ESG-factoren in de besluitvorming, het vaststellen van doelen en metingen en het rapporteren over de voortgang en prestaties op het gebied van ESG. Met een ESG-strategie stelt u zich ten doel niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook het realiseren van een positieve impact op maatschappij en milieu. Met een ESG-strategie beheerst u risico’s, creëert u waarde op lange termijn en voldoet u aan verwachtingen van investeerders, klanten én de wereld om ons heen.

ESG-criteria en een ESG-rapport opstellen

De drie ESG-criteria (milieu, sociaal, bestuur) worden verwerkt in een ESG-rapport. Na een grondige beoordeling van de ESG-criteria, volgt een rapportage van de prestaties van een organisatie op elk van de ESG-factoren. Met het opstellen van een ESG-rapport, dat idealiter voldoet aan de richtlijnen van de CSRD, hebben bedrijven een krachtig instrument voor het aantrekken van beleggers en het verkrijgen van financiering. Een goed ESG-rapport verbetert bovendien de reputatie van een organisatie, versterkt het merkbewustzijn en bevordert transparantie.

ESG creëert waarde voor uw organisatie

ESG staat nu al hoog op de agenda bij grote ondernemingen, maar dit zou ook zo moeten zijn bij middelgrote en kleinere bedrijven. Daar is ESG-beleid bovendien zelfs op bepaalde punten sneller te implementeren. Het brengt ook investeringen met zich mee. Maar op de lange termijn zullen deze investeringen ten goede komen aan de financiële resultaten van de onderneming. En alleen al door ESG actief op de agenda te hebben kan er waarde worden gecreëerd voor aandeelhouders en stakeholders. Dus niet alleen financiële doelstellingen, maar ook ESG doelstellingen creëren waarde.

ESG-beleid en ESG-analyse bij overname

Bij verkoop en overnames kan een ESG risicoanalyse inzicht geven in de risico’s, maar ook kansen. Een onderneming die het ESG-beleid goed op orde heeft en zichzelf duurzaam kan noemen, vergroot bijvoorbeeld kansen op financiering. Een modern sociaal beleid zorgt voor minder personeelsverloop, en minder ziekteverzuim, iets wat de waarde van een onderneming ten goede komt. Deze check nemen wij standaard mee in onze overnamepraktijk.

Heeft u vragen over implementatie van ESG-beleid, een ESG-strategie opstellen of de specifieke ESG-factoren? Of wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op.

Artikelen door Judy Sliepen

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.